Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
21.07.2020 09:59

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Približne jedno dieťa zo sto má v súčasnosti poruchu autistického spektra. Táto diagnóza ovplyvňuje sociálne a komunikačné zručnosti dieťaťa, spracovanie zmyslových podnetov a správanie smerom k vyhľadávaniu nemennej rutiny. Vo vzdelávaní, či už v bežných alebo špeciálnych školách, je preto nevyhnutné upraviť prostredie a formy výučby tak, aby zodpovedali potrebám všetkých žiakov, teda aj potrebám žiakov s poruchami autistického spektra.

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Dr Ivana Lessner Lištiaková a Dr David Preece

 

Prax i výskum ukazujú, že neexistuje jeden prístup, či jedna metóda, ktorá by rovnako vyhovovala všetkým žiakom s autizmom, práve kvôli tomu, že ide o spektrum potrieb so zásadnými individuálnymi rozdielmi v schopnostiach i možnostiach. Ako najefektívnejšie sa javí vhodne vyberať a využívať kombináciu metód, podľa identifikovaných potrieb konkrétneho dieťaťa, ale aj podľa aktuálnej situácie, či podmienok školy. Aby učiteľ mohol flexibilne vyberať zo škály intervencií a výučbových metód, potrebuje disponovať primeranými vedomosťami a zručnosťami o efektívnych spôsoboch učenia sa detí s poruchami autistického spektra. 

Napriek tomu, že učitelia sú otvorení inklúzii detí s postihnutím, vrátane detí s poruchami autistického spektra, za náročné považujú práve manažovanie správania detí. Volajú po spolupráci medzi učiteľmi, inými odborníkmi a rodičmi a vnímajú tiež potrebu sa ďalej vzdelávať v praktických stratégiách výučby v inkluzívnych triedach. 

V rokoch 2015-2017 prebehol vo viacerých krajinách južnej Európy (Chorvátsko, Severné Macedónsko a Cyprus) úspešný projekt vzdelávania rodičov detí s poruchami autistického spektra (ESIPP). Zo skúseností z tohto projektu bola identifikovaná aj potreba hlbšieho vzdelávania odborníkov v školstve, a tak vznikla myšlienka projektu ASD-EAST Autism Spectrum Disoders – Empowering and Supporting Teachers (2018-2020), ktorý sa zameriava na tréning zručností učiteľov / špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi s autizmom. Projekt podporený programom Erasmus+ koordinuje Univerzita v Northampton a sú do neho zapojené organizácie z Veľkej Británie, Belgicka, Chorvátska, Severného Macedónska a Poľska.

Prieskum vedomostí, postojov a potrieb učiteľov v týchto krajinách bol realizovaný prostredníctvom dotazníkov na vzorke 294 učiteľov a prostredníctvom fokusových skupín. Poukázal na to, že učitelia používajú rozličné metódy vhodné pre deti s autizmom, avšak tieto metódy používali len na základe samovzdelávania a chýbala im sebaistota pri riešení mnohých výchovno-vzdelávacích situácií, napríklad pomoc deťom s autizmom zvládať úzkosť, učiť ich striedanie sa pri hre, či aktivitách, primerane naplniť senzorické potreby detí, či zvládať náročné správanie. Väčšina učiteľov absolvovala nejakú formu vzdelávania o autizme, no napriek tomu niektorí z nich mali nepresné vedomosti a viac než polovici chýbal tréning v praktických stratégiách. Pozitívne bolo, že takmer 90 percent učiteľov prejavilo záujem o ďalšie vzdelávanie.

V projekte ASD-EAST bol vytvorený 12-hodinový tréningový program pre pedagógov, ktorý je diferencovaný pre kontext bežných a špeciálnych škôl. Program pozostáva zo šiestich modulov zameraných na oblasti, v ktorých deti s poruchami autistického spektra potrebujú podporu:

  • Modul 1: Komunikácia
  • Modul 2: Emocionálna regulácia
  • Modul 3: Sociálne zručnosti
  • Modul 4: Senzorické potreby
  • Modul 5: Modifikácie a adaptácie v triede
  • Modul 6: Náročné správanie

Pilotáž vzdelávacieho programu bola zrealizovaná v troch krajinách (Chorvátsko, Severné Macedónsko a Poľsko). Celkovo bolo vyškolených 259 pedagógov. Tréningový program sa vyhodnocoval prostredníctvom dotazníkov administrovaných pred a po školení. Približne po dvoch mesiacoch účastníci vyplnili ďalší dotazník a poskytli rozhovory. Program naplnil očakávania pedagógov, boli spokojní s mierou teoretických informácií a praktických stratégií. Z tréningu si odnášali vedomosti a nápady, ktoré mohli ihneď aplikovať vo svojich triedach. Oceňovali aj odbornosť a praktické skúsenosti školiteľov. Veľmi dôležité bolo, že pedagógovia nadobudli väčšie sebavedomie v práci s deťmi s poruchami autistického spektra. Cítili sa pokojnejšie a istejšie, čo sa odrazilo aj na deťoch, s ktorými pracujú.

Všetky materiály ku školeniam budú voľne dostupné v piatich jazykoch (anglický, chorvátsky, macedónsky, poľský a francúzsky) na webovej stránke projektu www.asd-east.org a v prípade záujmu škôl na Slovensku, môžu byť preložené aj do slovenčiny.

V júni prebehli v rámci projektu online konferencie, ktorých obsah je naďalej dostupný na webovej stránke projektu. Tréneri na konferenciách predstavili obsah vzdelávacích modulov, výskumníci zdieľali výsledky vyhodnotenia tréningov. Jedným z výsledkov projektu je aj vytvorenie siete tzv. ambasádorov autizmu, pedagógov, ktorí prešli vzdelávaním. Sieť slúži na zdieľanie vedomostí a skúseností a vzájomnú podporu pri zvládaní náročných situácií vo výchove a vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra. 

Inklúzia predstavuje vytvorenie rovných príležitostí vo vzdelávaní, čo znamená hľadanie a poskytovanie foriem vzdelávania, ktoré žiakom vyhovujú. Projekt ASD-EAST a vytvorený tréningový program prispievajú k praktickému naplneniu tejto filozofie. Konferenčné a tréningové materiály poskytujú pedagógom a rodičom inšpiráciu a nápady pre každodennú prácu s deťmi s poruchami autistického spektra. Slúžia ako forma vzájomnej podpory a zdieľania skúseností, a tým k sa podieľajú na vytvorení pozitívnych zážitkov detí a rodín v spolupráci so školami.

Súvisiace články

22.02.2019 08:55

ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy

Tá reflektuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko
21.01.2018 10:27

Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Inklúzia by mohla situáciu vyrie...
04.04.2018 10:57

Absolvent odboru obchodný pracovník je pripravený pre akékoľvek odvetvie obchodu

Profesionálny obchodný pracovník je prínosom ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zákazníkov. Teoretické vzdelávanie v tomto odbore je za roky jeho existencie už prepracované do detailov. Duálne vzdelávanie zase umožňuje žiakovi...