Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
26.03.2020 11:04

INFORMÁCIA K MONITROVANIU UDRŽATEĽNOSTI

Národného projektu: „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov“. Cieľ Konvergencia, Kód ITMS projektu: 26110130085 Cieľ RKaZ, Kód ITMS projektu: 26140130015

Národný projekt Štátneho inštitútu odborného vzdelávania:
„Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov" po ex-post hodnotení v rámci Operačného programu Vzdelávanie 2007 – 2013

Vo februári tohto roku prebehlo ex-post hodnotenie Operačného programu Vzdelávanie 2007 – 2013, ktorého súčasťou bolo aj záverečné hodnotenie národného projektu „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov".

Hodnotenie bolo vykonané na základe poverenia zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v rámci ktorého bolo preverované naplnenie stanovených cieľov národného projektu a dopad jeho jednotlivých aktivít v reálnom živote.

Prostredníctvom webového portálu „Učiteľské noviny" Vám prinášame stručnú informáciu dopadu stanovených cieľov a aktivít národného projektu do termínu predposledného priebežného následného monitorovania, ktorým je mesiac marec 2020. Podrobnejšiu správu s dopadom a udržateľnosťou výstupov konkrétnych aktivít hodláme pripraviť až v záverečnom zhodnotení celého cyklu následného monitorovania a to v roku 2021. V tomto roku prijímateľ národného projektu, Štátny inštitút odborného vzdelávania ukončí monitorovanie udržateľnosti aktivít národného projektu v súlade so zmluvami o nenávratnom finančnom príspevku.

Národný projekt v období rokov 2009-2014 zabezpečoval a napĺňal obsahovo aj organizačne náročné aktivity, akými boli nesporne dve formy celoplošného preškolenia pedagogických zamestnancov k tvorbe školských vzdelávacích programov formou prezenčnou, prostredníctvom kurzov pod vedením vyškolených multiplikátorov a formou dištančnou cez webový portál pod vedením tútorov on-line vzdelávania. 

V rámci hodnotenia cieľov a dopadu národného projektu je možné vo všeobecnosti konštatovať:

Národný projekt počas obdobia svojej realizácie: 

  • Podporil a zvýšil kvalifikáciu a úroveň kľúčových kompetencií u 8.025 pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl, ktorých vzdelával k tvorbe školského vzdelávacieho programu prostredníctvom akreditovaných vzdelávacích programov.
  • Organizačne zabezpečil prezenčnú aj dištančnú formu akreditovaného vzdelávania.
  • Vydával a distribuoval periodikum učiteľské noviny.
  • Vytvoril a vydal 22 multimediálnych didaktických pomôcok pre učiteľov základných a stredných škôl.

Národný projekt počas obdobia udržateľnosti NP od roku 2015 zabezpečil z vlastných zdrojov:
 

  • Personálne zabezpečenie pre udržateľnosť, publicitu a monitorovanie národného projektu.
  • Publicitu výsledkov NP prostredníctvom medzinárodných hodnotení, článkov v médiách, prostredníctvom vzdelávacieho portálu a internetovej stránky Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
  • Redakciu a vydávanie Učiteľských novín v spolupráci so zriaďovateľom, Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky a Nadáciou Učiteľské noviny.
  • Vytvorenie vzdelávacieho materiálu pre podporu finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl pod názvom „Peniaze". 
  • Vytvorenie a naprogramovanie vzdelávacieho prostredia pre dištančné vzdelávanie v odbornom kurze „Ovocinár", ktorého overovanie spustí v roku 2020 v spolupráci so Strednou záhradníckou školou v Piešťanoch. Pre potreby on-line vzdelávania vypracoval tri študijné materiály.
  • Každoročné monitorovanie dopadu a využiteľnosti výstupov jednotlivých aktivít národného projektu v praxi prostredníctvom následných monitorovacích správ.

Všetky výstupy národného projektu vydané počas jeho realizácie a v období udržateľnosti sú dostupné na webových stránkach Štátneho inštitútu odborného vzdelávania:

 

https://siov.sk/projekty/zrealizovane-projekty/narodny-projekt-vzdelavania-ucitelov-k-tvorbe-skvp/

 

Vypracovala:
Ing. Renáta Majerníková, PhD.
Štátny inštitút odborného vzdelávania
 

Súvisiace články

29.09.2017 12:01

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných matersk...
08.01.2020 13:15

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil záštitu nad medzinárodnou konferenciou k 300.výročiu narodenia Maximiliána Hella

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil záštitu nad tohtoročnou medzinárodnou konferenciou k 300. výročiu narodenia Maximiliána Hella, ktorú organizuje Základná škola s Materskou školou v Štiavnických B...
01.04.2019 07:39

Slovenskí a českí odborníci diskutovali o vzdelávaní a potrebách trhu práce

Výzvy spojené s priemyselnou revolúciou 4.0, optimalizácia systému vzdelávania, vyššia flexibilita vzdelávacích ciest jednotlivca, validácia a uznávanie výsledkov predošlého vzdelávania či adaptácia vzdelávania na potreby trhu ...