Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Metodicko-pedagogické centrum v Žiline
20.04.2018 11:08

Globálne kompetencie časť 1- PISA

Potrebujeme kompetencie najmä robiť, nie merať. Potrebujeme viac praktických učiteľov ako teoretizujúcich analytikov.

„Robiť" v tomto čierno-bielom význame predstavuje „vedieť vychovávať" a „merať" v tomto kontexte znamená „vedieť o globálnych kompetenciách hovoriť".

Samozrejme, nerozmýšľam tak uštipačne ako píšem. Obrovské ocenenie patrí odborníkom, ktorí sa podieľali na PISA 2018, pretože sa povráva, že súčasťou tohtoročného merania sú aj globálne kompetencie. Podstatou príspevku však chce byť apel, aby sme globálne kompetencie rozvíjali, formovali a ukázať, aké je to jednoduché, príťažlivé a „zdravé".

Od apríla 2014 NÚCEM1 pripravuje merania PISA 2018. Súčasťou hlavného merania na Slovensku 16. – 27. apríla 2018 sú popri už tradičnej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti aj tzv. globálne kompetencie.

Testovať globálne kompetencie však vôbec nie je také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Zasvätenejší učitelia už vedia, že nový rámec OECD PISA pre globálne kompetencie bol spustený na Harvardskej univerzite v decembri 2017 a predchádzala mu viacročná práca teoretikov a analytikov, ktorých som v úvode svojho príspevku odsunul na "menej dôležitú koľaj".

Z balíka nesúhlasných a kritických argumentov účastníckych krajín OECD PISA o tom, že nebude možné objektívne porovnanie výsledkov v tejto doméne, pretože otázky sa pohybujú v rovine náboženskej, kultúrnej a emocionálnej skúsenosti testovaných žiakov, bolo potrebné vylúsknuť, operacionalizovať koncept globálnych kompetencií, analyzovať ich jednotlivé zložky, stanoviť ich kognitívny a nekognitívny aspekt, rámec ich hodnotenia, dať ich do súladu s kompetenciami v iných oblastiach.

Skrátka všetko to, čo praktický učiteľ nemusí vedieť urobiť, ale musí tomu rozumieť. Skrátená informácia pre „tvrdých praktikov", ktorí pedagogickú teóriu „veľmi nemusia" by mohla znieť: súčasťou tohtoročného testovania PISA sú aj otázky ako školy vštepujú žiakom globalistické postoje, čiže testy tzv. globálnej kompetencie o masovej  migrácii, globálnom otepľovaní, feminizme, rasizme a falošných správach v médiách.

Pre rozhľadenejšie kolegyne/ov dopĺňam aj koncept novinky, ktorou sú globálne kompetencie. Žiaľ, neexistuje jednoznačná definícia toho, čo majú globálne kompetencie zahŕňať a ako ich merať a tak prieskum PISA ich charakterizuje takto:

    "kapacita kriticky analyzovať globálne a interkultúrne javy z rôznych perspektív, schopnosť rozumieť, ako rozdiely ovplyvňujú vnímanie, posudzovanie a myšlienky samých seba a iných, a schopnosť zapojiť sa do otvorenej, primeranej a efektívnej interakcie s ostatnými ľuďmi z rôzneho zázemia, a to v súlade s úctou k ľudskej dôstojnosti" 

V praktickejšom jazyku ide o pomoc žiakom pri hľadaní vlastnej cesty v meniacom sa, mnohoznačnom a neistom svete, o prípravu žiakov na svet, v ktorom je potrebné spolupracovať s ľuďmi z iného kultúrneho prostredia, vedieť si navzájom dôverovať a oceňovať aj iné – cudzie hodnoty a myšlienky. Je to viac o postojoch a citoch ako o vedomostiach.

Hlavná myšlienka OECD PISA je ohodnotiť úspešnosť vzdelávacích systémov pri príprave 15-ročných žiakov na globálne témy a interakciu s inými kultúrami. To znamená ohodnotiť vedomosti a porozumenie žiakov o globálnych témach a interakciu s inými kultúrami (do akej miery dokážu pochopiť myslenie iných, ich názory a pocity a ako sa dokážu pozerať na svet z inej perspektívy; ako vedia prispôsobiť vlastné myšlienky, pocity a správanie, aby boli v súlade s novými kontextami a situáciami; či dokážu analyzovať a kriticky myslieť s cieľom skúmať nové informácie; aká je ich citlivosť, zvedavosť a vôľa spolupracovať s inými ľuďmi a inými pohľadmi na svet).

Politicky túto snahu odobrilo stretnutie globálnych lídrov ešte v r. 2016 v Japonsku. Ministri školstva G7 tu stanovili ako spôsob riešenia problémov spojených s globalizáciou práve potrebu učiť sa globálnym kompetenciám.

