Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
04.02.2018 19:24

Bilingválny digitálny edukačný obsah OBSTÁL v teste u pedagógov aj žiakov

Od septembra do decembra 2017 realizovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pilotný projekt IKATIKA. Bol zameraný na deti a žiakov z vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym. Projekt pod vedením štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR Petra Krajňáka metodicky usmerňoval Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín. Štátny tajomník sa podelil o poznatky a výsledky tohto zaujímavého a v istom zmysle aj priekopníckeho projektu z oblasti menšinového vzdelávania.

V čom spočíva podstata pilotného projektu IKATIKA a čo bolo jeho hlavným cieľom? 

Pilotný projekt IKATIKA mal otestovať vplyv digitálneho bilingválneho edukačného obsahu na kvalitu vzdelávania v predškolských zariadeniach vo vybraných lokalitách. Identifikovať prínosy uvedeného prístupu k vzdelávaniu a rozvoja zručností u detí predškolského veku. Zároveň formou dotazníkov kvantifikovať hlavne oblasti jeho využitia a možnosti ďalšieho rozvoja. 

Samotný cieľ je možné vnímať v dvoch rovinách.

Prvá je zameraná na rozvoj základných zručností a znalostí u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, primárne u detí z rómskeho etnika. Vychádzajúc z premisy, že nie všetky rómske deti pri nástupe na ZŠ ovládajú slovenský jazyk na požadovanej úrovni a zaostávajú aj v zručnostiach, ktoré sú potrebné k úspešnému zvládaniu prvostupňového vzdelávania na ZŠ, bol pre potreby pilotného projektu nadefinovaný digitálny obsah, ktorý by sa mal sústrediť práve na spomínané oblasti. Poskytnutý edukačný obsah je v rómskom jazyku s užívateľsky komfortným prepínaním do slovenského jazyka, čo poskytuje priestor pedagógom na vysvetlenie tém pri ktorých boli doteraz limitovaní jazykovými znalosťami detí. 

Druhou rovinou, nie menej podstatnou, bolo zabezpečiť prístup k nástrojom vzdelávania, ktoré sú bežnou praxou v predškolských zariadeniach majoritného obyvateľstva deťom z prostredia národnostných menšín. 

Čo bolo Vašou hlavnou motiváciou pre jeho realizáciu?

Hlavnou motiváciou bolo sprístupniť elektronické edukačné pomôcky a digitálny edukačný obsah aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP), ako aj žiakom, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina. Špecificky pri deťoch zo SZP chceme dosiahnuť lepší vstup do procesu prvostupňového vzdelávania.

Veľa detí, špeciálne z rómskeho etnika, má problém s pochopením preberanej látky, budovaním základných školských návykov, ako aj samotného vzťahu ku škole. A ako jednu z príčin sme identifikovali práve chýbajúce znalosti slovenského jazyka. Práve pomocou vizuálno-bilingválnych pomôcok by sme chceli túto príčinu postupne eliminovať.

 

Mgr. Peter Krajňák, štátny tajomník

 

Koľko materských a základných škôl a koľko pedagógov sa do projektu zapojilo?

V pilotnej fáze bolo po dôkladnom výbere Odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín MŠVVaŠ SR, ktorý vedie skúsená pani riaditeľka Mária Prékop, zapojených 30 vybraných škôl:

  • 12 materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
  • 6 materských škôl s vyšším počtom detí materinského jazyka rusínskeho
  • 12 základných škôl s nultým ročníkom, s prevahou žiakov s rómskym materinským jazykom

Zároveň školeniami prešlo 123 pedagogických zamestnancov z uvedených 30 škôl.

Ako prebiehal projekt v praxi? 

Projekt prebiehal vo viacerých fázach.

V úvodnej sme sa zamerali na výber škôl, preklad digitálneho edukačného obsahu, tvorbu metodických listov priamo prepojených na digitálny obsah. Autorky týchto materiálov sú priamo učiteľky z praxe.

V ďalšej fáze prebehla distribúcia vytvorených materiálov a didaktických pomôcok a súbežne s tým bola každá zapojená škola priamo vo svojich priestoroch preškolená lektorským tímom, s dôrazom na využitie digitálneho obsahu, metodickej príručky a ďalších inovatívnych metód v praxi.

Pedagógovia ocenili, že boli týmto spôsobom zaučení do využívania nových didaktických pomôcok a že neboli ponechaní objavovať ich možnosti samostatne.

_____________

Tri štvrtiny pedagógov sa v prieskume vyslovilo, že by privítali ďalšie takéto vzdelávanie zamerané na praktické ukážky využitia digitálneho obsahu.

_____________

V hlavnej pilotnej fáze projektu, ktorá prebiehala do 31.12.2017 už priamo počas výučby využívali pedagógovia a deti poskytnutý bilingválny učebný materiál.

V záverečnej fáze prebiehal anonymný dotazníkový prieskum medzi pedagógmi zapojených škôl a analýza výsledkov.

Aká je spätná väzba od pedagógov materských a základných škôl, ktorí sa projektu zúčastnili?

V januári 2018 bol realizovaný anonymný dotazníkový prieskum medzi zúčastnenými pedagogickými pracovníkmi. Podľa výsledkov bola odozva veľmi pozitívna. Pridaná hodnota sa dá rozdeliť do dvoch oblastí, a to prínosy pre pedagógov a pre deti a žiakov.

_____________

Pedagógovia uvádzali, že tieto digitálne materiály IKATIKA sú vhodnou pomôckou pre prácu s deťmi z jazykovo zmiešaného prostredia a s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Keďže sprístupňujú deťom obsah výchovy a vzdelávania v materinskom jazyku, zvyšujú ich motiváciu a záujem po nových informáciách a poznatkoch. Podľa nich tiež podnecujú zvedavosť, teda motivujú k objavovaniu a tiež zvyšujú pozornosť. Ich najväčšou prednosťou podľa pedagógov je aj to, že sú výborným nástrojom rozvíjania nových a upevňovania už existujúcich zručností detí.

____________

Súvisiace články

15.02.2018 17:49

Takmer 80 SOŠ získa vyše 50 mil. eur na svoju modernizáciu

Matečná: "K dnešnému dňu podporíme 77 odborných škôl, ktoré získajú viac ako 50 miliónov eur na technické vybavenie. Tieto školy sú rozmiestnené po celom území Slovenska. Peniaze pôjdu na materiálno-technické vybavenie pracovís...
09.04.2018 10:38

Akademická sféra veľmi málo reaguje na požiadavky zamestnávateľov

Zamestnávatelia by mali mať právo viac hovoriť do toho, ako má vyzerať absolvent. Akademická sféra akoby učila podľa seba a veľmi málo reaguje na požiadavky zamestnávateľov. Upozornil na to prvý viceprezident IT Asociácie Slove...