Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Metodicko-pedagogické centrum v Žiline
20.04.2018 14:55

Globálne kompetencie, časť 2 - Aktuálne možnost rozvoja

V Metodicko-pedagogickom centre na detašovanom pracovisku Žilina sme v marci 2018 pripravili seminár s ukážkami vyučovacích jednotiek rozvíjajúcich globálne kompetencie detí materských škôl a žiakov základných a stredných škôl. Kolegyne a kolegovia na ňom ponúkli mnoho zaujímavých inšpirácií a v tomto príspevku uvádzam príklad, ako zosúladiť aktivity globálneho vzdelávania pre rôzne oblasti Štátneho vzdelávacieho programu

Pretože 22. marca 2018 sa témou Svetového dňa vody na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov stala „Príroda pre vodu", obsahovo je prezentácia zameraná týmto smerom.

Na internete je dostupné množstvo ukážok a dokumentov, ako jednotlivé školy pripravili svoj Deň vody, čo v tento deň ponúkajú iné vzdelávacie inštitúcie, vodohospodári alebo múzeá.

Z inovovaných Štátnych vzdelávacích programov vyplýva, že pre rozvíjanie globálnych kompetencií sa nájde „všade niečo". Napríklad hudobná výchova pre 5. ročník  ZŠ stanovuje o. i. aj tieto výkonové štandardy:

 • melodizovať krátke texty, otextovať krátke melódie,
 • rozoznať elementárne hudobné nástroje podľa ich zvuku, vzhľadu i názvu,
 • vlastnoručne zhotoviť elementárne nástroje a hrať na nich,
 • počúvať sústredene a pozorne,
 • nájsť atraktívnu tému, pripraviť scenár, samostatne tvoriť, vyberať z učiteľovej ponuky hudbu,
 • pohyb, tanec, scénu, kostýmy, rekvizity,
 • koncentrovane a s porozumením sledovať profesionálne hudobno-pohybového predstavenie,
 • opísať ho vlastnými slovami i odbornou terminológiou, diskutovať o ňom.

 

Považujem ich za mimoriadne vhodné pre nižšie opísanú vyučovaciu jednotku. Podobne je tomu aj v iných predmetoch:

BIOLÓGIA 

Pre 5. ročník ZŠ v tematickom celku spoločenstvá organizmov žiada

 • zdôvodniť potravové vzťahy medzi organizmami žijúcimi v spoločenstve,
 • nájsť príklady poškodzovania prírody nevhodnou činnosťou človeka v okolí školy,
 • spracovať doplňujúce informácie o jednotlivých spoločenstvách vyhľadané z rôznych zdrojov;

V 6. ročníku v tematickom celku život s človekom a v ľudských sídlach

 • rozlíšiť špecifiká spoločenstva vznikajúceho v ľudských sídlach a v ich okolí

V 8. ročníku v tematickom celku životné prostredie organizmov a človeka

 • zistiť, ako pozitívne a negatívne človek zasahuje do zložiek životného prostredia,
 • zdôvodniť príčiny negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie,
 • argumentovať o pozitívach a negatívach priemyslu, dopravy, energetiky, poľnohospodárstva, ťažby nerastných surovín,
 • dodržiavať osvojené návyky na šetrenie energie a pitnej vody,
 • zorganizovať aktivity na šetrenie vody alebo energie vo svojom okolí;

 V 9. ročníku v tematickom celku ekologické podmienky života

 • porovnať rozsah nárokov organizmov na faktory prostredia na príkladoch,
 • zhotoviť jednoduchú koláž ľubovoľného spoločenstva,
 • vytvoriť pojmovú mapu vzťahov a závislostí zložiek ekosystému.

Občianska náuka (SŠ)

V tematickom celku základné ekonomické problémy a ich riešenie žiada uviesť

 • konkrétne príklady globalizácie pracovného trhu,
 • zaujať postoj k prehlbovaniu sociálnych rozdielov medzi bohatými a chudobnými,
 • dokumentovať dopady globálneho trhu na prírodu i na človeka;

V tematickom celku filozofický spôsob osvojovania si sveta

 • nájsť príklady kolíznych vzťahov medzi technologickým rozvojom a morálkou,
 • rozlíšiť pozitívny a negatívny vplyv médií na človeka (a spoločnosť),
 • posúdiť negatívne prejavy a dôsledky inštrumentálnej racionality a jednostrannej orientácie západnej civilizácie na kritérium ekonomickej efektívnosti na jednotlivé sféry života človeka a spoločnosti,
 • uplatniť zásady vedenia filozofického dialógu v modelovom strete zástancov jedného i druhého názorového stanoviska,
 • napísať jednoduchú filozofickú esej, s využitím znalostí z tematických celkov.

ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ vo vzdelávacej oblasti človek a príroda, podoblasť rastliny stanovuje

 • dieťa uvedie potravinový a technický úžitok niektorých úžitkových rastlín a húb,
 • rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny;

Pre podoblasť živočíchy

 • vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život rôzne druhy potravy,
 • rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a pomenúva ich,

Pre podoblasť neživá príroda

 • uvedie príklady, kde sa v prírode nachádza voda,
 • pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človek;

Vo vzdelávacej oblasti človek a svet práce, podoblasť konštruovanie

 • podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný predmet;

Vo vzdelávacej oblasti umenie a kultúra, podoblasť hudobná výchova

 • realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam,
 • spieva piesne a riekanky,
 • využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby;

Podoblasť výtvarná výchova

 • dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok, slovne opíše obraz;

Vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb, podoblasť zdravie a životný štýl

 • uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy

Všetky tieto nezáživné vety z „pedagogickej latiny" uvádzam preto, aby som preukázal aké široké sú možnosti rozvíjania globálnych kompetencií v rôznych predmetoch, na rôznych stupňoch škôl, v rovnakej téme. Pri implementovaní globálnych kompetencií do jedného predmetu (v našom prípade hudobná výchova) by mohla príprava na vyučovanie vyzerať napr. takto -

- viď. článok Globálne kompetencie časť. 3

Súvisiace články

02.01.2020 11:36

Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie

Na doplnenie školských vzdelávacích programov a motiváciu pre žiakov
11.10.2019 11:23

Ako vzdelávať tých, ktorí sa nevzdelávajú? Odborníci hľadajú odpoveď

Slovensko eviduje cca 170-tisíc nezamestnaných, z čoho takmer 60-tisíc má najnižšiu úroveň vzdelania. Podobný počet nízkokvalifikovaných osôb je mimo evidencie úradov práce. Dá sa nájsť spôsob, ako im poskytnúť primerané vzdela...
27.01.2018 09:01

Klub 500 sa zapája do reformy školstva

Členovia Klubu 500 sa so zástupcami ôsmich vybraných univerzít dohodli, že v najbližšom čase pripravia a predstavia spoločný návrh téz na reformu školstva na Slovensku. Uviedli tak po stretnutí, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok ...