Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.09.2017 12:16

Bezplatné školenia pre učiteľov pokračujú aj v októbri

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko s podporou jednotlivých odborov školstva pozýva učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií na bezplatné školenia s názvom Dajme STOP-ku extrémizmu!

Sériu bezplatných školení pre učiteľov bude RAABE realizovať v dňoch od 23. do 27. októbra 2017 v deviatich mestách Slovenska. V Bratislave, Nitre, Michalovciach, Košiciach, Prešove, Poprade, Banskej Bystrici, Martine a v Trenčíne budú s učiteľmi rozvíjať úvahy o citlivých témach skúsení lektori –  PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. a Mgr. Zuzana Fialová, PhD., ktorí sú súčasne autormi metodickej príručky a pracovného zošita Dejepis pre 9. ročník ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom. 

Učebnými pomôckami aj bezplatnými školeniami RAABE reaguje na rozhodnutie MŠVVaŠ SR, ktoré od školského roka 2017/2018 schválilo navýšenie dejepisu o jednu vyučovaciu hodinu pre žiakov 9. ročníka základných škôl, a to s cieľom vytvoriť priestor na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií.

„V súčasnej spoločnosti sa o extrémizme a radikalizme mnoho hovorí a často sa hľadá „zázračný spôsob", ako im predchádzať či ako ich riešiť. Zázračný spôsob však neexistuje. Jedinou možnosťou je, aby sme sa my dospelí viac rozprávali s mládežou aj o ťažkých spoločenských témach...," hovorí PhDr. Dušan Ondrušek, jeden z lektorov. Ako prezradil, v rámci školení s učiteľmi budú spoločne hľadať odpovede aj na otázky ako napríklad:  

Ako udržať a rozvíjať demokratické hodnoty? Ako zabezpečiť prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže? Ako posilňovať toleranciu, odolnosť voči mediálnej manipulácii? Ako viesť mladých k slobode a zodpovednosti? Ako naplniť pridanú vyučovaciu hodinu v 9. ročníku v predmete DEJEPIS na základných školách?

O čom budú školenia?
„V rámci školení učiteľom predstavíme nový prístup k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého sa žiaci učia nielen odrecitovať fakty, ale aktívne uvažujú, hodnotia, vyjadrujú svoje názory, diskutujú... Dáme im možnosť vyskúšať si, ako nabádať žiakov na hodinách k aktívnym diskusiám, kde učiteľ oceňuje aktivitu a povoľuje omyly, na ktorých sa môžu žiaci sami učiť. A samozrejme prinesieme aj ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. demokracia, tolerancia, otvorená spoločnosť, vlastenectvo, extrémizmus, radikalizácia mládeže, komunizmus, migranti a pod.," povedala zámery bezplatných školení Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Učitelia sa môžu tešiť aj na návody, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.). Budú mať tiež možnosť zoznámiť sa s metodickou príručkou Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ s možnosťou využitia na hodinách etickej výchovy a občianskej náuky v ZŠ aj v gymnáziu s osemročným a štvorročným štúdiom. Chýbať nebudú ani názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy. ... a samozrejme aj námety na hry a cvičenia, pracovné listy v súlade s učebnými plánmi.

Učitelia sa už teraz môžu prihlasovať na bezplatné školenia TU.
Metodickú príručku pre učiteľa aj pracovný zošit pre žiakov nájdete v e-shope RAABE.

Zdroj: RAABE
 

Súvisiace články

utorok 08:53

Informačný materiál pre školských psychológov

Bude prostredie, do ktorého sa vrátim bezpečné? Ako bude prebiehať vyučovanie? Prídu do školy aj moji spolužiaci alebo učitelia? Budem v triede s kamarátmi a kamarátkami alebo s inými školákmi?
13.03.2018 19:17

Projekt Nauč sa remeslo priblíži tradičné ľudové zručnosti

V budove základnej a materskej školy v Lužiankach neďaleko Nitry sa začínajú v utorok niekoľkodňové tvorivé dielne zamerané na šírenie ľudovej kultúry. Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre tu zorganizovalo projekt s názvom ...
14.02.2019 08:00

Umenie telom

V edukácii detí v materských školách má výtvarná výchova nezastupiteľné miesto. Jednou zo základných podmienok pre realizáciu výtvarného procesu je začlenenie sa do kolektívu a vytvorenie bezpečného prostredia pre výtvarnú tvor...