Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
12.05.2017 08:43

Letná akadémia 2017

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 10. – 14. júla 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.

Foto: Dagmar Vanečková

Školy, ktoré sa programu zúčastnili v roku 2016, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií v škole, získať nové učebné materiály a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Na letnej akadémii budú školským tímom predstavené príklady zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Na základe týchto príkladov si školy pripravia akčný plán implementácie vybraných prístupov na svojich školách. Medzinárodný tím facilitátorov poskytne metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní, pričom bude vychádzať z individuálnych potrieb škôl.

Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Letnej akadémie 2017 ako školský tím, v ktorom budú zastúpení rôzni aktéri školy:

Ak škola  nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:

 b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,

 c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,

 d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017 koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške.  Počet zúčastnených škôl je obmedzený (max. 15 škôl), výber školského tímu na Letnú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 30. mája 2017.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Galéria

Súvisiace články

13.04.2018 20:03

Odbor mechanik mechatronik je moderný a perspektívny

Mechatronika v sebe spája elektroniku a mechaniku, dve samé o sebe veľmi rozšírené odvetvia. Vzniká tak odbor, ktorý má široký záber a jeho absolventom dáva mimoriadne veľké šance úspešne sa uplatniť na pracovnom trhu.
09.02.2018 17:34

Blíži sa obdobie rozhodovania o strednej škole

Žiaci základných škôl a ich rodičia sa budú v týchto týždňoch rozhodovať, ktorú strednú školu a odbor si vybrať na ďalšie štúdium. Už do 20. februára 2018 totiž treba riaditeľovi základnej školy odovzdať prihlášky na štúdium o...
21.01.2018 10:27

Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Inklúzia by mohla situáciu vyrie...