Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
06.03.2019 07:53

Hravá matematika

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom.

Vyučovanie matematiky môže byť radostnou činnosťou pre žiakov aj učiteľov. Na hodinách hravej  matematiky špeciálny pedagóg žiakom nevysvetľuje, ako majú úlohy riešiť, nedáva im návody, neprezrádza zlepšováky a nerozhoduje o správnosti výsledkov. Jeho úlohou je "iba" zadávať správne motivujúce úlohy, posmeľovať deti k ich samostatnému riešeniu, organizovať a podporovať ich komunikáciu a spoluprácu. Predkladané aktivity by mohli k naplneniu takéhoto cieľa pomôcť.

Had

Výučbový cieľ: Fixácia poznania, určovania, vyhľadávania, rozlišovania a využívania rovinných geometrických tvarov. Rozvoj logického myslenia. Podpora analýzy a syntézy. Určovanie poradia. Motivácia k učeniu a budovanie pozitívneho vzťahu k matematike.

1. Afektívna oblasť- Posilňovať vôľové vlastnosti -  presnosť, vytrvalosť, sústredenosť, precíznosť a tendenciu dokončiť začatú činnosť.  Budovať pocit radosti z vyučovania a vzťah k matematike.  Zlepšovať kooperáciu medzi deťmi a vytvárať priateľské vzťahy v kolektíve.                                                                                                            

2. Kognitívna oblasť- Rozvíjať uvedomovanie si poradia, tvaru a rozdielu medzi predmetmi a tvarmi.
 

3.Psychomotorická oblasť- Zdokonaľovať vizuomotorickú a  senzomotorickú koordináciu.
Učebné pomôcky: makety priestorových a rovinných geometrických tvarov, záznamový hárok.

Postup:

  • zopakovať  s deťmi pomenovania a základné rozdiely medzi geometrickými tvarmi,
  • pripínanie makiet geometrických tvarov na magnetickú tabuľu v rôznom poradí,
  • určiť začiatok a koniec pomyselného hada od hlavy až po chvost,
  • určovanie  geometrických tvarov od  začiatku až do konca – opakovanie niekoľkokrát,
  • samostatné hranie hry, rozdelenie makiet geometrických tvarov,
  • po dokončení jednej úlohy - kontrola a zaznamenanie zlých pokusov.

Pravidlá hry: Hru môžu hrať deti jednotlivo ale aj v skupinách podľa potreby učiteľa, podmienok v triede, či schopnosti žiakov. Učiteľ vysvetlí deťom, že idú poskladať hada, rovnakého, akého vytvoril on. Podmienkou je, aby bol dodržaný presný postup a poradie geometrických tvarov tak, ako je na predlohe, ktorú vytvoril učiteľ. Hlava hada, teda začiatok je v ľavo a ku chvostu, čiže na koniec sa postupuje doprava. Postupne sa pred tabuľou vystriedajú všetci žiaci a vytvárajú vzor hada pre ostatných. Záťaž hry sa stupňuje  dĺžkou stavaného hada, ale môžeme ju doplniť o farby použitých geometrických tvarov. Učiteľ si vedie záznamy o všetkých nesprávne použitých geometrických tvaroch. Môže ísť o poradie, alebo nesprávny geometrický tvar.

 

 

 

 

Kto skôr

Výkonový štandard: Poznať, rozlíšiť, vyhľadať  a určiť  rovinné a priestorové geometrické tvary–kruh, guľa, štvorec, kocka, obdĺžnik, trojuholník.
Všeobecné výučbové ciele:

1. Afektívna oblasť- Posilňovať vôľové vlastnosti -  presnosť, vytrvalosť, sústredenosť, precíznosť a tendenciu dokončiť začatú činnosť.  Budovať pocit radosti z vyučovania a vzťah k matematike.  Zlepšovať kooperáciu medzi deťmi a vytvárať priateľské vzťahy v kolektíve.                                                                                                             

2. Kognitívna oblasť- Rozvíjať uvedomovanie si poradia, tvaru a rozdielu medzi predmetmi a tvarmi.

3.Psychomotorická oblasť- Zdokonaľovať vizuomotorickú a  senzomotorickú koordináciu.

Učebné pomôcky: Kartičky s geometrickými tvarmi

Postup:

  • hra motivuje na zopakovanie  rozoznávania geometrických tvarov.

Pravidlá hry: Žiaci  hrajú vo dvojiciach, sadnú si oproti sebe. V strede lavice majú rozložené štyri kartičky s geometrickými tvarmi. Každý žiak má pred sebou svoje štyri kartičky s geometrickými tvarmi položené obrázkom dole. Hru hrajú na rýchlosť. Keď učiteľ odštartuje hru, žiaci môžu začať otáčať kartičky a spájať s rovnakou kartičkou v strede stola. Kto rýchlejšie poskladá dvojice, vyhráva. Hra sa môže niekoľkokrát zopakovať a kartičky premiešať. Keď už žiaci vedia túto hru hrať, učiteľ môže hru sťažiť. Môže pridať kartičky do stredu, ale aj žiakom. Alebo môže dať žiakom jednu kartičku viac, ktorá nemá pár v strede. Deti sú súťaživé a každé chce čo najrýchlejšie a najlepšie poskladať dvojice. Samé seba motivujú k rýchlosti a správnosti.

