Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Soňa Kaletová
15.11.2020 11:57

Hospodárske výsledky dm drogerie markt za rok 2019/2020 zahŕňajú aj vzdelávanie pracovníkov

Vzdelávanie spolupracovníkov dm 
Dm ponúka rôzne interné a externé formy vzdelávania, a to buď prezenčnou, alebo online formou. Doteraz bol pomer prezenčnej a online formy 95 vs. 5 %. V súčasnosti však majú spolupracovníci už väčšiu možnosť výberu – môžu sa vzdelávať prezenčne a zároveň aj online, či už z domáceho, alebo pracovného prostredia. Prezenčná forma ponúka rôzne workshopy, dlhodobé vzdelávacie programy a školenia, online forma zas samoštúdium alebo účasť na webinároch. Na samoštúdium majú spolupracovníci pripravené kurzy vo vzdelávacej celokoncernovej platforme dm Lernwelt. Vzdelávacie aktivity sú rozdelené na dva smery, a to Vzdelávacie aktivity ako základ pre výkon funkcie, ktoré sú úzko späté s náplňou práce spolupracovníka a sú súčasťou zapracovávania sa každého nového človeka na pozíciu, na ktorú do dm nastupuje, a Vzdelávacie aktivity ako podpora v kariérnych dráhach.

Duálne vzdelávanie – vzdelávanie pre prácu v dm
V školskom roku 2020/2021 v  duálnom vzdelávaní v dm študuje 97 žiakov, pričom 25 z nich nastúpilo do prvého ročníka. Záujem žiakov deviatych ročníkov základných škôl bol až 2,5-krát vyšší, ako bola dm schopná v tomto školskom roku prijať, čo svedčí o pretrvávajúcom záujme mladých ľudí o štúdium a prácu v dm. Tohtoročnou novinkou je zaradenie online vzdelávania žiakov každého ročníka ako pevnej súčasti ich vzdelávacích aktivít na odbornom výcviku, ako aj spolupráca s novou školou, tentoraz v Michalovciach.

Okrem tejto školy dnes dm spolupracuje s ďalšími 12 strednými odbornými školami v rámci celého Slovenska a s Obchodnou akadémiou na Račianskej ulici v Bratislave. Minuloročnou novinkou boli štyri žiačky prvého ročníka z Obchodnej akadémie na Račianskej ulici v Bratislave, ktoré sa v systéme duálneho vzdelávania pripravujú na budúce povolanie v rezorte Financie a controlling. Aj v tomto školskom roku pokračuje dm v spolupráci s Obchodnou akadémiou, čoho výsledkom je ďalších šesť žiačok prvého ročníka, ktoré študujú v rezortoch Financie a controlling a Spolupracovník. K 1. septembru 2020 duálnym vzdelávaním sprevádza žiakov 134 spolupracovníkov, ktorí získali certifikát inštruktora. Osvedčením o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania disponuje 122 filiálok, centrála spoločnosti a logistické centrum v Senci. Žiaci odborného výcviku sú vzdelávaní priamo vo filiálkach a v centrále, kde prepájajú teóriu s praxou a rôznymi zaujímavými vzdelávacími aktivitami mimo školy a miesta odborného výcviku. V súčasnosti ide o dve formy vzdelávania žiakov, a to o prezenčné vzdelávacie aktivity, ktoré trvajú od 4 do 8 dní, a digitálne vzdelávanie.

Online vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania
Od školského roka 2020/2021 bolo online vzdelávanie žiakov odborného výcviku v dm zaradené do každého ročníka ako pevná súčasť ich vzdelávacích aktivít. Keďže dm nastavila proces a zadefinovala potrebné nástroje online vzdelávania už počas prvej vlny pandémie, bolo pre ňu v týchto dňoch možné nabehnúť na zintenzívnené online vzdelávanie prakticky takmer okamžite. To znamená, že od začiatku októbra 2020 majú žiaci namiesto praktickej výučby už len online vyučovanie a samoštúdium. Vzdelávanie, ktoré bolo možné presunúť do online formy, bolo adaptované tak, aby bolo žiakom zabezpečené riadne vyučovanie. Vzdelávanie je rozdelené na dve časti, a to samoštúdium a webináre. Pri výučbe sa dm riadi tematickými plánmi, ktoré sú zostavené v spolupráci so školami na rok dopredu. Na online výučbe, ktorá využíva aplikácie balíka MS Office v rámci vzdelávacej platformy dm Lernwelt a prebieha každý druhý týždeň namiesto praktického výcviku, sa aktívne podieľa tím troch zamestnancov dm, ktorí sa venujú vzdelávaniu žiakov odborného výcviku. V závislosti od témy sú do procesu zapájaní aj ďalší kolegovia ako odborníci z jednotlivých oddelení.

Náborová kampaň na duálne vzdelávanie s dm
Začiatkom októbra dm odštartovala s trúfalými sloganmi novú kampaň na duálne vzdelávanie. Slogany ako „Trúfaš si na prácu s najlepšími?", „Trúfaš si odborne radiť zákazníkom v oblasti krásy, zdravia a výživy?" a „Trúfaš si priniesť nové idey a baviť sa pri práci s počítačom?" sú len niektoré z headlinov, ktorými chce vo svojej novej kampani nadchnúť mladých ľudí a motivovať ich na duálne štúdium s dm v školskom roku 2021/2022 v odboroch Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a Predavač.

