Späť na zoznam
Výzvy
Autor: UCN
14.10.2019 10:41

Zelený vzdelávací fond opäť podporí výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na ochranu životného prostredia

Bola otvorená v poradí už 3. výzva na podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu. O finančný príspevok na svoje projekty sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie či záujmové združenia právnických osôb.

Cieľom tretieho ročníka je podporiť výchovno-vzdelávacie projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí a mládeže, celoživotné vzdelávanie, aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov či pracovníkov s mládežou. Novinkou tohto ročníka je podpora vzdelávacích a osvetových aktivít organizovaných mládežou, napríklad na podporu rovesníckeho či medzigeneračného vzdelávania. Témami tretieho ročníka sú:

  • Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
  • Zlepšenie kvality ovzdušia
  • Ochrana biodiverzity
  • Obehové hospodárstvo
  • Zdravé a udržateľné budovy

Výzva bude otvorená do 20.11.2019. Viac informácií nájdete na http://www.zelenyvzdelavacifond.sk. Dávame do pozornosti, že k žiadosti o podporu je potrebné pripojiť povinné prílohy, potvrdenia, o ktoré je potrebné požiadať príslušné úrady. Vzory žiadostí o vydanie týchto príloh nájdu záujemcovia v príručke pre žiadateľa. V prípade otázok je možné sa obrátiť na sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu na adrese sekretariatzvf@sazp.sk.


Zelený vzdelávací fond začal fungovať pri Slovenskej agentúre životného prostredia v roku 2017 na základe rozhodnutí ministra životného prostredia SR. Účelom fondu je podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít. Vznik fondu umožňuje združovanie a manažovanie peňažných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu, a to najmä v oblasti podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

16.01.2018 17:00

Vzdelávanie riaditeľov ZŠ a SŠ - neformálne vzdelávanie

V rámci národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie sa dňa 18. januára 2018 (vo štvrtok) v čase 9:00 – 14:30 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ, Moyzesova 11 v Košiciach v posluchárni RB0A5 bude konať prv...
04.10.2017 10:37

NADÁCIA EPH

Vedátor (Sy&Tist)
16.08.2018 18:40

Informačný seminár pre prijímateľov OP ĽZ - V základnej škole úspešnejší

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov z 3. kola a zo 4. kola výzvy s názvom "V základnej škole úspešnejší".