Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
12.05.2017 08:43

Letná akadémia 2017

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 10. – 14. júla 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.

Foto: Dagmar Vanečková

Školy, ktoré sa programu zúčastnili v roku 2016, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií v škole, získať nové učebné materiály a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Na letnej akadémii budú školským tímom predstavené príklady zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Na základe týchto príkladov si školy pripravia akčný plán implementácie vybraných prístupov na svojich školách. Medzinárodný tím facilitátorov poskytne metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní, pričom bude vychádzať z individuálnych potrieb škôl.

Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Letnej akadémie 2017 ako školský tím, v ktorom budú zastúpení rôzni aktéri školy:

Ak škola  nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:

 b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,

 c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,

 d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017 koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške.  Počet zúčastnených škôl je obmedzený (max. 15 škôl), výber školského tímu na Letnú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 30. mája 2017.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Galéria

Súvisiace články

01.04.2019 07:39

Slovenskí a českí odborníci diskutovali o vzdelávaní a potrebách trhu práce

Výzvy spojené s priemyselnou revolúciou 4.0, optimalizácia systému vzdelávania, vyššia flexibilita vzdelávacích ciest jednotlivca, validácia a uznávanie výsledkov predošlého vzdelávania či adaptácia vzdelávania na potreby trhu ...
19.01.2018 15:37

Výsledky celoslovenského testovania - T5

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Z toho bolo 1 341 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím ja...
22.02.2019 08:44

Microsoft podporí rozvoj digitálnych zručností

Česká a slovenská pobočka získala korporátny grant na pokračovanie Akadémie programovania, spoločného projektu s neziskovými organizáciami Aj TY v IT a Czechitas.