Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
18.03.2018 14:26

Deviataci absolvujú celoslovenské Testovanie 9

Už budúci týždeň si 37 400 deviatakov na celom Slovensku overí svoje vedomosti z matematiky a z vyučovacieho jazyka. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským aj zo slovenského jazyka a literatúry. Celoslovenské Testovanie 9 sa v tomto školskom roku bude konať v stredu 21. marca 2018 na 1 445 základných školách. Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

 Cieľom Testovania 9 je overiť u žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základných školách vedomosti, zručnosti a kompetencie vymedzené v Štátnom vzdelávacom programe, ktoré budú potrebovať pre svoje ďalšie vzdelávanie na stredných školách a zároveň sú nevyhnutné aj pre ich budúce uplatnenie na pracovnom trhu.

Výsledky jednotného testovania poskytnú školám informáciu o úrovni vedomostí a zručností ich žiakov, čo napomôže pri skvalitňovaní  vzdelávania na ZŠ.

Do Testovania 9 je v tomto školskom roku prihlásených 34 865 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 509 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 26 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Z celkového počtu všetkých prihlásených žiakov je 3 296 deviatakov so zdravotným znevýhodnením.

Na vybraných certifikačných školách sa Testovanie 9 uskutoční opäť aj elektronickou formou. K dnešnému dňu je doň prihlásených cca 900 žiakov z viac než 50 škôl. Bližšie informácie o elektronickej forme testovania sú dostupné na stránke .

Výsledky žiakov v T9-2018 v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy 17. apríla 2018, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené základným školám koncom apríla 2018.

Výsledky dosiahnuté v Testovaní 9 sa zohľadňujú aj pri prijímacom konaní na stredné školy. O prijatí žiaka, ktorý v testovaní dosiahol v každom predmete úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. To sa nevzťahuje na školu so vzdelávacím programom učebného alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje talentovú skúšku. Okrem toho môžu byť vo všeobecnosti výsledky testovania deviatakov pre riaditeľa školy pomocným nástrojom pri rozhodovaní o prijatí žiaka na vybranú strednú školu.

Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9, ktorý sa uskutoční 5. apríla 2018 vo vybraných školách.

Podrobné informácie o Testovaní 9 - 2018 nájdete na internetovej stránke NÚCEM.

 

Zdroj: minedu

Súvisiace články

05.05.2020 10:00

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích program...
04.12.2019 10:22

Testovanie PISA pohľadom Komenského inštitútu: Štát nerobí potrebné zmeny

Vyše 600 000 školákov zo 79 krajín sa zúčastnilo vlani v apríli merania PISA 2018, na Slovensku to bolo 6770 žiakov z 385 základných a stredných škôl, pričom boli testovaní v slovenskom aj v maďarskom jazyku. 15-roční žiaci sa ...
22.02.2019 08:44

Microsoft podporí rozvoj digitálnych zručností

Česká a slovenská pobočka získala korporátny grant na pokračovanie Akadémie programovania, spoločného projektu s neziskovými organizáciami Aj TY v IT a Czechitas.