Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.05.2017 07:57

Duálne vzdelávanie

Kde bolo, tam bolo, bola fabrika a vedľa nej stála učňovka. A žili spolu šťastne... až kým ich nezrušili.

Ilustračná foto - zdroj: Internet

Odborné vzdelávanie malo na Slovensku svoju tradíciu i patričný význam. Fabriky si školili svojich zamestnancov a zamestnanci si osvojovali kultúru firmy za pochodu, pričom pridanou hodnotou pre nich bolo, že našli uplatnenie na trhu práce bez toho, aby ju vôbec hľadali.

Rozprávka o odbornom učilišti na Slovensku nemala v minulosti idylický koniec. Časom sme sa od takéhoto modelu fungovania vzdialili a postupne sme si tiež uvedomili, že vlastne fungoval.

Dnes prichádza v novom šate, prepracovanejší, premyslenejší a najmä... zo zahraničia.

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Ako kombinácia teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, je kľúčovým faktorom pri úspešnej hospodárskej politike vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

„Európa teraz úplne oprávnene vkladá svoje nádeje do podpory a rozvoja duálnych systémov. Je evidentné, že členské štáty, ktoré tieto systémy dlhodobo realizujú, majú dobré výsledky a ich miera nezamestnanosti mladých ľudí je hlboko pod priemerom EÚ." Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vytváranie pracovných miest prostredníctvom učňovskej prípravy a celoživotného odborného vzdelávania: úloha podnikov vo vzdelávaní v EÚ" (stanovisko z vlastnej iniciatívy), 2013/C 161/05

Vzorom pre väčšinu štátov, a to nielen v Európe, je nemecký systém duálneho vzdelávania. Rovnako sa delí na praktickú a teoretickú časť, pričom tri až štyri dni v týždni sú žiaci na praktickom vyučovaní v podniku a jeden až dva dni absolvujú teoretické vyučovanie v strednej odbornej škole. Odborná príprava celkovo trvá dva až tri a pol roka. V súčasnosti sa v Nemecku takto pripravujú žiaci na výkon povolania v cca 500-tisícoch podnikov vrátane služieb verejného sektora a v živnostiach. Stredne veľké a malé podniky zabezpečujú až 80 % učebných miest v duálnom vzdelávaní. Vďaka širokému využívaniu duálneho vzdelávania je podiel mladých ľudí bez vyučenia alebo bez učebného pomeru v Nemecku nízky (v skupine 15- až 19-ročných je to iba 4,2 %). Nezamestnanosť mladých ľudí v Nemecku je hlboko pod priemerom EÚ.

Zo štatistiky sa dozvedáme, že až 75 % žiakov stredných odborných škôl na Slovensku v posledných rokoch nenašlo uplatnenie vo vyštudovanom odbore. Štát preto prichádza s projektom, ktorý má pritiahnuť študentov končiacich základné školy do duálneho vzdelávania. Vďaka nemu si osvoja teóriu na pôde školy a ďalšie hodiny budú pracovať vo firme, v ktorej môžu počítať s dlhodobým uplatnením. Dnes sa takto vzdeláva 998 študentov, čo momentálne nepokrýva aktuálnu potrebu trhu práce. Podľa inštitútu je ročne približne 4000 absolventov uplatnených v ich študijnom odbore. Štatistika však nepustí a hovorí, že približne 41-tisíc zamestnancov odíde z odborných miest do dôchodku, a tak každoročne chýba ekonomike cca 34-tisíc absolventov, ktorí by mali zaplniť tieto medzery na trhu práce.

V školskom roku 2016/2017 je do systému duálneho vzdelávania zaradených 51 stredných odborných škôl. Najviac škôl je v Trenčianskom samosprávnom kraji, a to 12. Počty ďalej hovoria o 11 školách v Žilinskom kraji, 10 školách v Nitrianskom kraji, 6 školách v Bratislavskom kraji, 3 školy sú v Trnavskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji.

 

Zopár múdrych slov o duálnom vzdelávaní

Vymedzenie pojmu:

Odborné vzdelávanie a príprava je výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností; člení sa na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy žiaka založený na:

 

a)      zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom (učebná zmluva) – vytvára partnerský vzťah, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, upravujúcej práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka;

b)     zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou (zmluva o duálnom vzdelávaní) – upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka;

c)      výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania;

d)     zodpovednosti zamestnávateľa za praktické vyučovania;

e)      financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

 

Aké plusy prináša duálne vzdelávanie?

Stredné školy rodičia často porovnávajú s gymnáziami. Tu treba povedať, že aj SOŠ sa končia maturitou a nebránia pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Štúdium v kombinácii s praxou žiakom vytvára priestor študovať a popritom formou praxe získavať zručnosti, osvojovať si firemnú kultúru a u zamestnávateľa sa pripravovať na zamestnanie. Samozrejme, tento proces prináša aj príjem pre žiaka formou štipendia či odmeny za produktívnu prácu. Množstvo študentov si v dnešnej dobe privyrába rôznymi brigádami, aby si zabezpečili aspoň nejaký príjem. Je to však mnohokrát na úkor voľného času, ktorý by žiaci mohli venovať napríklad štúdiu, a tak sa dostávajú do bludného kruhu, v ktorom nestíhajú spĺňať úlohy školy či, naopak, zamestnávateľa. V systéme duálneho vzdelávania tento problém odpadá, pretože študent má možnosť privyrobenia si priamo na pracovisku. Plusom je tiež perspektíva práce, istota zamestnania a možnosť odborného rastu. Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením v budúcnosti. Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa. Po získaní odbornosti získa žiak vysokú úroveň pripravenosti nielen na prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj na prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.

 

 

Súvisiace články

05.04.2018 09:33

AJA otvára brány deťom, ktoré objavujú čaro technológií

Od 16. apríla sa môžu začať prihlasovať deti z Trnavy i širokého okolia vo veku od 12 do 14 rokov na letnú Automobilovú junior akadémiu (AJA). Jej tretí ročník ponúkne týždenný vzdelávací a zážitkový program pre tých, ktorým uč...
11.03.2018 21:33

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl.
11.10.2017 08:42

QUO VADIS, TURECKÉ ŠKOLSTVO? - O VÝZNAME VZDELANIA A O TOM, AKO MÔŽE BYŤ VZDELÁVACÍ SYSTÉM KĽÚČOM K MOCI V KRAJINE

Vzdelávací systém sa môže stať mocným prostriedkom kontroly nad obyvateľstvom, ale zároveň môže slúžiť ako nástroj, ktorý zvrhne starý poriadok a nahradí ho novým. Turecký príklad ukazuje, ako národ formuje školstvo, ale tiež a...