Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
11.05.2020 09:39

Uzávierka na podávanie žiadostí o štipendiá NŠP bola predĺžená

Do 18. mája bola predĺžená uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Národného štipendijného programu SR (NŠP) na študijné, výskumné alebo umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta počas akademického roka 2020/2021. S cieľom zmiernenia negatívnych dopadov opatrení proti šíreniu Covid-19 boli pri tejto uzávierke tiež upravené, zjednodušené, podmienky pre predkladanie žiadostí.

Zavádza sa napríklad možnosť akceptovať aj alternatívy k požadovaným dokumentom, a to v konkrétnych prípadoch spôsobených mimoriadnymi okolnosťami pod vplyvom vyššej moci; dáva sa možnosť výberovej komisii zohľadniť pri udeľovaní štipendia prípady, ak predošlý pobyt so štipendiom NŠP bol negatívne ovplyvnený mimoriadnymi okolnosťami spôsobenými vyššou mocou (pobyt nemohol byť realizovaný alebo musel byť predčasne ukončený alebo čas pobytu nemohol byť plnohodnotne využitý).

Štipendiá NŠP sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na pobyt. Podrobné informácie o programe, ako aj zmenách v rámci aktuálnej uzávierky, môžu uchádzači získať na webovej stránke programu www.stipendia.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v SR, sa môžu uchádzať v súvislosti s plánovaným študijným, výskumným či umeleckým pobytom v zahraničí aj o cestovný grant (paušálny príspevok na financovanie cestovného).

Vznik NŠP schválila vláda SR v roku 2005. Program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, administratívne ho zabezpečuje SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra). Doteraz bolo v rámci programu schválených 1 691 štipendistov zo Slovenska na študijné a výskumné pobyty v rôznych krajinách sveta, z nich 1 246 získalo aj cestovný grant, a vďaka tomuto programu mohlo realizovať svoje študijné pobyty a výskum na Slovensku aj 2 142 štipendistov zo zahraničia.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

05.05.2020 10:02

Špeciálna grantová výzva v čase pandémie pre mládežnícke organizácie

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR dáva do pozornosti príležitosť pre mládežnícke organizácie žiadať o grantovú podporu z Európskej nadácie pre mládež (EYF) na realizáciu aktivít, ktoré budú reagovať na potreby vyplývajúce zo súčasnej krí...
14.01.2018 10:03

Granty pre študentov pomáhajú slovenskému školstvu

Nový vietor do školstva, ktoré aktuálne čelí celospoločenskému volaniu po zmene, prinášajú aj finančné granty určené žiakom a študentom. Tie pomáhajú ambicióznym mladým ľuďom zrealizovať svoje plány a zvýšiť tak svoje šance buď...
22.05.2018 13:14

Rezort školstva navyšuje alokáciu na výzvu zameranú na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanieoperačného programu Ľudské zdroje, vydalo usmernenie pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finan...