Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Metodicko-pedagogické centrum v Žiline
26.04.2018 11:34

Globálne kompetencie, časť 3 - príklad pre ich rozvoj

V predošlej časti sme si zhrnuli možnosti rozvoja vychádzajúc z aktuálnych vzdelávacích štandardov. Teraz si povieme reálny postup na príklade HUDOBNEJ výchovy.

Predchádzajúce príspevky nájdete na:

 

 5. ročník ZŠ - HUDOBNÁ VÝCHOVA

 

Obsahový štandard

Inštrumentálne činnosti
 • elementárne hudobné nástroje a zdroje zvuku, ktoré sú k dispozícii

Výkonový štandard

Vlastnoručne zhotoviť elementárne nástroje a hrať na nich, počúvať sústredene a pozorne

Téma globálnej výchovy

Globálne problémy, prírodné zdroje, trvalo udržateľný rozvoj a životné prostredie

Kompetencia globálnej výchovy

Prijať rozhodnutia pre udržateľný rozvoj

Anotácia

Úlohou je napodobniť zvuky vody a rozlíšiť kladné a záporné vplyvy vody na život. Aktivita je hravá a aktívna, potrebné sú pomôcky na vytváranie zvukov.

Ciele

 • Napodobniť zvuky vody pomocou alternatívnych hudobných nástrojov.
 • Rozlíšiť podľa zvukov a obrázkov kladné a záporné vplyvy vody na život na Zemi.
 • Verbálne vyjadriť názor na zásahy človeka do prírodného prostredia a jeho vplyv vodu, vodné živly.
 • Pomôcky: počítač, dataprojektor/interaktívna tabuľa, reproduktory, Orffove hudobné nástroje, rôzne pomôcky na vytváranie zvukov (kovové, drevené, papierové...), fixky, papiere na robenie písomných záznamov, tabuľa / flipchart, mapa sveta.
Zdroj: picjumbo by Jelleke Vanooteghem

POSTUP

EVOKÁCIA

 • Krátke audio alebo videoukážky z rôznych skladieb, ktoré zvukomaľbou zhudobňujú vodu a jej prejavy (napr. A. Vivaldi: Búrka v klasickom prevedení a v prevedení Vanessy Mae).
 • Acapella prevedenie piesne „Africa" hudobnou skupinou Perpetuum Jazzile.
 • Čo majú nahrávky spoločné s vodou?

UVEDOMENIE

Brainstorming: čo najviac podôb vody na Zemi ( skupiny/pracovné stoly )

 • Výroba alternatívnych hudobných nástrojov z papiera
 • Napodobniť Perpetuum Jazzile

Brainstorming: čo najviac rôznych podôb a prejavov vody na Zemi.

 • 4 skupiny, ktoré sa zoskupia okolo štyroch diskusných stolov (4 najvhodnejšie podoby vody). Žiaci diskutujú, v ktorých oblastiach sa jednotlivé prejavy vody vyskytujú, kde bývajú najčastejšie, kde najničivejšie, aká je príčina ich vzniku, ako sa dá takým situáciám predchádzať... . Prezentujú ostatným skupinám.

Našli sme nejaké spoločné znaky pre jednotlivé témy? (Spoločná diskusia, akým konaním človek ovplyvňuje vodu a tým klímu na zemi, ako jeho konanie ovplyvňuje vodné prejavy, ako tieto prejavy ovplyvňujú život ľudí v rôznych oblastiach sveta. V ktorých oblastiach sveta sa tento problém vyskytuje najčastejšie? Sú tieto problémy typické aj pre Slovensko? Učiteľ môže doplniť informácie typu: Každých 8 sekúnd umiera dieťa na choroby spôsobené nedostatkom vody. 1 liter benzínu zamorí 5 miliónov litrov vody... .

 • Rozdať do skupín rôzne alternatívne hudobné nástroje a pomôcky, ktoré si môžu medzi sebou vymieňať a skúšať. Úloha: každá skupina skúsi napodobniť zvuk prejavu vody, o ktorom sa diskutovalo pri diskusnom stole.
 • Prezentácia všetkých skupín.

REFLEXIA

 • Ako na vás pôsobili zvukové nahrávky, ktoré vytvorili vaše spolužiačky a spolužiaci?
 • Ktoré zvuky boli pre vás príjemné a ktoré boli nepríjemné? Prečo?
 • Akú náladu vo vás vyvolali zvuky dažďa? Ako ste sa cítili, keď ste počuli hrmieť hromy?
 • Bolo ťažké alebo ľahké napodobniť zvuky počasia pomocou alternatívnych nástrojov? Prečo?
 • Je podľa vás vhodné, aby ľudia ovplyvňovali klimatické podmienky na Zemi?
 • Ako by podľa vás mali ľudia konať, aby nevznikali v rôznych oblastiach sveta negatívne extrémne prejavy spôsobené vodou, ako sú záplavy, hurikány, prívalové dažde, vodná erózia, nedostatok vody (extrémne suchá, dezertifikácia pôdy)...?
 • Ako by ste to vy svojím konaním mohli ovplyvniť? Ako v škole? Ako doma? 