______

Žiaci potrebujú globálnu kompetenciu aby dokázali harmonicky žiť v multikultúrnych komunitách, prosperovať na meniacom sa trhu práce, efektívne a zodpovedne používať mediálne platformy a podporovať ciele trvalo udržateľného rozvoja.

______

V študentskom dotazníku PISA 2018 preto otázky globálnej kompetencie mapujú najmä oblasti

 • sebahodnotenia a uvedomenia si globálnych problémov,
 • adaptabilitu,
 • medzikultúrnu komunikáciu,
 • zapojenie študentov do riešenia globálnych problémov,
 • šetrenie domácej energie,
 • vyberanie si výrobkov z etických a environmentálnych dôvodov (aj keď sú o niečo drahšie),
 • podpisovanie environmentálnych alebo sociálnych petícií,
 • informovanosť o svetových udalostiach prostredníctvom Twitter-u alebo Facebook-u,
 • bojkotovanie produktov alebo spoločností z politických, etických dôvodov alebo z dôvodov ochrany životného prostredia,
 • podieľanie sa na aktivitách podporujúcich rovnosť medzi mužmi a ženami,
 • na aktivitách v prospech ochrany životného prostredia,
 • pravidelné čítanie webových stránok o medzinárodných sociálnych otázkach (napr. chudoba, ľudské práva),
 • záujem o učenie sa o iných kultúrach,
 • rešpektovanie ľudí z iných kultúrnych prostredí,
 • kontakt s ľuďmi z iných krajín,
 • globálne zmýšľanie,
 • postoje k prisťahovalcom,
 • počet jazykov,
 • globálne kompetenčné aktivity v škole,
 • interkultúrne postoje učiteľov.

Napr. oblasť uvedomenia si globálnych problémov je v metodike OECD PISA 2018 meraná prostredníctvom 4-stupňovej škály, od nikdy som o tom nepočul – po je  mi to známe, som schopný dobre to vysvetliť na siedmich podoblastiach (klimatické zmeny a globálne zahrievanie, globálne zdravie/epidémie, migrácia, medzinárodné konflikty, hlad alebo podvýživa v rôznych častiach sveta, príčiny chudoby, rovnosť medzi mužmi a ženami v rôznych častiach sveta).

V teste sa žiakov pýtajú, do akej miery súhlasia s vyhláseniami typu Imigranti by mali mať príležitosť pokračovať vo svojich vlastných zvykoch a životnom štýle, či v škole oslavujú sviatky  iných kultúr a či otázky ako rovnosť medzi mužmi a ženami, migrácia a zmena klímy sú v ich krajine "učebnou látkou" vo formálnych učebných osnovách.

PISA vytvorila rámec na vysvetľovanie, podporu a presadzovanie globálnej kompetencie 15-ročných žiakov. Tento rámec je navrhnutý aj ako nástroj na podporu globálnej kompetencie medzi mladými ľuďmi na celom svete. Andreas Schleicher2 povedal o novom dodatku k testom PISA: „Pomôže to mnohým učiteľom, ktorí každý deň pracujú na boji proti neznalosti, predsudkom a nenávisti, ktoré sú základom diskriminácie a násilia."

Do akej miery je slovenské školstvo pripravené obstáť v hodnotení globálnych kompetencií, či sú slovenskí učitelia pripravení vychovávať žiakov do globalizovaného sveta 21. storočia a aké sú globálne kompetencie mladých ľudí na Slovensku – na tieto otázky by sme mohli získať čiastočné odpovede v druhej polovici apríla 2018.

Ciele globálneho vzdelávania/globálnej výchovy majú mnohé školy zahrnuté v Školských vzdelávacích programoch, ale zrejme zatiaľ nemajú riešenia, ako začleniť do týchto programov globálne kompetencie (ak nemáme na mysli iba ich formálne pomenovanie). Pomôcť by mohla koncepcia testov PISA pre tzv. globálne kompetencie.

 

Spracované podľa: http://www.oecd.org/pisa/Handbook-PISA-2018-Global-Competence.pdf , s. 26. Obrázok 4. Vzťah medzi kognitívnym testom globálneho porozumenia a rozmermi globálnej kompetencie

 

Súvisiace články

20.04.2018 08:59

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril včera v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“, kd...
01.10.2019 09:06

Kvalita informácie rozhoduje

Dennodenne na každom kroku sa stretávame s množstvom negatívnych informácií. Človek, ktorý je prijímaniu takýchto správ vystavený väčšinu dňa, má ich vplyvom väčšiu náchylnosť k zmene nálady. A ak navyše patrí k citlivým či emp...
02.01.2020 11:36

Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie

Na doplnenie školských vzdelávacích programov a motiváciu pre žiakov