Späť na zoznam
Výzvy
Autor: ucn
06.02.2019 08:09

SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY Z CELÉHO SVETA - výtvarné kolo

Medzinárodný projekt pre slovenské školy v zahraničí a vzdelávacie centrá

Všeobecno-vzdelávacia škola s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka, I. – III. stupňa v Užhorode, Ukrajina vyhlasuje s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR medzinárodnú súťaž – Slovenské rozprávky z celého sveta. Do uvedeného projektu budú zapojené deti a žiaci slovenských škôl a vzdelávacích centier v zahraničí.

Okrem dobrého pocitu, budú účastníci obdarení diplomami, propagačnými materiálmi a hlavne autorskou, rozprávkovou knihou, ktorá bude zostavená z finálovej tvorby detí a žiakov v literárnej a výtvarnej oblasti.

Cieľ súťaže

Prvotným cieľom súťaže je nenápadným a nenásilným spôsobom vzbudiť záujem detí a žiakov o čítanie. Od rozvinutia schopnosti čítania nezávisí iba úroveň čitateľskej gramotnosti, ale aj vzdelávacie výsledky v rámci iných predmetov. Zameranie súťaže sa usiluje o to, aby čítanie, ilustrovanie plnilo poznávaciu, formatívnu a rozvíjaciu funkciu. Vychádzajúc zo skutočnosti, že nezáujem žiakov o čítanie môže viesť až k odporu k učeniu, či dokonca k rezignácii na školu a vzdelávanie celkovo. Taktiež je dôležité udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity u detí a žiakov Slovákov – vzbudenie záujmu a živú slovenčinu – vo forme písania, aktívneho čítania i ilustrovania.

Súťaž má dve fázy - literárne a výtvarné kolo.

Literárne kolo- je zamerané na vlastnú, autorskú tvorbu detí a žiakov v oblasti poézie, rozprávky, eseje, príbehov. Zo všetkých doručených prác sa do užšieho finále posunie približne 45-50 rozprávok, príbehov, básní. Tie sa následne rozpošlú na slovenské školy a vzdelávacie centrá v zahraničí. Výtvarné kolo– deti a žiaci v tomto kole ilustrujú príbehy, rozprávky, básne, ktoré postúpili do užšieho finále. Takéto ilustrovanie sa môže realizovať i na vyučovacích hodinách. Výber techniky a samotné ilustrovanie je na posúdenie každého dieťaťa, žiaka.

    Súťažné kategórie

 •     kategória: 1. – 4. ročník ZŠ
 •     kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
 •     kategória: triedny kolektív (resp. skupina)

Do druhého výtvarného kola sa môžu zapojiť i deti, ktoré ešte navštevujú materskú školu.

    Vizuálna stránka príspevkov a ilustrácií

 •      Rozprávky, príbehy, eseje, básne
 •      písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5,
 •      maximálny rozsah 5 normostrán,
 •      formát súboru – doc., docx.
 •      Ilustrácie
 •      formáty A1, A2, A3, A4, A5 (ale budú sa tolerovať i netradičné formáty, resp.     priestorové diela),
 •      ľubovoľná technika (tempera, olej, kresba...)

         
Pravidlá súťaže

Samotná súťaž bude prebiehať v termíne od 10.09.2018 do 30.04.2019.

Literárne kolo– bude prebiehať v termíne od 10.09.2018 do 16.12.2018; do tohto dátumu treba zaslať všetky literárne príspevky elektronicky alebo poštou. V termíne od 17.12.2018 do 20.01.2019 bude prebiehať vyhodnotenie literárnej súťaže.
Výtvarné kolo– bude prebiehať v termíne od 21.01.2019 do 31.03.2019; do tohto dátumu treba zaslať všetky výtvarné tvorby elektronicky alebo poštou.

Súťažné materiály zasielajte prostredníctvom mailu na adresu: janpochanic@gmail.com. Prípadne na adresu: Ján Pochanič, Koňuš 167, 072 63 Choňkovce, Slovensko.

Vyhodnotenie súťaže

O celkových víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne odborná porota, ktorá bude zložená z týchto členov:

 •     doc. PaedDr. Ján Pochanič, PhD. – 4. ZŠ Užhorod, Ukrajina,  predseda
 •     Ing. Jarmila Buchová, PhD. Slovenské vzdelávacie centrum, Mníchov, Nemecko,
 •     Sergej Biba, člen UBS, Užhorod, Ukrajina,
 •     Attila Kopriva, zaslúžený umelec, Mukačevo, Ukrajina,
 •     PaedDr. Janette Gubricová, PhD. PF TU, Trnava, Slovensko

Konečné výsledky súťaže budú uverejnené v polovici júna 2019 na stránkach:

http://www.school4.edukit.uz.ua
http://ceruzkyvosvete,iseia.eu/
http://www.erodina.sk
http://www.skvelarodina.sk

Výsledková listina – poradie víťazov bude zverejnené a rozposlané všetkým zúčastneným školám a vzdelávacím centrám.

Veríme, že uvedená súťaž bude prínosom na uchovanie toho najzákladnejšieho, čo slovenská menšina v zahraničí má. Na uchovanie svojej identity, jazyka, kultúry, informovanosti – medzi deťmi, učiteľmi i rodičmi.
 

Zdroj: minedu

 

Súvisiace články

14.01.2018 10:03

Granty pre študentov pomáhajú slovenskému školstvu

Nový vietor do školstva, ktoré aktuálne čelí celospoločenskému volaniu po zmene, prinášajú aj finančné granty určené žiakom a študentom. Tie pomáhajú ambicióznym mladým ľuďom zrealizovať svoje plány a zvýšiť tak svoje šance buď...
02.03.2018 12:48

Tatra banka otvára grantový program Študenti do sveta

Nadácia Tatra banky otvára grantový program Študenti do sveta určený pre študentov vysokých škôl. Termín na podanie prihlášok je do 13. apríla.
27.04.2018 11:12

Výskumná agentúra vyhlási výzvu pre teamingové centrá

V najbližších dňoch Výskumná agentúra vyhlási v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) výzvu na podporu teamingových výskumných centier. Finančná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzv...