Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
14.10.2019 10:32

Diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v mesiacoch september a október 2019 realizuje vo všetkých regionálnych a detašovaných pracoviskách diskusné semináre pre vedúcich pedagogických zamestnancov (VPZ) a vedúcich odborných zamestnancov (VOZ).

Diskusné semináre sú zamerané na:

  • plán profesijného rozvoja a jeho nadväznosť na koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia,
  • ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • aktualizačné vzdelávanie,
  • ponuku vzdelávacej činnosti na školský rok 2019/2020.

V súčasnosti boli už semináre realizované v RP MPC Bratislava, DP MPC Trnava, DP MPC Nitra, RP MPC Banská Bystrica a DP MPC Žilina, do vzdelávania bolo zapojených  390 VPZ a VOZ. Podľa vyjadrení riaditeľov, ktorý sa na seminároch zúčastnili, bol seminár mimoriadne prospešný. MPC prišlo s aktuálnou ponukou, ktorá je pre nás riaditeľov veľkou pomôckou pri uplatňovaní našej povinnosti uvádzať zákon č. 138/2019 Z. z. do života školy. Lektori dôkladne analyzovali tému profesijného rozvoja, ukázali možnosti vypracovania plánu, možnosti vzájomnej spolupráce s MPC a dôležitosť motivácie pedagogických a odborných zamestnancov pre ich profesijný rast. Vďaka MPC za uskutočnenie tohto metodického seminára a za možnosť sa na ňom aktívne podieľať.

Do konca októbra sa budú semináre realizovať ešte v DP MPC Komárno, RP MPC Prešov a DP MPC Košice. Vzhľadom na aktuálnosť témy a vysoký záujem zo strany vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení bola ponuka doplnená o ďalšie termíny na realizovanie seminárov v RP MPC Bratislava, RP MPC Prešov, DP MPC Nitra a DP MPC Trnava.

MPC v mesiaci november plánuje pokračovať v realizovaní odborných seminárov. Pripravujeme ponuku odborných seminárov zameraných na uplatňovanie zákona č. 138/2019 Z. z. v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ a OZ.

MPC v súlade s prechodnými ustanoveniami zákona č. 138/2019 Z. z. zabezpečuje vzdelávanie a ukončovanie vzdelávania vo vzdelávacích skupinách otvorených pred jeho účinnosťou. Odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam poskytujeme aj realizáciou ďalších odborných, informačných seminárov a tvorivých dielní (viac na: https://mpc-edu.sk/verejne-podujatia).

Podstatný podiel činnosti MPC v tomto období predstavuje realizovanie atestačného procesu. MPC prijalo k 30. 06. 2019 a 31. 08. 2019  spolu 2953 žiadostí o vykonanie 1. alebo 2. atestácie spolu s atestačnými prácami, ktoré budú zrecenzované do 15. 11. 2019. Termíny konania atestácií (obhajoba atestačnej práce a atestačná skúška) pred 5-člennou atestačnou komisiou sú naplánované na obdobia od 18. 11. do 10. 12. 2019 a od 03. 02. do 14. 02. 2020.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

21.01.2018 10:27

Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Inklúzia by mohla situáciu vyrie...
22.02.2019 08:44

Microsoft podporí rozvoj digitálnych zručností

Česká a slovenská pobočka získala korporátny grant na pokračovanie Akadémie programovania, spoločného projektu s neziskovými organizáciami Aj TY v IT a Czechitas.
04.08.2017 09:30

Les prináša úžitok každému z nás. Pustime doň iba kvalifikovaných ľudí

Lesnícke školstvo má na Slovensku viac ako 100 ročnú tradíciu. Lesné hospodárstvo vzniklo z požiadavky zachovania lesov aj ďalšiemu potomstvu. Za ten čas prešlo viacerými zmenami a v súčasnosti sa na stredných odborných školách...