 

 

 

Čarovná škatuľka

Výučbové ciele:

1. Afektívna oblasť- Posilňovať vôľové vlastnosti -  presnosť, vytrvalosť, sústredenosť, precíznosť a tendenciu dokončiť začatú činnosť.  Budovať pocit radosti z vyučovania a vzťah k matematike.  Zlepšovať kooperáciu medzi deťmi a vytvárať priateľské vzťahy v kolektíve.                                                                                                             

2. Kognitívna oblasť- Rozvíjať uvedomovanie si poradia, tvaru a rozdielu medzi predmetmi a tvarmi.

3.Psychomotorická oblasť- Zdokonaľovať vizuomotorickú a  senzomotorickú koordináciu.

Učebné pomôcky: Škatuľa s otvormi, makety geometrických tvarov.

Postup :  Hru môžu hrať deti jednotlivo, ale aj v skupinách podľa potreby učiteľa, podmienok v triede, či schopnosti žiakov. Učiteľ ukáže žiakom čarovnú škatuľu, do ktorej sú vyrezané otvory v tvare geometrických tvarov. Čarovnú škatuľku treba naplniť geometrickými tvarmi. Učiteľ má pripravené aj makety geometrických tvarov, ktoré presne pasujú do otvorov. Ale nie každý tvar je zhodný s tvarom otvoru na škatuľke. Úlohou detí je, aby našli správy otvor pre maketu geometrického tvaru a vložili ju dnu. Úspešný riešiteľ je ten, kto vloží všetky makety do čarovnej škatuľky. Záťaž hry je možné zvýšiť napríklad časovým limitom, alebo ohraničením.

 

 

 

Medovníkový domček

Výučbový cieľ:

1. Afektívna oblasť- Posilňovať vôľové vlastnosti -  presnosť, vytrvalosť, sústredenosť, precíznosť a tendenciu dokončiť začatú činnosť.  Budovať pocit radosti z vyučovania a vzťah k matematike.  Zlepšovať kooperáciu medzi deťmi a vytvárať priateľské vzťahy v kolektíve.                                                                                                             

2. Kognitívna oblasť- Rozvíjať uvedomovanie si poradia, tvaru a rozdielu medzi predmetmi a tvarmi.

3.Psychomotorická oblasť- Zdokonaľovať vizuomotorickú a  senzomotorickú koordináciu.

Organizácia práce:

  • porozprávať deťom rozprávku o medovníkovom domčeku a zlej ježibabe,
  • ukázať deťom medovníkový domček, sú na ňom prilepené medovníčky z geometrických tvarov
  • vysvetliť pravidlá hry.

Pravidlá hry: Na kartónovom domčeku sú prilepené medovníčky v tvare geometrických tvarov. Dnu sedí zlá ježibaba a chce zobrať deti do domčeka. Zlá ježibaba vezme do domčeka dieťa iba vtedy, ak odoberie z domčeka medovníček s nesprávnym tvarom. Dieťa odoberá medovníček podľa pokynu ježibaby a odovzdá jej ho. Tak sa pri domčeku striedajú deti a ježibaba dáva pokyny: „Prosím si trojuholník". Žiak odlepí z domčeka trojuholník a dá ho ježibabe. Príde ďalšie dieťa a aktivita sa zopakuje. Ak sa žiak pomýli, ide do domčeka a stáva sa ježibabou, strieda ju. Pri domčeku sa strieda celá trieda.
 

 

 

 

Andrea Glatzová, Helena Orieščiková

 

 

 

Súvisiace články

18.07.2017 09:28

Kvalitní kuchári odchádzajú do zahraničia, na Slovensku je po nich dopyt

Ako 23-ročný už bol šéfkuchárom. Vypracoval sa však postupne a už počas školy na sebe tvrdo pracoval. Ako sám hovorí, príkladom pre neho je každý pracovitý kuchár, aj mladý človek, ktorý vychádza zo školy. Na študentských súťaž...
24.10.2019 14:02

Takmer polovica Slovákov neabsolvovala za uplynulý rok žiadnu formu celoživotného vzdelávania.

Ako sa vzdelávali ostatní? Pýtali sme sa slovenskej populácie, akú úlohu hrá v živote vzdelávanie, kto je zaň zodpovedný, aký dôvod máme vzdelávať sa celý život a prečo to nerobíme.
04.04.2018 10:57

Absolvent odboru obchodný pracovník je pripravený pre akékoľvek odvetvie obchodu

Profesionálny obchodný pracovník je prínosom ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zákazníkov. Teoretické vzdelávanie v tomto odbore je za roky jeho existencie už prepracované do detailov. Duálne vzdelávanie zase umožňuje žiakovi...