Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
05.12.2018 09:07

Inkluzívne vzdelávanie môže fungovať v praxi aj na slovenských školách

Už od roku 1992 je tretí decembrový deň označovaný ako Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Pri tejto príležitosti je dôležité upriamiť pozornosť aj na deti a vzdelávanie.

Práve deti so zdravotným znevýhodnením sa totiž často stretávajú s odmietnutím na bežných školách, ktoré im nedokážu zabezpečiť podmienky na spoločné vzdelávanie so svojimi kamarátmi a musia byť umiestnené do špeciálnych škôl. Dobročinný Ples v opere, ktorý dlhodobo podporuje riešenie významných celospoločenských problémov, poukázal už v minulom roku na akútnosť situácie v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Vďaka štedrej pomoci hostí Plesu v opere mohla Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska začiatkom roka spustiť program Škola inkluzionistov na podporu inkluzívneho vzdelávania v slovenských školách.

Problém so zabezpečením inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sa na Slovensku dlhodobo rieši len okrajovo. Dokazujú to aj štatistiky, v ktorých sme sa v počte detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach umiestnili na „chvoste" rebríčka Európskej únie. Na Slovensku sa až polovica detí so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami vzdeláva oddelene od svojich rovesníkov aj napriek tomu, že by mohli navštevovať bežnú základnú školu. V dôsledku nedostatku špeciálnych pedagógov a asistentov však väčšina škôl nedokáže zabezpečiť vhodné podmienky pre možnosť výučby detí so zdravotným znevýhodnením. Veľkým problémom slovenských škôl je aj nesprávna interpretácia pojmu inkluzívneho vzdelávania. Viktor Križo, špeciálny pedagóg a odborník na inkluzívne vzdelávanie, vidí významný nedostatok v tom, že školy umelo „debariérizujú" svoj priestor a myslia si, že tak splnili podmienku, aby mohli prijať aj dieťa so zdravotným znevýhodnením. „To je ale v skutočnosti len náplasť, nie inkluzívne vzdelávanie. My môžeme odstrániť v škole prekážky, aby sa napríklad dieťa na vozíčku mohlo pohybovať v jej priestoroch, ale škola môže vnútorne zostať taká disharmonická, že sa v nej necíti dobre nielen dieťa na vozíčku, ale aj všetky ostatné deti. Problém, pokiaľ ide o inklúziu všetkých detí, je skôr systémový. Investovať do vzdelávania neznamená investovať len do učenia matematiky a fyziky, ale posilniť školský systém tak, že pokiaľ z rôznych príčin zlyháva rodina, dáva zázemie dieťaťu škola," hovorí Križo.

ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Program Škola inkluzionistov je jednou z aktivít programu podporeného výnosom z Plesu v opere, s cieľom podporiť vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, ktorý odštartoval v januári tohto roka. Program je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl.

„Cieľom programu je vytvoriť spolu s vedením školy, pedagógmi, asistentmi a odbornými konzultantmi na vybraných dvadsiatich školách priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. Želáme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov, aby dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám detí a vytvoriť v triedach pozitívnu atmosféru spolupráce a prijatia bez rozdielu," upresňuje Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.
 

INKLÚZIA JE KOMPLEXNÝ PROCES

Jednou zo škôl, ktoré sa do programu zapojili, je Základná škola Karloveská 61 v Bratislave. S pomocou grantu a odborných asistentov Máše Orogváni a Viktora Križa je tak možné na tejto škole vytvárať hodnoty, ktoré idú ruka v ruke aj s inkluzívnou filozofiou. Školu navštevujú aj žiaci, ktorí si vyžadujú rôzne prístupy v edukácii. Heterogénnosť alebo diverzitu na ZŠ Karloveská chápu ako prosociálny efekt spoločenskej adaptácie a akceptácie. Učitelia sa snažia hľadať a uplatňovať nové spôsoby a metódy didaktiky vyučovania. Vedenie školy je otvorené inovačným nápadom, ktoré dokážu obohatiť filozofiu školy a týmto smerom sa chcú uberať aj naďalej.

„Inklúziu na našej škole vnímame hlavne z pohľadu heterogénnosti zloženia žiakov v jednotlivých triedach – chápeme ju ako prosociálny efekt. Chceme sa zlepšovať v zabezpečovaní a v poskytovaní edukačnej starostlivosti pre všetkých žiakov, ktorí sú súčasťou našej školy. Nevytvárať rozdiely, ale hľadať spoločné cesty. Preto sme sa zapojili do programu," vysvetľuje Adam Škopp, špeciálny pedagóg na ZŠ Karloveská, ktorý je aj iniciátorom zapojenia tejto školy do programu.

Máša Orogváni, regionálna konzultantka projektu Škola inkluzionistov, dodáva: „Základnú školu Karloveská 61 v Bratislave navštevuje 467 žiakov, z toho 23 žiakov je integrovaných. Cieľom celoročnej práce na škole je umožniť im kvalitnú a plnohodnotnú špeciálnopedagogickú podporu, prostredníctvom uspokojenia ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Chceme pomôcť škole zabezpečiť potrebné podporné prostriedky a pomôcky pre ich efektívne vzdelávanie."

