Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
21.01.2018 10:27

Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Inklúzia by mohla situáciu vyriešiť. Je však v našich podmienkach realizovateľná?

Tému priblížila analytička projektu To dá rozum Miroslava Hapalová.

Nemýľme si inklúziu s integráciou 

Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám. Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálny" alebo bežný žiak. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti. 

Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. 

V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". Tlak na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa v poslednom období prejavuje aj na Slovensku, sa však primárne netýka rušenia špeciálnych škôl, ako je to niekedy mylne interpretované. Týka sa požiadavky, aby sme zabezpečili bežným škôlkam a školám takú podporu, ktorá im umožní poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, ktoré sú v ich spádovej oblasti – pre deti s nadaním aj pre deti zo sociálne slabších rodín, pre deti so zdravotným znevýhodnením či pre deti, ktoré potrebujú podporu vo vzdelávaní len dočasne, napríklad z dôvodu, že sa im rozvádzajú rodičia či boli dlhšie obdobie choré.  

Na Slovensku inklúzia ešte nefunguje

Na Slovensku, žiaľ, v súčasnosti nemôžeme hovoriť ani o skutočnej plošnej integrácii detí so zdravotným znevýhodnením. Spomedzi európskych krajín sme na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach alebo školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. V systéme špeciálneho školstva je u nás takmer 6 % detí, zatiaľ čo európsky priemer je na úrovni 2,3 %. Hoci aj na Slovensku máme príklady škôl, ktorým sa darí úspešne vzdelávať deti s rôznorodými potrebami spoločne, ide o výnimočné prípady, za ktorými stoja zanietení riaditelia a pedagógovia, vyvíjajúci nemalé úsilie skôr napriek systému ako s jeho podporou. 

Najväčšie prekážky? Nedostatok odborného personálu

Jednou z najväčších prekážok začleňovania detí so znevýhodnením do prostredia bežných základných škôl je nedostatok asistentov učiteľa a odborných zamestnancov – školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, liečebných a sociálnych pedagógov a logopédov vo všetkých typoch škôl. V tomto školskom roku bolo kladne vybavených len 34 % žiadostí o pridelenie asistenta učiteľa pre deti so zdravotným postihnutím. Školského psychológa má na Slovensku len každá štrnásta základná škola a len na každej piatej základnej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg. V prípade materských a stredných škôl sú tieto počty ešte omnoho nižšie. Okrem nedostatočných počtov odborných zamestnancov je však potrebné zdôrazniť, že pri začleňovaní detí s rôznorodými potrebami školy potrebujú komplexnejšiu podporu, počnúc vzdelávaním pedagogických a odborných pracovníkov cez zadefinovanie štandardov a náplní práce jednotlivých členov tímu až po kvalitnú a dostupnú externú poradenskú podporu. 

Inkluzívne vzdelávanie má prínos aj pre deti bez zdravotného znevýhodnenia 

Schopnosť škôl reagovať na rôznorodosť potrieb detí a efektívne s nimi pracovať nemá vplyv len na výsledky detí s už diagnostikovanými špeciálnymi potrebami, ale môže tiež významne ovplyvňovať vzdelávacie možnosti „bežných" detí. Každý žiak či žiačka sa totiž v priebehu vzdelávania môže dostať do situácie, keď potrebuje hoci možno dočasne podporu vo vzdelávaní. Keďže inkluzívne vzdelávanie má v zahraničí pomerne dlhú tradíciu, máme tiež k dispozícii množstvo výskumov, ktoré nám hovoria o jeho pozitívnych dosahoch na obe skupiny detí. 

Pre deti so znevýhodnením spoločné vzdelávanie v bežnej spádovej škole prináša možnosť vytvárať si spoločenské väzby v prirodzenom kolektíve svojich rovesníkov a získať pocit, že sú súčasťou celej spoločnosti. Výskumy zároveň dokazujú, že ich študijné výsledky sú rovnaké alebo mierne lepšie, než aké by získali v špeciálnej škole či triede. 

Pre bežných žiakov prináša spoločné vzdelávanie možnosť získať reálny obraz o rôznorodosti v spoločnosti, naučiť sa vnímať odlišnosti ako niečo prirodzené, získať sociálne a komunikačné zručnosti a schopnosť riešiť problém v rôznorodých kolektívoch, čo môže byť dôležité aj pre ich budúce pracovné uplatnenie. Vzhľadom na často sa objavujúce obavy, že prítomnosť detí so znevýhodnením spomaľuje výučbu a brzdí ostatné deti, sú dôležité výsledky výskumov, ktoré nám dokazujú, že prítomnosť žiakov so znevýhodnením nespôsobuje zhoršenie študijných výsledkov bežných žiakov, práve naopak, vplyvom individualizovanej výučby sa ich výsledky mierne zlepšujú. Zároveň školy úspešne začleňujúce rôznorodé deti budujú u svojich žiakov empatiu, rešpekt a väčšiu rezistenciu voči rasizmu a xenofóbii, čo má veľký význam aj v kontexte aktuálnej situácie na Slovensku. 

 

 

 

Miroslava Hapalová

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Osem rokov - riaditeľka slovenskej pobočky neziskovej organizácie Člověk v tísni (začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prioritne v oblasti zamestnanosti, bývania a vzdelávania).

 Podieľala sa na tvorbe viacerých politík v oblasti integrácie Rómov, rozvoja terénnych sociálnych služieb a vzdelávania.

Je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ako aj publikácií a metodických materiálov v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie.

Na projekte To dá rozum MESA10 pracuje ako analytička pre oblasť individualizovanej podpory všetkých učiacich sa.

 

_____________________

Celospoločenský problém, ktorý potrebuje riešenie

Tému inkluzívneho vzdelávania v spoločnosti aktuálne otvára aj dobročinný Ples v opere spolu s Nadáciou pre deti Slovenka a Koalíciou pre deti Slovensko. Spoločným cieľom je vytvorenie programu, ktorý významne prispeje k lepším a širším možnostiam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. 

„V súčasnom systéme je málo podpory pre školy, učiteľov, asistentov učiteľov, ale chýba aj podpora a pomoc samotným deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodičom. Výsledkom spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska a s Koalíciou pre deti Slovensko, ale aj mnohými odborníkmi bude program, ktorý zásadným spôsobom prispeje k zlepšeniu tohto alarmujúceho stavu," Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

________________________

Súvisiace články

21.07.2020 09:59

Efektívne stratégie vo výučbe detí s autizmom

Približne jedno dieťa zo sto má v súčasnosti poruchu autistického spektra. Táto diagnóza ovplyvňuje sociálne a komunikačné zručnosti dieťaťa, spracovanie zmyslových podnetov a správanie smerom k vyhľadávaniu nemennej rutiny. Vo...
22.02.2019 08:55

ŠPÚ vypracoval projekt kurikulárnej reformy

Tá reflektuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVV) Kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko
23.02.2018 17:49

Slovensko a Južná Kórea chcú užšie spolupracovať v oblasti vzdelávania

Slovensko a Kórejská republika majú záujem o užšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania.