Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
05.05.2020 10:02

Špeciálna grantová výzva v čase pandémie pre mládežnícke organizácie

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR dáva do pozornosti príležitosť pre mládežnícke organizácie žiadať o grantovú podporu z Európskej nadácie pre mládež (EYF) na realizáciu aktivít, ktoré budú reagovať na potreby vyplývajúce zo súčasnej krízy COVID-19.

Európska nadácia pre mládež bola založená Radou Európy v roku 1972 a zameriava sa najmä na podporu spolupráce medzi mladými ľuďmi v Európe a na uľahčenie ich aktívnej účasti v občianskej spoločnosti, ako aj na politickom rozhodovaní. V rámci svojej činnosti fond naprieč Európou každoročne poskytuje edukačnú pomoc a finančnú podporu aktivitám mladých ľudí, ktoré sú zamerané na podporu ľudských práv, demokracie, tolerancie a solidarity. Priemerný ročný rozpočet nadácie je 3,7 milióna EUR, ktoré sú prerozdeľované na základe grantových žiadostí v štyroch kategóriách: medzinárodné aktivity, štrukturálne granty, ročné pracovné plány a pilotné aktivity.

 

Práve v rámci schémy pilotných aktivít sa EYF rozhodla v roku 2020 vyhlásiť špeciálnu grantovú výzvu ako reakciu na súčasnú krízu spojenú so šírením vírusu COVID-19. Tá každodenne ovplyvňuje životy všetkých Európanov a jej následky budú citeľné aj počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi v tejto špecifickej výzve sú národné alebo lokálne mládežnícke organizácie.

Oprávnené aktivity

Podporené môžu byť aktivity prejavujúce solidaritu a podporu osobám ovplyvneným krízou COVID-19. Pôjde najmä o aktivity, ktorých cieľom bude:

  • Pomoc ohrozeným skupinám ako sú ľudia bez domova, utečenci, žiadatelia o azyl, osoby s postihnutím, osoby žijúce izolovane alebo vo vylúčených komunitách;
  • Pomoc v rámci zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb;
  • Zvyšovanie povedomia a vzdelávanie na tému dôležitosti ľudských práv v odozve na krízu COVID-19.

 

Termín na podanie žiadosti

Prvý termín na podanie žiadosti je 10. mája 2020. EYF však plánuje ponechať výzvu živú aj počas roka a otvoriť ďalšie 2 termíny na predkladanie žiadostí.

Výška grantu

Maximálna suma o ktorú je možno žiadať, je 10 000 EUR.

Postup

Pred podaním žiadostí je potrebné sa registrovať v systéme EYF.

 

Upozorňujeme, že zamýšľané aktivity musia rešpektovať a nasledovať prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia zavedené orgánmi na ich vnútroštátnej úrovni. Je taktiež odporúčané, aby žiadatelia vopred konzultovali svoj zámer so zainteresovanými orgánmi a aby tento fakt uviedli vo svojej grantovej žiadosti.

 

Všetky žiadosti doručené Európskej nadácii pre mládež sú hodnotené Programovým výborom pre mládež (CPJ) Rady Európy, ktorý sa skladá zo 16 členov s ohľadom na rôzne geografické zastúpenie. Pre obdobie rokov 2020 - 2022 má svoju reprezentáciu vo výbore aj Slovenská republika, a to prostredníctvom zástupkyne odboru mládeže MŠVVaŠ SR Mgr. Miroslavy Dujičovej, PhD., ktorá bola do výkonu mandátu zvolená v marci 2020.

 

Informácie a detaily o špeciálnej výzve sú dostupné na webovej stránke EYF

 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

31.08.2018 20:00

Štipendiá na študijné, výskumné pobyty a na letné jazykové kurzy v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov do Nemecka. Štipendiá udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD).
13.08.2018 17:17

Ministerstvo školstva podporilo vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením hneď v dvoch výzvach

Viac ako 327 000 eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR medzi školy na podporu vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v dvoch výzvach zameraných na odstránenie stavebných bariér v školách a na zv...
08.09.2017 11:07

Grantový program poisťovne KOOPERATIVA opäť podporí projekty zamerané na bezpečné športovanie a prevenciu detských úr...

Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spája sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských...