Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
19.01.2018 20:00

Arteterapia na základnej škole

Slovami odborníčky Mgr. Zuzany Krnáčovej, MA, PhD. – artepsychoterapeutky, pedagogičky a výskumnej pracovníčky

Moje začiatky s arteterapiou

Počas vysokej školy som dva roky praxovala ako arteterapeutka na základných školách a po úspešnom absolvovaní odboru som sa prirodzene uchádzala o rovnakú prácu, pretože som videla ohromný zmysel a potenciál pracovať práve na školách, kde prichádzajú všetky deti  bez rozdielu. Moja predstava arteterapie bola teda, prirodzene, po rokoch spätá práve so vzdelávacím systémom základných a stredných škôl.

__________

Navyše, pozícia arteterapeuta sa v školskom systéme začala ukazovať ako nesmierne dôležitá, pretože umožnila deťom a rodinám, ktoré z rozličných dôvodov nevyhľadali psychologickú pomoc, aby sa k tejto pomoci dostali v prirodzenom a pre nich bezpečnom prostredí školy. 

__________

 

Toto sa však odohrávalo v zahraničí. Keď som sa po rokoch so svojou rodinou vrátila späť na Slovensko, snažila som sa odraziť vo svojej práci z nadobudnutých skúseností  a hľadala som možnosti, ako presadiť využitie arteterapie na základných školách. Po šiestich rokoch práce v slovenskom školskom systéme na všetkých troch úrovniach (základné, stredoškolské a vysokoškolské) som dospela k určitému poznaniu, ktoré ma nenapĺňa spokojnosťou, skôr vo mne prehlbuje obavy, ale aj upevňuje bojovnosť a predsavzatie pokračovať vo vytýčenej ceste.

Čo a o čom je vlastne arteterapia?

Arteterapia je terapeutická metóda, a preto patrí do rúk len odborníkom, ktorí prešli dlhoročným intenzívnym  výcvikom v tomto odbore.  

_________

Využívanie techník, s ktorými  niektoré smery arteterapie pracujú, by sa nemalo nazývať arteterapiou, ako sa to často stáva. 

_________

Práve nedávno som mala skúsenosť s využitím jednoduchej arteterapeutickej techniky zameranej na rodinu pri práci s celou triedou a napriek tomu, že bola táto téma predložená veľmi citlivo a zodpovedne, s prihliadnutím na možné riziká, jedno dieťa v triede sa po vyučovacej hodine cítilo zranené. Vyplavené emócie umocnené obrazovou a symbolickou formou bývajú v arteterapii zvyčajne veľmi intenzívne a často aj pri použití len samotných techník bez terapeutického kontextu. 

Napriek tomu vidím do budúcnosti pre arteterapiu na základných a stredných školách priestor. V každej škole je možné zostaviť skupinu detí v riziku a pracovať s nimi pravidelne, terapeuticky s jasným zámerom a cieľom a pod odborným vedením. Verím a dúfam, že možnosti odborných pracovníkov v školskom systéme sa budú rozširovať a že raz v budúcnosti uvidíme aj reálnych terapeutov na školách.

 
_________

Podľa modelu efektívnej intervencie však 80 % až 90 % práce patrí do kompetencie učiteľov, najmä triednych učiteľov s podporou odborných zamestnancov a práce s celými triedami. Počet žiakov v triedach a vzdelanie učiteľov však nezodpovedá kritériám na realizáciu arteterapie.

_________ 

Ako teda pracovať s takým obrovským liečivým potenciálom, aký v sebe arteterapia má, priamo v školskej triede? 

Všetci, čo učíme, vieme, že v triedach sú deti, ktoré sa stretávajú s mnohými problémami, ktoré v minulosti neboli alebo boli lepšie zvládané v rodinnom prostredí, a že zopár kvapiek liečivého arteterapeutického elixíru by takýmto deťom veľmi pomohlo, ako aj celkovej triednej atmosfére. Mám na mysli práve tie problémy u detí, ktoré nemajú diagnostickú nálepku.

_________

Hnev  z dôvodu chudoby v rodine; hnev, strach a obavy u detí z rozpadnutých rodín a absencie rodiča; deti smútiace a úzkostné po strate blízkeho; deti plné smútku, strachu a bez sebavedomia pre šikanovanie a vyčlenenie z rovesníckej partie...

_________ 

Tieto deti reálne sedia v laviciach našich tried. Takto som vnímala situáciu ja, keď som sa ocitla v škole ako pedagóg. Pre mňa bola artefiletika logickým riešením ako efektívne, bezpečne a kreatívne vyjadriť, pomenovať a pracovať s problémami, s ktorými deti zápasia.
 

Čo je artefiletika?

Pojem artefiletika je známy v arteterapeutických kruhoch a postupne preniká aj do pedagogiky. Jej autorom je Jan Slavík, český pedagóg a arteterapeut.

Ide o koncept, ktorý čerpá niektoré prvky z arteterapie tak, aby ich bolo možné uplatniť v pedagogickej praxi učiteľa. Nejde tu o preberanie techník, ale skôr princípov podporujúcich vzťah, dôveru a vzájomné zdieľanie.  Artefiletika je vhodná pre každý vek od predškolského až po dospelosť, ale podľa J. Slavíka je ideálna najmä pre vek od 15 do 25 rokov. 

Artefiletika  má čiastočne vzdelávací charakter, ale primárne rozvíja u dieťaťa sebapoznávanie, schopnosť vyjadriť svoj názor, zážitky, pocity. Učí žiakov prekonávať zbytočné utrpenie z rozporov medzi vedomím a nevedomím, medzi intelektovou a citovou stránkou bytia. V tomto ohľade má funkciu psychosociálnej pozitívnej prevencie proti pocitom nezakotvenosti, straty identity či citovej vyprahnutosti  (Slavík, 2012).  

V našej škole je momentálne artefiletika zaradená do šiestich tried ako pravidelný vyučovací predmet transformovaním hodín výtvarnej výchovy. Na artefiletike, rovnako ako na výtvarnej výchove, využívajú deti na tvorbu výtvarné materiály a obsah artefiletiky napĺňa štátny vzdelávací plán. 

Artefiletika je od výtvarnej výchovy obohatená o takzvanú reflexiu alebo reflektívny dialóg, ktorý je prebratým prvkom z arteterapie. Reflektívny dialóg umožňuje žiakom vyjadriť svoje osobné zážitky z procesu tvorby, zo skupinovej práce, môže byť smerovaný na sociálne alebo rovesnícke vzťahy, na osobné prežívanie žiakov a predovšetkým začleňovanie do širších kultúrnych a poznávacích súvislostí. 

Dôraz na estetiku a výtvarne prevedenie je pri artefiletike druhoradé, niekedy sa mu dokonca vôbec nevenuje pozornosť. Artefiletika využíva konkrétne témy, ktoré majú jasný obsah a štruktúru. Pre mňa je stálou inšpiráciou artefiletických tém kniha Jana Slavíka a spol. Dívej se, tvoř a povídej! (2007). Z vlastnej skúsenosti viem, že pre učiteľa skrýva tento prístup aj isté výzvy. Pre učiteľa môže byť takouto výzvou napríklad vedenie rozhovoru – reflektívneho dialógu so žiakmi v kruhu; udržať cieľ hodiny tak, aby sa rozhovor odvíjal od danej témy, a pre niektorých učiteľov môže byť výzvou aj samotná tvorba, ktorá stavia najmä na hre a kreativite. 

Odporúčanie na záver

Ak by ste sa rozhodli vyskúšať si artefiletiku s vašou triedou, pravdepodobne treba rátať s tým, že ako všetky začiatky, tak asi aj začiatky s artefiletikou budú rozpačité. Avšak stojí to za to! Deti sa radi hrajú a tvoria, rozprávajú svoje zážitky a tiež im záleží na tom, aby sa v triedach cítili príjemne a mali tam kamarátov. Koľko možností a času je v škole počas dňa, aby sme sa týmito pre deti dôležitými vecami zaoberali? Všetci vieme, že to, ako sa deti cítia, do veľkej miery ovplyvňuje celý vyučovací proces a schopnosť detí učiť sa. Potreba porozumieť svojim pocitom stojí rovnako za arteterapiou ako za artefiletikou. Avšak forma, prístup a vedenie je odlišné. Artefiletika bola vytvorená pre prácu pedagógov a každý učiteľ, ktorý ju začne aplikovať, môže len získať. 

Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD.

 

 

Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD. 
Skončila Pedagogickú fakultu UK v roku 2002. Absolvovala arteterapeutické kurzy v Čechách pod vedením Beaty Albrich a vzdelanie v arteterapii získala na Goldmiths College University of London v Londýne v roku 2008, kde získala titul Master of Arts (MA) v artepsychoterapii. 
V minulosti pracovala v liečebno-výchovnom zariadení pre deti s problémovým správaním (SR), v špeciálnej škole pre deti s autizmom metódou ABA (Applied Behaviour Analysis) (UK), s deťmi týraných žien v chránenom bývaní  (UK) a tiež arteterapeuticky s deťmi na základných a stredných školách vo Veľkej Británii a na Slovensku. 

Vo Veľkej Británii sa podieľala na štátnom pilotnom projekte NHS zavádzania systému terapeutických intervencií do základných a stredných škôl. 
Vo svojej praxi sa špecializuje na artefiletiku a arteterapeutickú prácu s deťmi a mladými ľuďmi s emočnými problémami a problémovým správaním. Pracuje na základnej škole Dubová v Bratislave a je členkou občianskeho združenia ARTEA www.arte-terapia.sk.

 

______________

Použitá literatúra:
KRIŽO, V. (2015b).  Sprevádzanie detí pri smútení v školskom prostredí. Martin Vrubel a kolektiv. Speciální a inkluzivní vzdělávání v přehledových studiích. Brno: MU, s. 61 – 72. 
KRNÁČOVÁ, Z. (2016). Možnosti arteterapie pri inklúzií detí s rizikovým správaním na ZŠ. Dizertačná práca. Bratislava: PdF UK, 2016. 135s.
SLAVÍK, J. (2012): Mladé pojetí výtvarné výchovy v České republice – Artefiletika, internetový zdroj: www.artefiletika.kvk.zcu.cz /7.12.2017/. Publikované: SLAVÍK, J. (2003) Artephiletik (Eine junge Auffassung von Kunsterziehung in der Tschechischen Republik). BDK – Bund Deutscher Kunsterzieher, 39, 2003, 2, s. 20 – 24. ISSN 0005-2981
SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, S. (2007). Dívej se, tvoř a povídej! Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Portál, 2007

Súvisiace články

16.03.2018 14:20

Univerzita Mateja Bela otvára jedinečný študijný program

Štúdium pripraví absolventov pre potreby praxe, pričom získajú kvalifikáciu v dvoch odboroch - Verejná ekonomika a služby a Sociálna práca
15.02.2018 16:29

Mladí vedci budú až do prázdnin vyučovať v školách

Mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) budú až do letných prázdnin cestovať po celom Slovensku. S projektom Roadshow chcú navštíviť desiatky škôl v rôznych kútoch Slovenska. Informuje o tom SAV na svojom webe.
23.04.2018 09:54

Príležitosť pre učiteľov rozvíjať sa prostredníctvom mentoringu

Nezisková organizácia LEAF otvára ďalší ročník Individuálneho rozvojového programu učiteľa (IRPU). Mentoringovo-koučingový program je určený pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktorí majú záujem rásť p...