Multipredmetová príprava (dokonca pre všetky vekové kategórie, od detí MŠ – po žiakov SŠ, pričom učiteľ samozrejme prispôsobí výber a náročnosť jednotlivých úloh, činností a informácií. Kompetencia globálnej výchovy: prijať rozhodnutia pre udržateľný rozvoj v súlade s ľudskou dôstojnosťou

 

Photo by Aaron Lee on Unsplash

 PRÍKLAD

EVOKÁCIA

Piesne, v ktorých sa spieva o vode (návrhy detí + výber učiteľa)

Pláva kačka po jazere, 
vo vode si šaty perie, 
rybky sem a rybky tam
ja vás všetky pochytám. 

Prišiel káčer, ťapi, ťapi
do zobáčka rybku lapí, 
ukláňa sa krásavec, 
vyzval kačku na tanec.

Skladby o vode

 • Vivaldi: Štyri ročné obdobia: Leto
 • Perpetuum Jazzile: Africa9

*Štyri ročné obdobia (tal. Le quattro stagioni) je cyklus štyroch husľových koncertov od talianskeho skladateľa Antonia Vivaldiho z roku 1723. Druhý koncert v g-mol má názov L'Estate (Leto) a pozostáva z 3 častí. Najznámejšia je 3. veta Presto, nazývaná aj Storm (Búrka), ktorú v modernejšej forme spopularizovala thajská huslistka Vanessa-Mae (album Storm z r. 1997).

*Anglický text skladby Africa, jeho preklad, informácie o jednej z najkrajších a najväčších vokálnych skupín na svete Perpetuum Jazzile, o rovnako populárnej huslistke Vanessy Mae... neuvádzam, sú však garanciou exkluzívnosti v príprave učiteľa a sú garanciou využívania umenia pri dosahovaní emocionálnych cieľov.

Hra na búrku

 • Čo majú nahrávky spoločné?
 • Ako súvisia s vodou?
 • Napodobnime aj my zvuky dažďa a búrky.
 • Alternatívne hudobné nástroje, Orffov inštrumentár, výroba nástrojov z papiera...

Rovnako, ako v prípade Vivaldiho,Vanessy Mae,  Perpetuum Jazzile, neuvádzam postupy a informácie, ako napodobňovať zvuky dažďa a búrky, ako improvizovane vyrobiť hudobné nástroje, ako inscenovať rolové improvizácie a podobné metodické výbavy nás učiteľov.

Výtvarné umenie o vode

Interpretácia obrazov; žáner street art, graffiti

 • Percepcia vizuálneho diela
 • Analýza diela
 • Interpretácia diela
 • Konštruovanie 

Naznačujem osvedčený postup práce s umeleckým dielom a jeho funkciami (výchovná funkcia umeleckého diela – etika, vzdelávacia funkcia – nové poznatky, estetická funkcia – umelecký zážitok) s odporúčaním, že to konštruovanie a ten zážitok musia byť!

Globálne vzdelávanie je špecifické tým, že za východisko považuje afektívne ciele a vzdelávací proces by sa mal začať zážitkom, evokáciou témy, s ktorou sa žiaci dokážu identifikovať. Do centra vzdelávacieho procesu patrí osobné prežitie témy, hoci aj sprostredkované a osobná reflexia ako príležitosť preveriť si vlastné hodnoty, názory, predsudky a stereotypy. Práve osobná skúsenosť následne vybaví deti a žiakov potrebnými kompetenciami.

Namiesto interpretačného textu nižšie ponúkam vhodné, svetovo oceňované príklady street art, pri ktorých je možné rozvíjať diskusiu a fantáziu detí a žiakov o téme „voda" a pri ktorých už mená maliarov sú zárukou dobrého umeleckého aj výchovného vplyvu:

 

Banksy

 

Banksy

 

 

Edgar Muller a Manfred Stader: Turning River Street   

 

Etam Cru; Sainer a Betz

 

Na evokáciu prostredníctvom umenia nadviažte množstvom publicistických príkladov a fotografií o ničivej sile vody  (tohtoročný Svetový deň vody bol realizovaný pod sloganom „Príroda pre vodu" – ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia, keď škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy na celom svete; objaviť potenciál prírodných riešení, vysádzanie nových lesov, riešenie záplavových oblastí a obnovenie mokradí, ktoré obnovia vodný cyklus, a tým zlepšia ľudské zdravie a živobytie).

Uvádzam však iba jeden z príkladov, ako pracujú s touto témou v susednom Česku

 • Pomocou obrázkov popíšte, čo sa stane s vodou v rieke pri povodniach, keď rieka nie je chránená okolitými stromami

 

 


  .
UVEDOMENIE SI VÝZNAMU

Brainstorming: podoby vody na Zemi

 • Kde sa nachádza voda? Kde všade nájdeme vodu? (Vo vodovode, rieke, mori, fľaši, vodopáde...)
 • Ktorú vodu môžeme piť (ktorá je pitná a ktorá nie)? Ktorú vieme nabrať (získať) a ktorú nie?
 • Používa sa voda aj pri výrobe jedla a rôznych iných vecí (výrobkov, tovarov, produktov)?

