Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Dušan Piršel
01.10.2019 09:06

Kvalita informácie rozhoduje

Dennodenne na každom kroku sa stretávame s množstvom negatívnych informácií. Človek, ktorý je prijímaniu takýchto správ vystavený väčšinu dňa, má ich vplyvom väčšiu náchylnosť k zmene nálady. A ak navyše patrí k citlivým či empatickým povahám alebo ľuďom s depresívnymi či úzkostlivými sklonmi, môžu na neho takéto správy vplývať obzvlášť negatívne.

Som presvedčený, že  ľuďom škodia primárne negatívne informácie a skutočne môžeme dokonca v niektorých prípadoch hovoriť až o informačnom mori. Takisto čo sa týka ľudí, ďalší  prekročený rubikon voči spoločnosti, je neinformovanie o tom ako pôsobí negatívna informácia na psychické a fyzické zdravie človeka.

Tento aspekt je kľúčový , čo sa týka spoločnosti. Je to najdôležitejší moment, od ktorého závisí kvalitatívna budúcnosť civilizácie. Iba málo ľudí na svete dnes chápe hlbšie mechanizmy funkcie a dopady informácie v živote človeka. To je téma ktorej sa treba venovať, lebo  to je ten neviditeľný kľúč k človeku a rozriešeniu jeho osobných problémov i makro problémov celej civilizácie. Schválne používam pompézne vyjadrenia, aby som aspoň takýmto spôsobom poukázal na prioritnú dôležitosť témy funkcie informácie v živote človeka a spoločnosti. Preto  túto tému je potrebné manifestovať občanom, žiakom, študentom ako kľúčovú.

Pravdou je , že zatiaľ je majorita spoločnosti na túto tému príliš jednoduchá, aby si uvedomila jej kľúčovú  dôležitosť, respektíve  uvádzala do životnej praxe jej princípy. Dúfam, že sa to v blízkej budúcnosti zlomí v lepšiu stranu masového uvedomenia. Želám nám, aby naši potomkovia dokázali vidieť skutočnú realitu a boli na strane ľudskej normality, lebo ako vidíme, niektoré médiá sú schopné urobiť z ľudí stádo ľahkoverných. Je teda  celkom zrejmé, že média ľudí formujú.

O to väčší vplyv majú na jedincov, ktorí žiadne iné podnety či smerovanie nehľadajú a na utváranie si svojich postojov si vystačia s ovládačom od televízora, neuvedomujúc si, že ten ovládač ovláda viac ich ako oni tú elektroniku. Ako dosiahnuť terapeutický efekt v predmetnej oblasti?

Riešenie problému tkvie vo vedomosti čo spôsobuje človeku negatívna informácia. Na základe toho je potrebná celoplošná riadená redukcia negatívnej informácie v celospoločenskom styku. Média, sociálne siete, umenie, filmy, politika. Edukácia a osvetové programy na túto tému, ich financovanie, dostať do povedomia ako  enormnú dôležitosť tohto obsahu. Edukácia rodičov, edukácia v škôlkach, školách. Regulovaný nedostup detí k obsahu negatívnej informácie v rámci digitálneho priestoru. Edukácia verejne činných osôb ako fundovane narábať s kvalitou informácie ako napr. umelci, politici. Taktiež sledovať  dopady používania negatívnej informácie na celkové zdravie a príčiny degradácie osobnosti, dopady ,  masového nefundovaného používania informácie na spoločnosť, dopady používania negatívnej informácie na enviromentálnej úrovni.

Na čo sa dá apelovať je ľudskosť, múdrosť, sebapoznanie.

Súvisiace články

22.12.2018 19:02

V Bratislave ocenili najlepšie projekty slovenských a francúzskych škôl k 1. svetovej vojne

Prezentáciou podporených projektov vyvrcholila včera v Bratislave súťaž škôl v rámci Slovensko-francúzskej výzvy 2018 - „I. svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti štátnej t...
28.01.2018 18:46

Šport je tá najkrajšia a najlepšia cesta inklúzie

Pravidelný pohyb je pre všetky deti bez rozdielu nesmierne dôležitý. Vďaka nemu sa dostávajú do formy, učia sa zdravým návykom, nachádzajú si nových priateľov. Pre deti s mentálnym postihnutím sú takéto zručnosti ešte dôležite...
18.03.2018 14:26

Deviataci absolvujú celoslovenské Testovanie 9

Už budúci týždeň si 37 400 deviatakov na celom Slovensku overí svoje vedomosti z matematiky a z vyučovacieho jazyka. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským aj zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a žiaci zo škôl...