Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
21.07.2020 09:59

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Približne jedno dieťa zo sto má v súčasnosti poruchu autistického spektra. Táto diagnóza ovplyvňuje sociálne a komunikačné zručnosti dieťaťa, spracovanie zmyslových podnetov a správanie smerom k vyhľadávaniu nemennej rutiny. Vo vzdelávaní, či už v bežných alebo špeciálnych školách, je preto nevyhnutné upraviť prostredie a formy výučby tak, aby zodpovedali potrebám všetkých žiakov, teda aj potrebám žiakov s poruchami autistického spektra.

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Dr Ivana Lessner Lištiaková a Dr David Preece

 

Prax i výskum ukazujú, že neexistuje jeden prístup, či jedna metóda, ktorá by rovnako vyhovovala všetkým žiakom s autizmom, práve kvôli tomu, že ide o spektrum potrieb so zásadnými individuálnymi rozdielmi v schopnostiach i možnostiach. Ako najefektívnejšie sa javí vhodne vyberať a využívať kombináciu metód, podľa identifikovaných potrieb konkrétneho dieťaťa, ale aj podľa aktuálnej situácie, či podmienok školy. Aby učiteľ mohol flexibilne vyberať zo škály intervencií a výučbových metód, potrebuje disponovať primeranými vedomosťami a zručnosťami o efektívnych spôsoboch učenia sa detí s poruchami autistického spektra. 

Napriek tomu, že učitelia sú otvorení inklúzii detí s postihnutím, vrátane detí s poruchami autistického spektra, za náročné považujú práve manažovanie správania detí. Volajú po spolupráci medzi učiteľmi, inými odborníkmi a rodičmi a vnímajú tiež potrebu sa ďalej vzdelávať v praktických stratégiách výučby v inkluzívnych triedach. 

V rokoch 2015-2017 prebehol vo viacerých krajinách južnej Európy (Chorvátsko, Severné Macedónsko a Cyprus) úspešný projekt vzdelávania rodičov detí s poruchami autistického spektra (ESIPP). Zo skúseností z tohto projektu bola identifikovaná aj potreba hlbšieho vzdelávania odborníkov v školstve, a tak vznikla myšlienka projektu ASD-EAST Autism Spectrum Disoders – Empowering and Supporting Teachers (2018-2020), ktorý sa zameriava na tréning zručností učiteľov / špeciálnych pedagógov, ktorí pracujú s deťmi s autizmom. Projekt podporený programom Erasmus+ koordinuje Univerzita v Northampton a sú do neho zapojené organizácie z Veľkej Británie, Belgicka, Chorvátska, Severného Macedónska a Poľska.

Prieskum vedomostí, postojov a potrieb učiteľov v týchto krajinách bol realizovaný prostredníctvom dotazníkov na vzorke 294 učiteľov a prostredníctvom fokusových skupín. Poukázal na to, že učitelia používajú rozličné metódy vhodné pre deti s autizmom, avšak tieto metódy používali len na základe samovzdelávania a chýbala im sebaistota pri riešení mnohých výchovno-vzdelávacích situácií, napríklad pomoc deťom s autizmom zvládať úzkosť, učiť ich striedanie sa pri hre, či aktivitách, primerane naplniť senzorické potreby detí, či zvládať náročné správanie. Väčšina učiteľov absolvovala nejakú formu vzdelávania o autizme, no napriek tomu niektorí z nich mali nepresné vedomosti a viac než polovici chýbal tréning v praktických stratégiách. Pozitívne bolo, že takmer 90 percent učiteľov prejavilo záujem o ďalšie vzdelávanie.

V projekte ASD-EAST bol vytvorený 12-hodinový tréningový program pre pedagógov, ktorý je diferencovaný pre kontext bežných a špeciálnych škôl. Program pozostáva zo šiestich modulov zameraných na oblasti, v ktorých deti s poruchami autistického spektra potrebujú podporu:

  • Modul 1: Komunikácia
  • Modul 2: Emocionálna regulácia
  • Modul 3: Sociálne zručnosti
  • Modul 4: Senzorické potreby
  • Modul 5: Modifikácie a adaptácie v triede
  • Modul 6: Náročné správanie

Pilotáž vzdelávacieho programu bola zrealizovaná v troch krajinách (Chorvátsko, Severné Macedónsko a Poľsko). Celkovo bolo vyškolených 259 pedagógov. Tréningový program sa vyhodnocoval prostredníctvom dotazníkov administrovaných pred a po školení. Približne po dvoch mesiacoch účastníci vyplnili ďalší dotazník a poskytli rozhovory. Program naplnil očakávania pedagógov, boli spokojní s mierou teoretických informácií a praktických stratégií. Z tréningu si odnášali vedomosti a nápady, ktoré mohli ihneď aplikovať vo svojich triedach. Oceňovali aj odbornosť a praktické skúsenosti školiteľov. Veľmi dôležité bolo, že pedagógovia nadobudli väčšie sebavedomie v práci s deťmi s poruchami autistického spektra. Cítili sa pokojnejšie a istejšie, čo sa odrazilo aj na deťoch, s ktorými pracujú.

Všetky materiály ku školeniam budú voľne dostupné v piatich jazykoch (anglický, chorvátsky, macedónsky, poľský a francúzsky) na webovej stránke projektu www.asd-east.org a v prípade záujmu škôl na Slovensku, môžu byť preložené aj do slovenčiny.

V júni prebehli v rámci projektu online konferencie, ktorých obsah je naďalej dostupný na webovej stránke projektu. Tréneri na konferenciách predstavili obsah vzdelávacích modulov, výskumníci zdieľali výsledky vyhodnotenia tréningov. Jedným z výsledkov projektu je aj vytvorenie siete tzv. ambasádorov autizmu, pedagógov, ktorí prešli vzdelávaním. Sieť slúži na zdieľanie vedomostí a skúseností a vzájomnú podporu pri zvládaní náročných situácií vo výchove a vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra. 

Inklúzia predstavuje vytvorenie rovných príležitostí vo vzdelávaní, čo znamená hľadanie a poskytovanie foriem vzdelávania, ktoré žiakom vyhovujú. Projekt ASD-EAST a vytvorený tréningový program prispievajú k praktickému naplneniu tejto filozofie. Konferenčné a tréningové materiály poskytujú pedagógom a rodičom inšpiráciu a nápady pre každodennú prácu s deťmi s poruchami autistického spektra. Slúžia ako forma vzájomnej podpory a zdieľania skúseností, a tým k sa podieľajú na vytvorení pozitívnych zážitkov detí a rodín v spolupráci so školami.

Súvisiace články

13.04.2018 20:03

Odbor mechanik mechatronik je moderný a perspektívny

Mechatronika v sebe spája elektroniku a mechaniku, dve samé o sebe veľmi rozšírené odvetvia. Vzniká tak odbor, ktorý má široký záber a jeho absolventom dáva mimoriadne veľké šance úspešne sa uplatniť na pracovnom trhu.
23.05.2017 09:04

Nová mobilná hra deti zabáva, vzdeláva, ale aj motivuje k pohybu

Zábavná logická hra „Záhada grafiťáckej šifry“ je určená hlavne žiakom na 2. stupni základnej školy, za pomoci rodičov ju však môžu hrať aj mladšie deti. Nainštalovaním bezplatnej aplikácie do  smartfónu je tak možné získať hru...
24.04.2017 21:00

Čitateľský oriešok 3

Tretí ročník celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže Čitateľský oriešok, ktorú organizuje odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko, pozná svojich víťazov. Odborná porota aj laická verejnosť určili poradie na prvých troch prieč...