Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.05.2017 07:57

Duálne vzdelávanie

Kde bolo, tam bolo, bola fabrika a vedľa nej stála učňovka. A žili spolu šťastne... až kým ich nezrušili.

Ilustračná foto - zdroj: Internet

Odborné vzdelávanie malo na Slovensku svoju tradíciu i patričný význam. Fabriky si školili svojich zamestnancov a zamestnanci si osvojovali kultúru firmy za pochodu, pričom pridanou hodnotou pre nich bolo, že našli uplatnenie na trhu práce bez toho, aby ju vôbec hľadali.

Rozprávka o odbornom učilišti na Slovensku nemala v minulosti idylický koniec. Časom sme sa od takéhoto modelu fungovania vzdialili a postupne sme si tiež uvedomili, že vlastne fungoval.

Dnes prichádza v novom šate, prepracovanejší, premyslenejší a najmä... zo zahraničia.

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Ako kombinácia teoretického vzdelávania na pôde školy a praktického odborného vzdelávania u zamestnávateľa sa v celej Európe považuje za najlepšie riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, je kľúčovým faktorom pri úspešnej hospodárskej politike vyspelých štátov a hlavným nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí.

„Európa teraz úplne oprávnene vkladá svoje nádeje do podpory a rozvoja duálnych systémov. Je evidentné, že členské štáty, ktoré tieto systémy dlhodobo realizujú, majú dobré výsledky a ich miera nezamestnanosti mladých ľudí je hlboko pod priemerom EÚ." Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vytváranie pracovných miest prostredníctvom učňovskej prípravy a celoživotného odborného vzdelávania: úloha podnikov vo vzdelávaní v EÚ" (stanovisko z vlastnej iniciatívy), 2013/C 161/05

Vzorom pre väčšinu štátov, a to nielen v Európe, je nemecký systém duálneho vzdelávania. Rovnako sa delí na praktickú a teoretickú časť, pričom tri až štyri dni v týždni sú žiaci na praktickom vyučovaní v podniku a jeden až dva dni absolvujú teoretické vyučovanie v strednej odbornej škole. Odborná príprava celkovo trvá dva až tri a pol roka. V súčasnosti sa v Nemecku takto pripravujú žiaci na výkon povolania v cca 500-tisícoch podnikov vrátane služieb verejného sektora a v živnostiach. Stredne veľké a malé podniky zabezpečujú až 80 % učebných miest v duálnom vzdelávaní. Vďaka širokému využívaniu duálneho vzdelávania je podiel mladých ľudí bez vyučenia alebo bez učebného pomeru v Nemecku nízky (v skupine 15- až 19-ročných je to iba 4,2 %). Nezamestnanosť mladých ľudí v Nemecku je hlboko pod priemerom EÚ.

Zo štatistiky sa dozvedáme, že až 75 % žiakov stredných odborných škôl na Slovensku v posledných rokoch nenašlo uplatnenie vo vyštudovanom odbore. Štát preto prichádza s projektom, ktorý má pritiahnuť študentov končiacich základné školy do duálneho vzdelávania. Vďaka nemu si osvoja teóriu na pôde školy a ďalšie hodiny budú pracovať vo firme, v ktorej môžu počítať s dlhodobým uplatnením. Dnes sa takto vzdeláva 998 študentov, čo momentálne nepokrýva aktuálnu potrebu trhu práce. Podľa inštitútu je ročne približne 4000 absolventov uplatnených v ich študijnom odbore. Štatistika však nepustí a hovorí, že približne 41-tisíc zamestnancov odíde z odborných miest do dôchodku, a tak každoročne chýba ekonomike cca 34-tisíc absolventov, ktorí by mali zaplniť tieto medzery na trhu práce.

V školskom roku 2016/2017 je do systému duálneho vzdelávania zaradených 51 stredných odborných škôl. Najviac škôl je v Trenčianskom samosprávnom kraji, a to 12. Počty ďalej hovoria o 11 školách v Žilinskom kraji, 10 školách v Nitrianskom kraji, 6 školách v Bratislavskom kraji, 3 školy sú v Trnavskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji.

 

Zopár múdrych slov o duálnom vzdelávaní

Vymedzenie pojmu:

Odborné vzdelávanie a príprava je výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností; člení sa na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy žiaka založený na:

 

a)      zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom (učebná zmluva) – vytvára partnerský vzťah, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, upravujúcej práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka;

b)     zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou (zmluva o duálnom vzdelávaní) – upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka;

c)      výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania;

d)     zodpovednosti zamestnávateľa za praktické vyučovania;

e)      financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.

 

Aké plusy prináša duálne vzdelávanie?

Stredné školy rodičia často porovnávajú s gymnáziami. Tu treba povedať, že aj SOŠ sa končia maturitou a nebránia pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Štúdium v kombinácii s praxou žiakom vytvára priestor študovať a popritom formou praxe získavať zručnosti, osvojovať si firemnú kultúru a u zamestnávateľa sa pripravovať na zamestnanie. Samozrejme, tento proces prináša aj príjem pre žiaka formou štipendia či odmeny za produktívnu prácu. Množstvo študentov si v dnešnej dobe privyrába rôznymi brigádami, aby si zabezpečili aspoň nejaký príjem. Je to však mnohokrát na úkor voľného času, ktorý by žiaci mohli venovať napríklad štúdiu, a tak sa dostávajú do bludného kruhu, v ktorom nestíhajú spĺňať úlohy školy či, naopak, zamestnávateľa. V systéme duálneho vzdelávania tento problém odpadá, pretože študent má možnosť privyrobenia si priamo na pracovisku. Plusom je tiež perspektíva práce, istota zamestnania a možnosť odborného rastu. Príprava na povolanie v reálnych podmienkach zamestnávateľa prináša rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením v budúcnosti. Získanie pracovných návykov priamo počas štúdia je zárukou neskoršieho bezproblémového začlenenia sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa. Po získaní odbornosti získa žiak vysokú úroveň pripravenosti nielen na prácu u daného konkrétneho zamestnávateľa, ale aj na prácu v rámci globálneho hospodárskeho priestoru.

 

 

Súvisiace články

21.10.2018 20:58

Seminár Učíme nadaných žiakov

Odborníci z praxe pozývajú učiteľov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov aj študentov vysokých škôl na odborný seminár Učíme nadaných žiakov. Seminár sa uskutoční 24. októbra od 8.00 do 13.00 na Pedagogickej f...
13.05.2017 07:52

Horúca správa o úspechu slovenských študentov v USA

Adrián Páleš, Filip Tomáška a Peter Škripko.Len sedemnásť až dvadsaťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových umiestnení na pres...
08.05.2017 13:00

Hlavné ceny v súťaži IHRA na UPJŠ si odniesli súťažiaci z Bardejova a z Košíc

Súťaž v programovaní počítačových hier IHRA na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa niesla v znamení viacerých hier určených aj pre súčasné mobilné zariadenia.