Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
07.05.2019 08:17

ERAZMUS PO SLOVENSKY

Program Erazmus je známy predovšetkým vo vysokoškolskom prostredí ako program EÚ podporujúci zahraničnú mobilitu vysokoškolských študentov a pedagógov, zameraný na vysokoškolské vzdelávanie v Európe. Jeho začiatky siahajú do roku 1987, v rokoch 2000 – 2006 bol súčasťou programu Sokrates a od januára 2014 je nahradený programom Erazmus+.

V pozadí  týchto myšlienok a cieľov sa v našom prostredí zrodilo niečo, čo je zrejme v podmienkach Slovenska ojedinelé a o túto skúsenosť sa chceme s vami podeliť.

Som riaditeľom Základnej školy s materskou školou Lomnička 29. Napriek môjmu krátkemu pôsobeniu v tejto škole a v danej funkcii, snažíme sa spolu s ostatnými členmi vedenia školy, pedagogickými a odbornými zamestnancami hľadať účinné metódy a formy práce na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, ktorých konečným cieľom je žiak pripravený na ďalšiu formu vzdelávania sa na strednej, či strednej odbornej škole.

Naša škola sa nachádza v obci Lomnička, ktorá má viac ako 3000 obyvateľov, z ktorých je vyše 99 % Rómov.  Základnú školu navštevuje 747 žiakov a materskú školu 48 detí uvedenej majority. Napriek náročným a zložitým podmienkam sa snažíme poskytnúť čo najlepšiu prípravu deťom v predprimárnom vzdelávaní, žiakom primárneho vzdelávania ISCED 1, a nižšieho sekundárneho vzdelávania ISCED 2.

Roky praxe skúsených pedagógov pracujúcich v našej škole ukazujú na skutočnosť, že napriek relatívne dobrým výsledkom žiakov v primárnom vzdelávaní, sa u značnej väčšiny z nich vytráca záujem o vzdelávanie na II. stupni základnej školy, vytráca sa  vnútorná motivácia u žiakov pre vzdelávanie. Tá sa nám javí ako rozhodujúca v prostredí, kde zlyháva, resp. úplne absentuje vonkajšia motivácia zo strany rodiny ako dominantného socializačného činiteľa. Pravidelne na zasadnutiach metodických združení, predmetových komisiách, pracovných poradách i pedagogických radách sa zaoberáme otázkou zlepšenia školských výkonov žiakov a hľadaním nových riešení.  V tejto súvislosti nás oslovila myšlienka nášho sociálneho pedagóga Mgr. Petra Demáka, zorganizovať výmenný recipročný pobyt našich žiakov, šiestakov so svojimi rovesníkmi zo Základnej školy s materskou školou v Podolínci. Našu myšlienku prijala aj oslovená partnerská škola, takže po dohodnutí istých formálnych náležitosti,  sa výmena mohla uskutočniť.  Hlavným našim cieľom bolo, aby žiaci našej školy, aj keď na krátky čas (jeden vyučovací deň), mohli osobne zažiť výchovno-vzdelávací proces v podmienkach školy, kde si nosia žiaci do školy tašky plné učebníc, zošitov, domácich úloh a ďalších školských pomôcok a desiaty. Pre žiakov z Podolínca išlo skôr o poznanie výchovno-vzdelávacieho procesu v prostredí, o ktorom majú častokrát skreslený názor vďaka vlastným predsudkom a predsudkom svojho okolia.       

Štvrtok 25. apríla 2019 bol ten deň, keď štyria naši žiaci šiesteho ročníka (traja chlapci a jedno dievča) a štyria taktiež šiestaci (dvaja chlapci a dve dievčatá) zo základnej školy z Podolínca sa zúčastnili na klasickom vyučovaní s tým rozdielom, že to bolo v inej škole a v inej triede. Po skončení vyučovania sme v spoločnej diskusii so žiakmi a pani učiteľkou Mgr. Martinou Gužiakovou, ktorá sprevádzala žiakov z partnerskej základnej školy, rozobrali ich dojmy a postrehy z netradičného vyučovacieho dňa. Žiaci sa spoločne vyjadrili, že napriek počiatočným obavám z nepoznaného a z negatívnych predsudkov, sa počas vyučovania cítili dobre, pozitívne hodnotili prístup učiteľov ku žiakom na hodinách i samotných „jednodňových" spolužiakov, ktorí cez prestávky  s nimi bez zábran komunikovali.  Svoju zvedavosť uspokojovali otázkami odkiaľ sú, ako sa im darí, čo sa im u nás páči a podobne. Predsudky a obojstranné bariéry rýchlo pominuli.  Milé pre nás bolo, keď hodnotili výzdobu tried a interiéru našej školy pozitívne so slovami: „Máte to tu krajšie ako u nás".  O učiteľoch sa vyjadrili, že sú ku žiakom „milší, takí lepší". Tieto slová nás úprimne potešili. Dvaja žiaci sa vyjadrili, že by nemali problém chodiť do našej školy.

