Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
12.05.2017 08:43

Letná akadémia 2017

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom, organizáciou Rady Európy, pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 10. – 14. júla 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.

Foto: Dagmar Vanečková

Školy, ktoré sa programu zúčastnili v roku 2016, ocenili predovšetkým možnosť podeliť sa o skúsenosti s inými školami, porovnať svoje spôsoby riešenia problematických situácií v škole, získať nové učebné materiály a rozšíriť svoje zručnosti v oblasti medzipredmetového vzdelávania a výchovy k ľudským právam a demokratickému občianstvu.

Na letnej akadémii budú školským tímom predstavené príklady zážitkového učenia na hodinách či zapojenia rodičov a žiakov do vytvárania demokratickej a priateľskej školskej klímy. Na základe týchto príkladov si školy pripravia akčný plán implementácie vybraných prístupov na svojich školách. Medzinárodný tím facilitátorov poskytne metodickú podporu pri príprave akčných plánov priamo na seminári aj po jeho absolvovaní, pričom bude vychádzať z individuálnych potrieb škôl.

Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí.

Základné a stredné školy sa môžu zúčastniť Letnej akadémie 2017 ako školský tím, v ktorom budú zastúpení rôzni aktéri školy:

Ak škola  nemá a neplánuje rozvinúť spoluprácu s MVO, môže byť týmto členom/kou tímu:

 b) zástupca/kyňa rodičov žiakov školy,

 c) zástupca/kyňa miestnej samosprávy,

 d) učiteľ/ka ľubovoľného vyučovacieho predmetu.

Prihlášky vyplnené v anglickom alebo slovenskom jazyku môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017 koordinátorkám vzdelávania podľa pokynov v prihláške.  Počet zúčastnených škôl je obmedzený (max. 15 škôl), výber školského tímu na Letnú akadémiu 2017 bude úspešným uchádzačom potvrdený emailom do 30. mája 2017.

 

Text a foto: Dagmar Vanečková

Galéria

Súvisiace články

02.05.2018 11:37

STU ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách

Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave ponúka stredoškolákom možnosť skúmať v univerzitných laboratóriách jednotlivých fakúlt. Jednou zo študentiek, ktorá už túto možnosť využila, je Karin Demková z Gymnázia J. Hronc...
14.02.2019 08:00

Umenie telom

V edukácii detí v materských školách má výtvarná výchova nezastupiteľné miesto. Jednou zo základných podmienok pre realizáciu výtvarného procesu je začlenenie sa do kolektívu a vytvorenie bezpečného prostredia pre výtvarnú tvor...
05.03.2018 18:28

Na tábor ŽU Internet vecí zábavnou formou prišlo vyše 100 stredoškolákov

Na pôde Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline sa v pondelok zišlo vyše 100 stredoškolákov z celého Slovenska, ktorí sa do konca týždňa zúčastnia na IT tábore Internet vecí zábavnou formou.