Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
27.07.2017 07:27

Duálne vzdelávanie z pohľadu dm drogerie markt

Spoločnosť dm drogerie markt sa dlhodobo zaoberá témou zvýšenia atraktivity odborného školstva pre mladých ľudí na Slovensku. Napriek súčasnému stavu odborného vzdelávania a prípravy na budúce povolanie v našej krajine sa dm nevzdáva myšlienky pomôcť so zabezpečením kvalitnejšieho praktického aj teoretického vzdelávania a obnovenia dnes už vymiznutého učebného odboru predavač drogériového tovaru. Preto v rámci svojich činností aktívne realizuje vlastné vzdelávacie projekty, pričom je zapojená do systému duálneho vzdelávania (SDV).

Aj napriek tomu, že SDV bol zavedený do praxe predminulý rok, nepostačuje to na uspokojenie potrieb absentujúcej odbornosti. Záujem zo strany žiakov o SDV zatiaľ nie je veľký, pričom dm vidí príčinu v nízkej informovanosti spoločnosti. Absentuje aj starostlivosť o školy v zmysle pripravenosti, informovanosti a spolupráce s ministerstvom školstva či VÚC. Ani spolupráca so základnými školami  nie je uspokojivá. Podpisuje sa tu však aj rodič, ktorý zatiaľ nerieši uplatniteľnosť svojho dieťaťa po ukončení štúdia na trhu práce.

Keďže väčšina SOŠ ešte nie je pripravená na výchovno-vzdelávací proces v SDV, dáva si dm ako člen SAMO za úlohu iniciovať nadviazanie komunikácie medzi SAMO a VÚC a upriamiť pozornosť na aktuálny stav. Zároveň chce priniesť návrhy na vytvorenie systému výmeny informácií o potrebách zamestnávateľov – o predpokladanej potrebe trhu, o vybraných SOŠ, na ktorých chce poskytovať vzdelávanie v SDV, o podpore propagácie povolaní v odvetví obchodu už na základných školách smerom k deťom aj rodičom či o spolupráci medzi zamestnávateľmi a výchovnými poradcami základných škôl. V spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov chce dm ako člen SAMO ďalej spolupracovať aj na návrhu zmien a vylepšení zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Na našej stránke www.ucn.sk nájdete rozhovor s Ing. Marcelom Blaščákom, manažérom rozvoja organizácie dm drogerie markt. Veľmi podnetne v ňom opisuje slabé stránky systému duálneho vzdelávania a aj to, ako iniciuje zmeny na jeho zlepšenie.  

 

Duálne vzdelávanie v praxi

Predavač drogériového tovaru

Vzhľadom na to, že o vyučenie v odbore predavač nie je v súčasnosti záujem, pre oblasť obchodu dm pripravila už pred piatimi rokmi vlastný vzdelávací program, v ktorom neustále pokračuje a napreduje. Od roku 2012 podporuje žiakov vybraných stredných odborných škôl v odboroch obchodný pracovník a pracovník marketingu v rámci vlastného projektu s názvom Vzdelávanie pre prácu v dm. Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú odborný výcvik priamo vo filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky z radov vedúcich filiálok. Priama účasť žiakov na každodennom živote prevádzky prispieva k získavaniu vedomostí z praxe a skúseností, ktoré by v škole nemohli získať.  

 

Vzdelávanie

V aktuálnom školskom roku 2016/2017 má dm v rámci projektu Vzdelávanie pre prácu v dm (mimo SDV) celkovo 23 žiakov od prvého až po štvrtý ročník. V poslednom školskom roku 2015/2016 zmaturovali z projektu Vzdelávanie pre prácu v dm prvé tri žiačky, ktoré sa v spoločnosti aj zamestnali.

V systéme duálneho vzdelávania má dm zazmluvnené tri stredné odborné školy, a to SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch a SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi. V rámci nich sa reálne vzdeláva v SDV v dvoch školách, a to v  SOŠ S. Jurkoviča v Bratislave, kde tento školský rok otvorila druhú duálnu triedu, a SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch, kde sa tento rok podarilo otvoriť prvú duálnu triedu, v ktorej má dm dvoch žiakov. Celkovo tak v SDV tento školský rok vyučuje 22 žiakov v troch duálnych triedach, dvoch prvých ročníkoch a jednom druhom ročníku.  

V tomto období sme rozšírili počet SOŠ, s ktorými chceme v nasledujúcom školskom roku spolupracovať v rámci systému duálneho vzdelávania, o nasledujúce stredné odborné školy: SOŠ potravinárska v Nitre, SOŠ obchodu a služieb v Trenčíne, SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, SOŠ hotelových služieb a obchodu v Žiline, SOŠ Jána Bocatia v Košiciach, SOŠ obchodu a služieb v Prešove a Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi.

