Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
14.10.2019 10:41

Zelený vzdelávací fond opäť podporí výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na ochranu životného prostredia

Bola otvorená v poradí už 3. výzva na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. O finančný príspevok na svoje projekty sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie či záujmové združenia právnických osôb.

Cieľom tretieho ročníka je podporiť výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, celoživotné vzdelávanie, aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov či pracovníkov s mládežou. Novinkou tohto ročníka je podpora vzdelávacích a osvetových aktivít organizovaných mládežou, napríklad na podporu rovesníckeho či medzigeneračného vzdelávania. Témami tretieho ročníka sú:

  • Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
  • Zlepšenie kvality ovzdušia
  • Ochrana biodiverzity
  • Obehové hospodárstvo
  • Zdravé a udržateľné budovy

Výzva bude otvorená do 20.11.2019. Viac informácií nájdete na http://www.zelenyvzdelavacifond.sk. Dávame do pozornosti, že k žiadosti o podporu je potrebné pripojiť povinné prílohy, potvrdenia, o ktoré je potrebné požiadať príslušné úrady. Vzory žiadostí o vydanie týchto príloh nájdu záujemcovia v príručke pre žiadateľa. V prípade otázok je možné sa obrátiť na sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu na adrese sekretariatzvf@sazp.sk.


Zelený vzdelávací fond začal fungovať pri Slovenskej agentúre životného prostredia v roku 2017 na základe rozhodnutí ministra životného prostredia SR. Účelom fondu je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Vznik fondu umožňuje združovanie a manažovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, a to najmä v oblasti podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

04.12.2019 17:19

Vyjadrenie MŠVVaŠ SR k financovaniu domácich pracovísk VaV CERN

MŠVVaŠ SR v reakcii k poskytnutiu finančných prostriedkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice na spolufinancovanie projektov VaV CERN uvádza, že rezort školstva má poskytnúť platby domácim pracoviskám v roku 2019, pričom k...
02.09.2019 22:10

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu pod názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávan...
21.01.2018 14:06

RoadShow pre stredoškolákov

Učitelia dobre vedia, že úspešné pracovné uplatnenie v živote sa začína správnym rozhodnutím na prahu dospelosti. Na najčastejšiu otázku končiacich stredoškolákov „Kam po strednej“ a „Kam na vysokú“ odpovedá prezentačná dvojvý...