Netrpezlivo sme čakali do nasledujúceho rána, keď sme sa stretli s našimi učiteľmi a neskôr aj našimi žiakmi, účastníkmi výmenného pobytu. Učitelia vo všeobecnosti hodnotili túto aktivitu kladne. Prítomnosť nových žiakov v triede pozitívne vplývala na správanie a výkony ostatných žiakov triedy. Žiaci boli disciplinovanejší, menej vyrušovali, viacej sa sústredili na vyučovací proces, boli aktívnejší, podávali lepšie, kvalitnejšie výkony na hodinách, nepredvádzali sa. Ocenili aktívnu účasť a vedomostnú úroveň „hosťujúcich" žiakov, ich disciplínu a vedomostnú úroveň, ktorá je, v porovnaní s našimi žiakmi, o poznanie vyššia.       

Zaujímavé postrehy si priniesli aj naši žiaci. Ako prvú vec uviedli obdiv ku žiakom navštívenej školy slovami: „Akí sú múdri, koľko veľa toho vedia". Opýtali sme sa ich, či vedia, prečo je to tak?  Bez váhania reagovali slovami: „Na hodinách všetci žiaci dávajú pozor, nevyrušujú, pýtajú sa učiteľov, ak niečomu nerozumejú, chcú sa niečo nové naučiť". Tiež si všimli, že žiaci si nosili do školy tašky  so školskými potrebami, zošitmi, učebnicami. Učili sa aj doma, robili si domáce úlohy.  „U nás", pokračovali žiaci, „väčšina žiakov sa zabáva, nedáva pozor, vyrušuje ... Učitelia nás musia stále upozorňovať, napomínať, čím strácajú čas na učenie. Domáce úlohy dostávame len nepravidelne, aj tie veľa žiakov nedonesie späť do školy". Máme poznatok, že naši žiaci boli na hodinách aktívni, zodpovední a rozhodne neurobili hanbu sebe ani našej škole. Vedeli pomenovať dôvody a príčiny úspešnosti žiakov navštívenej školy. Ich pocity z triedy boli dobré, „noví spolužiaci" boli k nim „dobrí", páčil sa im tento deň a radi by si ho zasa niekedy zopakovali. Sľúbili nám, že o svojej novej skúseností z navštívenej školy budú rozprávať doma rodičom, súrodencom a predovšetkým svojim spolužiakom.

Sme presvedčení, že táto výmenná skúsenosť – ERAZMUS PO SLOVENSKY nebude jedinou aktivitou tohto druhu. Spolu s vedením partnerskej školy z Podolínca v najbližších dňoch chceme vyhodnotiť túto našu spoločnú aktivitu. Radi by sme v našom projekte pokračovali. Črtajú sa nám ďalšie možnosti spolupráce, ktoré môžu rozšíriť a prehĺbiť nami sledované ciele smerujúce k zvyšovaniu tolerancie, multikulturálnej výchove, k odstraňovaniu zaužívaných stereotypov myslenia a predsudkov o minorite, k zvyšovaniu vonkajšej i vnútornej motivácie našich žiakov v procese vzdelávania sa.

Sme presvedčení, že len každodenná mravenčia, vytrvalá a zodpovedná práca v hľadaní nových foriem a metód vo výchovno-vzdelávacom procese nám pomôže pri naplnení nášho celospoločenského cieľa – pripraviť mladých ľudí na ďalšie kvalitné vzdelanie, ktoré im umožní plnohodnotne sa začleniť na trhu práce do spoločnosti, a tak dosiahnuť vyššiu kvalitu života.    

                                                                                 PhDr. Miroslav Zelina, riaditeľ školy     

 

Súvisiace články

05.06.2017 07:49

Ako som sa dostal na výšku do Londýna

Ako každému stredoškolákovi,  aj mne sa natískala otázka, čo po maturite. Keďže som študoval na gymnáziu, vedel som, že musím ísť na vysokú školu, lebo potenciálnemu zamestnávateľovi by som asi ťažko vysvetľoval, prečo v kolónk...
19.10.2018 10:14

Diskusia s riaditeľmi škôl k téme výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák pozval riaditeľov škôl z okresu Prešov do Metodicko-pedagogického centra v Prešove, aby spolu diskutovali o potrebách detí zo sociálne znevýhodnenéh...
26.04.2018 11:34

Globálne kompetencie, časť 3 - príklad pre ich rozvoj

V predošlej časti sme si zhrnuli možnosti rozvoja vychádzajúc z aktuálnych vzdelávacích štandardov. Teraz si povieme reálny postup na príklade HUDOBNEJ výchovy.