Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
01.10.2018 18:57

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ po novom aj so vzorovým projektom pre žiadateľov

Do 12. októbra 2018 majú školy možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo v rámci dopytovo orientovanej výzvy pod názvom Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Celková alokácia na túto výzvu je 15 mil. eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Ministerstvo školstva sa aj naďalej snaží znižovať administratívnu záťaž na strane potenciálnych žiadateľov a vytvárať podmienky pre podávanie kvalitných projektov. Potenciálnym žiadateľom bude preto v prípade záujmu poskytnutá metodická pomôcka (vzorový projekt) ako forma odbornej pomoci pri vypracovaní projektu.

V rámci predchádzajúcich troch kôl tejto výzvy bolo predložených celkovo 93 žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v celkovej výške viac ako 10,884 mil. eur, z toho 11 žiadostí o poskytnutie NFP bolo predložených v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

O finančné prostriedky môžu naďalej žiadať oprávnení žiadatelia, ktorými sú základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, resp. v prípade, ak škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ školy. Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín (zvýšenie počtu hodín školského vzdelávacieho programu resp. učebného plánu nad rámec hodín povinne stanovených a financovaných zo štátneho rozpočtu) či vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov.
Minimálna výška  NFP je 50 000 eur, maximálna 200 000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dĺžka je 24 mesiacov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole  vrátane príloh, často kladených otázok (FAQ) a ďalších informácií, je dostupná na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo po uzavretí prijímania žiadostí o poskytnutie o NFP v rámci 4. hodnotiaceho kola zváži na základe disponibilnej alokácie termíny ďalších hodnotiacich kôl výzvy. Potenciálnym žiadateľom odporúčame sledovať webové sídlo ministerstva.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

07.02.2018 13:22

Pedagógovia môžu opäť získať zvýhodnenú pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Pedagógovia môžu od 31. januára 2018 predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre kalendárny rok 2018.
09.05.2018 09:49

Školy môžu opäť súťažiť so svojimi eTwinningovými projektmi

Už v poradí 13. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku vyhlásila NSS – Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Záštitu nad súťažou prevzala rektorka tejto univerzity ...
18.01.2018 07:25

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou o vedecko-technickej spolupráci z roku 1997 a memoranda o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a...