Kniha o vode

Pripravené obrázky s rôznymi podobami vody vlepujú deti/žiaci do  vyrobenej Knižky a podľa veku na príslušné textové stránky buď priliepajú príslušné symboly alebo zapisujú potrebné údaje (napr. táto voda je/nie je pitná; vieme/nevieme ju upraviť, získať; je jej dostatok/nedostatok...). Pracujú spravidla v skupinách. Knižka slúži ako základ pre rozhovor, diskusiu.

 
Z ďalších obrázkov, ktoré umožňujú priamu manipuláciu na interaktívnej tabuli (prípadne pomocou PowerPointovej prezentácie) uvádzam tie, ktoré sú základom interaktívnych, činnostných úloh pre deti/žiakov.


 
Po otázke motivačného charakteru (čo ste mali dnes na raňajky) nasleduje priraďovanie vedier a vaničiek s vodou k príslušnému produktu a následné odhalenie správneho výsledku.

 

 

 

  
Príkladom alternácie a rozvíjania rovnakej témy pre deti MŠ a pre žiakov ZŠ a SŠ sú sprievodné kvízové úlohy:

Kvíz – deti

 • Čo radi jete?
 • Čo ste mali v nedeľu na obed?
 • Z ktorých zvierat máme mäso?
 • Čo potrebujeme na chov zvierat?

Kvíz – žiaci 

 • Koľko mäsa sa spotrebuje za rok priemerne na svete, v Indii, na Slovensku, v Holandsku, v USA? (Priemerná spotreba 30 kg/obyvateľ/rok, India – 5 kg/osoba/rok, Slovensko – 60 kg/osoba/rok, USA – 137 kg/osoba/rok, Holandsko – 160 kg/osoba/rok)
 • Čo je potrebné na chov zvierat? (Krmivo, pastviny, voda)
 • Odkiaľ pochádza väčšina mäsa, ktoré konzumujú ľudia v krajinách globálneho Severu? (Hovädzí dobytok – Argentína, bravčové mäso – Chile, kurčatá – Brazília)

Aktivita – žiaci:

Dve skupiny (Spotrebitelia, 20% populácie, 80% produktov/ Producenti, 80% populácie, 20% produktov)

1. kolo (KRMIVO) –Informačný text č. 112

 • Každý žiak – 1 papier A/3
 • Všetci musia stáť na papieri obidvomi nohami
 • Kto pestuje najviac sóje?

Po 1. kole: zobrať 4 papiere Producentom sóje (najmä Južná Amerika – Brazília, Argentína, Paraguaj, Uruguaj)

2. kolo (PASTVINY) – Informačný text č. 212

 • Kde sa chová najviac zvierat a treba tam rozširovať pastviny?

Po 2. kole – zobrať 4 papiere Producentom za dôsledky rozširovania pastvín (odlesňovanie, vymieranie zvierat a rastlín, slumy).

3. kolo (VODA) – Informačný text č. 312

 • Koľko vody je treba na pestovanie krmovín a chov zvierat na mäso?

4. kolo (voda): zobrať 4 papiere za spotrebu vody na výkrm zvierat

 • Všetci sa musia postaviť na papiere obidvomi nohami.
Zdroje: Hoekstra, Chapagain 2008; www.waterfootprint.org a Water Footprint Manual, 2009 (adaptované)

REFLEXIA

Ako ste sa cítili vo svojich rolách?

Na ktorej strane bolo príjemnejšie?

Aká je súvislosť medzi hrou a reálnym životom?

Aké problémy spôsobuje naša nadmerná konzumácia mäsa krajinám globálneho Juhu?

Ktorá informácia bola pre vás najväčším prekvapením?

Čo by sa dalo s touto situáciou robiť?

Ako by sme vysvetlili pojem trvalá udržateľnosť/trvalo udržateľný rozvoj?

 

Verzia pre deti (MŠ)

 • Koľko zjedia vaše kravy, aby narástli veľké? (Obrázky KRMIVO).
 • Koľko trávy a sena potrebujú vaše kravy kým narastú? (PASTVINY).
 • Koľko vody potrebujú vaše kravy, kým narastú? (VODA).
 • Reflexia

 

Interaktívna tabuľa

ilustračné príklady

  Pokračovanie TU

Súvisiace články

21.04.2020 07:04

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možnosť vzdelávania sa online v rôznych...
15.02.2018 18:34

Plán písomných maturít

v školskom roku 2017/2018 (riadny termín):
01.04.2019 07:36

Je radikalizácia mladých ľudí relevantnou témou pre prácu s mládežou?

V dňoch 12. – 14. marca 2019 v Bratislave zorganizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže medzinárodnú konferenciu s názvom „Radikalizácia mládeže!? Príčiny a prevencia extrémizmu v práci s mládežou“.