JE DÔLEŽITÉ PRACOVAŤ S CELOU TRIEDOU

Zdravotné znevýhodnenie žiakov však nemusí byť viditeľné na prvý pohľad. Školskí špeciálni pedagógovia pracujú aj so žiakmi, u ktorých sú prítomné čiastkové oslabenia danej oblasti a na základe toho dosahujú nižšie výsledky v edukačnom procese. Môže ísť o žiakov s autizmom a s ďalšími vývinovými poruchami, žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, žiakov s vývinovými poruchami učenia, žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, a pod.. „Pre inklúziu je kľúčové, aby sa pracovalo nielen s jedným žiakom, ale s celou triedou. Na škole sme na začiatku realizovali výskum a rozhovory, aby sme vedeli nastaviť podporný proces," upresňuje Orogváni a dodáva, „musíme si uvedomiť, že deti so zdravotným znevýhodnením nie sú pre kolektív spolužiakov hendikepom, ale môžu byť jeho veľkým prínosom. Môžu byť prínosom pre nás všetkých a ukázať nám úplne iný rozmer vnímania sveta."

Škola inkluzionistov je jedným z mnohých projektov, ktoré pomáhajú prinášať systémové zmeny v spoločnosti a riešiť tak celospolečenský problém. Tieto projekty by častokrát nemohli vzniknúť bez finančnej pomoci jednotlivcov, organizácií alebo charitatívnych podujatí. Ples v opere sa už desiaty rok radí medzi najväčšie charitatívne podujatia na Slovensku. Tento rok opäť naplní svoje dobročinné poslanie.

„Tešíme sa, že prvý rok spolupráce s Koalíciou pre deti Slovensko a Nádaciou pre deti Slovenska priniesol viditeľné výsledky a pomáha postupne zlepšovať kritickú situáciu v oblasti inklúzie v slovenskom školstve. Sme radi, že aj v tomto roku budeme môcť v tejto spolupráci pokračovať, a môžeme tak prispieť k lepším podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením na slovenských školách a ich rovnocennému prístupu k plnohodnotnému vzdelaniu," hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere a správkyňa Nadácie Orange.

Dobročinný Ples v opere už 10 rokov pomáha riešiť zásadné celospoločenské problémy. Vďaka štedrosti hostí sa za toto obdobie podarilo vyzbierať takmer 1,8 milióna eur, ktoré v plnej výške putovali na podporu projektov, ktoré sa významne podieľajú na riešení zásadných problémov.  Oblasti, kde toto podujatie prinieslo reálnu zmenu k lepšiemu, boli často pre verejnosť takmer neznáme, hoci potrebovali akútne pomoc. Dobročinný Ples v opere sa snaží nielen jednorazovo pomôcť, ale otvára verejnú diskusiu o závažných témach s celospoločenským dosahom. Chce motivovať k pozitívnym zmenám v oblasti pomoci deťom a ich rodinám.


Stav inkluzívneho vzdelávania na Slovensku v číslach

  • Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Pre porovnanie – v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %.
  • V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich na školách len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí.
  • Škola inkluzionistov či stránka www.ktochyba.sk patria medzi mnohé aktivity, ktoré môže Nadácia pre deti Slovenska realizovať vďaka Plesu v opere. Rodinám detí so zdravotným znevýhodnením pomôžu, ale naďalej platí, že súčasný vzdelávací systém neumožňuje na školách vytvárať flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie.
  • Školy, ktoré úspešne vzdelávajú deti s rôznorodými výchovno-vzdelávacími potrebami sú na Slovensku skôr výnimkou a výsledkom obrovskej snahy jednotlivých riaditeľov či pedagógov.


O Nadácii pre deti Slovenska        

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Podporuje deti a mladých prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov už 23 rokov.

O Koalícii pre deti Slovensko                        

Poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.

O dobročinnom Plese v opere                    

História podujatia sa začala písať v roku 2001. Na začiatku bol zámer nadviazať na plesovú tradíciu, ktorá sa pestovala v mestách po celom Slovensku. Dnes predstavuje toto podujatie nielen prepojenie vysokého kultúrneho zážitku a spoločenskej elegancie, ale neodmysliteľne k nemu patrí aj jeho dobročinné poslanie. V minulosti vďaka pomoci svojich hostí a partnerov podujatie podporilo Detské kardiocentrum, šesť perinatologických centier, zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny a vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne. Od roku 2010 dobročinný Ples v opere rozdelil úctyhodných 1,8 milióna eur.

O spoločnosti Orange Slovensko                        

Orange je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Poskytuje mobilné hlasové a dátové služby, pevný internet a televíziu. Zákazníkom umožňuje každý deň ostať v spojení s tým, čo je pre nich v živote a v práci podstatné a dôležité. Orange Slovensko je už viac ako 20 rokov lídrom v oblasti spoločenskej zodpovednosti a taktiež firemnej filantropie, ktorú zastrešuje prostredníctvom Nadácie Orange.

 

 

Súvisiace články

07.03.2019 07:53

ZRUČNOSTI DO NEZNÁMEJ BUDÚCNOSTI

Združenie podnikateľov Slovenska s partnermi prináša konferenciu, ktorá má ambíciu pomôcť školám prispôsobiť obsah vzdelávania potrebám zajtrajška.
15.07.2018 18:11

Petržalka chce opäť finančne motivovať učiteľov k inováciám výučby

Bratislavská Petržalka chce už štvrtým školským rokom finančne motivovať učiteľov na základných školách v jej zriaďovateľskej pôsobnosti k zvýšeniu kvality vyučovacieho a vzdelávacieho procesu. Vo svojom rozpočte má na to vyčle...
25.05.2020 08:15

VKÚ Harmanec vydal pre študentov geografie a učiteľov geografie novú didaktickú pomôcku

Cieľom vydania je kvalifikované a efektívne vyučovanie geografie. Študenti predovšetkým učiteľského odboru geografia si tak môžu svoje vedomosti rozšíriť už aj štúdiom novej učebnej pomôcky, ktorú v týchto dňoch vydal Vojenský ...