Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
12.05.2017 08:43

Letná akadémia 2017

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 10. – 14. júla 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.

Foto: Dagmar Vanečková

Školy, ktoré sa programu zúčastnili v roku 2016, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií v škole, získať nové učebné materiály a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Na letnej akadémii budú školským tímom predstavené príklady zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Na základe týchto príkladov si školy pripravia akčný plán implementácie vybraných prístupov na svojich školách. Medzinárodný tím facilitátorov poskytne metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní, pričom bude vychádzať z individuálnych potrieb škôl.

Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Letnej akadémie 2017 ako školský tím, v ktorom budú zastúpení rôzni aktéri školy:

Ak škola  nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:

 b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,

 c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,

 d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017 koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške.  Počet zúčastnených škôl je obmedzený (max. 15 škôl), výber školského tímu na Letnú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 30. mája 2017.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Galéria

Súvisiace články

19.06.2018 18:36

Malá finančná akadémia rozvíjala u žiakov mnohé užitočné kompetencie

Projekt Malá finančná akadémia, ktorý pripravila nezisková organizácia EDULAB a spoločnosť AGEMSOFT, v spolupráci s Tatra Bankou, pomohol rozvíjať u žiakov viaceré kľúčové kompetencie. Svedčia o tom výsledky anonymného prieskum...
17.07.2017 08:09

Duálne vzdelávanie je pre nás strategickou súčasťou získavania zamestnancov, tvrdí ŽSR

BRATISLAVA - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa zaradili medzi takmer dve desiatky firiem, ktoré sa počas tohtoročného leta zapojili do propagačno-informačnej kampane na podporu duálneho vzdelávania. Kampaň zorganizoval Št...
20.05.2019 09:27

Politická náuka do škôl patrí, nie však politika

„Propagáciu politickej strany či hnutia je na školách neprípustná, no politická náuka, prostredníctvom ktorej si žiaci formujú kritické myslenie a učia sa participovať na verejnom živote, by mala byť súčasťou výchovno-vzdelávac...