Kampaň bude trvať do konca marca 2021, pretože v apríli sa už žiaci musia rozhodnúť, kam si pošlú prihlášku na strednú školu. Komunikácia sa zameriava na dva smery, a to na rodičov, ako aj samotných žiakov deviatych ročníkov. Práve na komunikáciu s nimi a odkomunikovanie výhod duálu v jazyku mladých ľudí sa dm rozhodla pre spoluprácu s influencerom Oliverom Oswaldom.

Marginalizované skupiny v systéme duálneho vzdelávania 
V školskom roku 2019/2020 bol rozbehnutý pilotný projekt v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození a komunitným centrom v Plaveckom Štvrtku s cieľom integrácie mladých Rómov z osady v Plaveckom Štvrtku do systému duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Tento odbor bol vytvorený špeciálne pre nich, pretože pre tieto deti by bolo nesmierne ťažké až nemožné spraviť prijímacie pohovory na pozíciu Obchodný pracovník. Na začiatku prejavili záujem o štúdium piati žiaci, do projektu sa však zapojili len traja z nich. Aktuálne, v novom školskom roku, pokračujú v druhom ročníku v systéme vzdelávania s dm už len dve dievčatá. Odborný výcvik spomínaných dvoch študentiek prebieha vo filiálke na Vlasteneckom námestí v Bratislave. 

Vysokoškolské vzdelávanie 
V akademickom roku 2020/2021 pokračuje 17 spolupracovníkov z centrálnych rezortov, prevádzky a centrálneho skladu v študijnom programe Ekonómia a manažment v obchode, ktorý bol pripravený v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne. Je zameraný na zvýšenie kvalifikácie v oblasti ekonómie a manažmentu v retaili. Po tomto druhom ročníku bude študijný program ukončený certifikátom vydaným Masarykovou univerzitou v Brne. Každý absolvent bude môcť pokračovať v poslednom, treťom ročníku bakalárskeho štúdia, ktoré bude ukončené vysokoškolským diplomom a titulom Bc. 
 
Vzdelávanie pre prácu v dm – drogérista – poradca pre obchod, krásu, zdravie a domácnosť
Do druhého ročníka akreditovaného drogéristického vzdelávania sa v septembri 2019 zapojilo spolu 24 spolupracovníkov, z toho 22 z prevádzky a dvaja z centrály. Vzdelávanie bolo v marci 2020 z dôvodu pandémie prerušené. Po opätovnom spustení vzdelávania v školskom roku 2020/2021 pokračuje v jeho druhom ročníku spolu 16 spolupracovníkov. Vzdelávanie zabezpečuje získanie vedomostí z oblasti chémie, biológie, botaniky, tovaroznalectva, toxikológie, podnikového hospodárstva a marketingu. Program trvá rok, aktuálne 250 hodín, a spolupracovníci sa vzdelávajú tri dni do mesiaca. Otvorenie tretieho ročníka je plánované na školský rok 2021/2022 už so zvýšeným počtom hodín na 272. 

Prvá obchodná predajňa pod vedením absolventov odborného výcviku
Koncom júna otvorila dm v obci Ľubotice v blízkosti Prešova svoju v poradí už 152. filiálku, ktorá je veľmi výnimočná. Ide o historicky prvú obchodnú predajňu pod vedením absolventov odborného výcviku, čo znamená, že jej kompletné personálne obsadenie, teda vedúca a tri spolupracovníčky, sú všetko žiačky odborného výcviku, s ktorými dm spolupracuje už od ich nástupu na strednú školu v roku 2012, ktorú vyštudovali s jej podporou. Ide tak nielen o historicky prvú filiálku dm, ktorú riadia len absolventi odborného výcviku, ale o prvú obchodnú prevádzku tohto druhu na Slovensku vôbec.

Zdroj text: Iveta Vepy Haulíková

Zdroj foto: pexels.com

Súvisiace články

27.07.2020 08:36

Technical Computing Camp priblíži študentom aj autonómne vozidlá či elektromobilitu

Študenti sa začiatkom septembra dozvedia veľa nielen o technických výpočtoch a počítačových simuláciách, ale hovoriť sa bude tiež o elektromobilite či autonómnom riadení vozidiel.
16.05.2018 10:22

Na Slovensku odštartoval nový medzinárodný projekt inkluzívneho vzdelávania INSCHOOL

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka sa v pondelok 14. mája 2018 uskutočnilo v Hornom Smokovci úvodné stretnutie medzinárodného projektu Inkluzívne vzdelávanie: Prinášame ...
22.01.2019 08:16

Ako v školách motivovať k úsporám energie s minimálnymi nákladmi

Približne 15 až 20 litrov vody možno ušetriť, ak nenecháte pri umývaní zubov po celý čas pustenú vodu. Aj to bolo jedným zo zistení experimentov, ktoré si vyskúšali žiaci na základnej škole v obci Výčapy Opatovce v rámci medzin...