 

Prečo zvažovať vzdelávanie v dm

Výhodami pre žiakov SDV okrem istoty budúceho zamestnania a kvalitného vzdelania, ktoré presne odráža potreby dm drogerie markt, sú viaceré benefity: podnikové štipendium, prospechové štipendium (samozrejme, pri dosahovaní dobrých študijných výsledkov), gastrolístky počas praxe a zaplatenie celej stravy na teórii (v škole), hradenie nákladov spojených s internátom a cestovaním naň a takisto ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm drogerie markt. Žiaci sú totiž hneď od začiatku vzdelávania pre prácu v dm braní rovnocenne. Zároveň majú možnosť osvojiť si firemnú kultúru modernej nadnárodnej maloobchodnej spoločnosti a po úspešnom skončení školy, maturitnej skúške, sa stať spolupracovníkmi dm.

 

Ako prebieha vzdelávanie

Na odbornom výcviku sú žiaci dm hneď od prvého dňa súčasťou tímu predajne. Sú aktívne zapájaní do riadneho procesu kompletnej práce v predajniach, aby si teóriu získanú v škole mohli hneď čo najviac prepájať s praxou. Aj v predajniach prebieha ich vyučovací deň v zmysle vysvetľovania teoretických poznatkov k jednotlivým témam z učebných celkov. Tieto poznatky sa pritom prenášajú hneď do praktického nácviku a osvojovania si danej témy. Inštruktorky si spolu so žiakmi stanovia ciele dňa a kroky, ako ich dosiahnu, a v závere dňa si ich spoločne vyhodnotia. Žiaci majú svoje zakladače, do ktorých si tieto svoje ciele a ich vyhodnotenia zapisujú. dm sa usiluje o princíp Lernen in der Arbeit – učenie sa v práci a pri práci.

 

Vysoké školy

V roku 2014 začala dm vyvíjať intenzívnu snahu aj o rozšírenie spolupráce so študentmi vysokých škôl. V školskom roku 2016/2017 nastúpilo do dm celkom sedem študentov vysokoškolského štúdia, ktorí budú vykonávať atraktívne ohodnotenú stáž v centrále dm v Bratislave a v centrálnom sklade v Senci. Počas stáže, ktorá bude trvať až do ukončenia ich štúdia, absolvujú stážisti rotáciu naprieč všetkými oddeleniami dm vrátane skladu a filiálky. Zároveň budú zatiahnutí do pracovného procesu, kde budú vykonávať úlohy ako ostatní spolupracovníci v dm. Počas trvania stáže bude mať každý žiak svojho kouča a vedúceho zapracovania, ktorí ho budú celým procesom sprevádzať. Pred ukončením stáže môžu tvoriť svoju záverečnú prácu na praktickú tému, s ktorou sa stretávajú v prostredí dm. Cieľom spolupráce je, aby stážisti spoznali fungovanie firmy v praxi a mohli tak urobiť lepšie rozhodnutie o svojej ďalšej kariére. Po ukončení štúdia môžu v prípade obojstranného záujmu nastúpiť do dm ako noví spolupracovníci. Vízia do ďalších ročníkov je rozšírenie tejto spolupráce smerom k študentom obchodných akadémií, kde sa bude dm takisto snažiť o dlhodobú spoluprácu.

Viac informácií nájdete na stránke www.dm-vzdelavanie.sk alebo priamo uIvety Haulíkovej, e-mail: haulikova@everyvent.sk, ktorej zároveň ďakujeme za článok.

 

Zdroj: Iveta Haulíková

Galéria

Súvisiace články

15.07.2018 17:56

MŠVVaŠ: Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej ...
08.03.2018 14:01

Ľudia s rozpracovanou ekoinováciou sa môžu prihlásiť na Zelenú letnú školu

Ľudia, ktorí majú rozpracovanú ekoinováciu, sa môžu prihlásiť na bratislavskú Zelenú letnú školu. Spoločne s odborníkmi tu nájdu spôsob, ako svoju myšlienku posunúť k reálnemu podnikateľskému plánu. Informuje o tom Centrum ved...
29.11.2018 08:51

Vláda SR sa dohodla na povinnom predprimárnom vzdelávaní pre všetky 5-ročné deti

Predstavitelia vlády SR sa na dnešnom rokovaní dohodli na zavedení povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti s platnosťou od 1. septembra 2020. Povinnosť absolvovať predškolskú prípravu by bola zavedená rok ...