Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
29.07.2019 09:13

Výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási v lete 3 výzvy na podporu a skvalitnenie vzdelávania v základných, stredných a vysokých školách.

Výzva „Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov"

je zameraná na skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vysoké školy sa môžu prostredníctvom výzvy uchádzať o finančné prostriedky na pedagogické praxe a pedagogické stáže.  Do tejto výzvy sa môžu zapojiť vysoké školy v rámci celého Slovenska, vrátane bratislavského samosprávneho kraja.

Výzva „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou"

je obdobou výziev Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole a Čitateľská, matematická, prírodovedná a finančná gramotnosť na gymnáziu. Jej cieľom je  podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie. Aktivity výzvy sú zamerané tak na žiakov stredných škôl s výnimkou gymnázií, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov týchto škôl vrátane vytvárania pedagogických klubov. Aj táto výzva bude dostupná v rámci celého Slovenska, a teda aj v bratislavskom samosprávnom kraji.

Výzva „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov"

je určená mimovládnym/neziskovým organizáciám. Cieľom výzvy je umožniť zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií žiakov základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výzva je určená aj podpore pedagogických a odborných zamestnancov základných a stredných škôl a doplnkovo aj podpore profesijných a dobrovoľných pracovníkov s mládežou. Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu sú všetky kraje menej rozvinutého regiónu 

Zdroj: minedu

Ku všetkým výzvam sa uskutočnia aj informačné semináre pre žiadateľov, o čom bude Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovať prostredníctvom stránky.

V prípade záujmu o zasielanie noviniek a aktuálnych informácií o prioritnej osi Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje pošlite prosím na adresu esf.vzdelavanie@minedu.sk e-mail s touto požiadavkou, ktorý bude v predmete označený slovom „PRIDAŤ".

Zdroj: minedu

Súvisiace články

25.05.2018 09:12

Fond na podporu vzdelávania

Termín predkladania žiadostí sa blíži.
30.08.2017 11:59

Fond na podporu vzdelávania

Študenti vysokých škôl môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania (FNPV), ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre akademický rok 2017/2018.
14.02.2019 08:57

Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo v novembri minulého roka dopytovo-orientovanú výzvu s cieľom zvýšiť kvali...