Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
17.09.2018 17:25

MyMachine učí deti a mladých ľudí snívať, tvoriť a nevzdať sa

Program MyMachine prináša na Slovensko jedinečnú metodológiu podpory tvorivosti a podnikateľského ducha. Prepája neformálne vzdelávanie s formálnym, spája žiakov a študentov zo základných, stredných odborných a vysokých škôl. Tí spoločne vymýšľajú a vytvárajú vynálezy snov.

MyMachine podporuje technické vzdelávanie orientované na STEAM - vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku. Učí žiakov a študentov pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť, ale najmä, nebáť sa myslieť tvorivo. Buduje ich schopnosť nájsť inovatívne riešenia aj pre, na prvý pohľad, neriešiteľné úlohy. Účastníci programu sa učia, že čokoľvek je možné, ak sa pre problém a jeho riešenia zanietia a nenechajú sa odradiť prekážkami. Tieto schopnosti sú nevyhnutné pre úspech v dobe, ktorej dominujú technológie a kedy ľudstvo čelí takým globálnym problémom ako nikdy predtým. Je potrebné pripravovať mladých ľudí pre život a prácu v tomto neustále sa meniacom prostredí.
 

Ako vznikajú vynálezy snov

Metodológia MyMachine je rozdelená na tri fázy, ktoré prebiehajú počas jedného akademického roka. Vo fáze myšlienky deti na základných školách vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. Vo fáze konceptu sa návrhom detí venujú študenti vysokých technických škôl a produktového dizajnu. Tí navrhujú možnosti ich skonštruovania, vypracúvajú plány a modely. V poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania, ktorí na ich základe zostroja funkčné prototypy.
Vytvorené vynálezy sú každoročne predstavené na záverečnom podujatí MyMachine Slovakia Expo za účasti všetkých zapojených žiakov a študentov, učiteľov, partnerov a médií.  

Z Belgicka na východ Slovenska 

Program MyMachine bol založený v Belgicku, dnes už etablovanou MyMachine Global Foundation. Jeho tvorcovia sa inšpirovali prácou Sira Kena Robinsona, ktorý reformoval britské školstvo a tvrdí, že školské vzdelávanie odoberá deťom kreativitu. V roku 2016, Karpatská nadácia získala frančízu tohto medzinárodne oceneného vzdelávacieho programu a priniesla ho do škôl a univerzít na východe Slovenska. 

Počas dvoch ročníkoch sa do programu zapojilo už takmer 400 žiakov a študentov z prešovského a košického kraja, ktorí spolu vytvorili vynálezy ako lietajúcu posteľ, špión myšku, upratovací stroj či prenosnú šmýkačku. Tretí ročník MyMachine Slovakia bude zahájený 27. septembra 2018 na podujatí MyMachine Slovakia Expo v Campus Gallery v Košiciach, ktoré zároveň predstaví štyri vynálezy skonštruované v minulom školskom roku. 

Dôležitou súčasťou práce Karpatskej nadácie je zmierňovanie sociálnych nerovností a vytváranie rovnakých príležitostí pre deti a mládež bez rozdielu. Do programu MyMachine preto zapája školy z miest a menších obcí, špeciálne školy pre deti s telesným postihnutím či školy s majoritnou populáciou detí z rómskej menšiny. V nasledujúcom ročníku nadácia rozšíri MyMachine aj do škôl v žilinskom kraji. 

Podpora kreatívneho a praktického vzdelávania  

"Najdôležitejším aspektom programu MyMachine pre našich študentov je možnosť prakticky spoznať celý proces od myšlienky po hotový funkčný výrobok. Overia si svoje schopnosti pracovať v tímoch a spolupracovať s ľuďmi rôzneho stupňa odborných vedomostí. Počas procesu výroby riešia konkrétne technické problémy, menia a inovujú navrhnuté riešenie za účelom zlepšenia jeho vlastností. Študenti aplikujú získané technické znalosti a zručnosti na konkrétny výrobok, zoznámia sa s rôznymi konštrukčnými materiálmi, spôsobmi ich opracovania, nástrojmi aj s výrobnými zariadeniami. Cennou skúsenosťou je aj výmena informácií a diskusie s tvorcami námetu a technickej dokumentácie," uviedla Ing. Renáta Ižolová, zástupkyňa riaditeľa zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach, ktorá sa zapojila do 2. ročníka programu. 

Študent SPŠ strojníckej Košice, Patrik Škorpil, pozitívne zhodnotil príležitosť zapojiť sa do výroby upratovacieho stroja: "Najviac sa mi páčilo pracovať v tíme so spolužiakmi, ale hlavne s učiteľmi, ktorých som spoznal aj z inej strany. Funkčnosť mechanizmu sme odskúšali na prototype z odpadového dreva, takže som mohol pokojne prerábať, vŕtať, rezať, testovať... Páčilo sa mi, že môžem sledovať a podieľať sa na celej realizácii projektu od nápadu až po prezentáciu mechanizmu!"


 
MyMachine prináša nové prístupy aj do výučby na vysokých školách. "Prínos vidím v rozvoji technickej tvorivosti. Študenti majú možnosť odskúšať si svoje tvorivé schopnosti. To znamená, že im nikto nedá návod na riešenie. Tento návod si musia vymyslieť sami. V praxi je to častá požiadavka. Na školách sa žiaľ preferujú predpísané postupy, aj keď samozrejme určitá miera technických znalostí je nutnou požiadavkou vzdelania študentov. Mala by sa teda vytvoriť určitá rovnováha medzi štandardnými technickými postupmi, kde je len jediné správne riešenie a medzi tvorivými postupmi, kde je veľa možných dobrých riešení," hovorí Ing. Tomáš Stejskal, PhD., odborný asistent z Katedry výrobnej techniky Strojníckej fakulty TUKE. 

Viacerí absolventi programu MyMachine sa aj vďaka tejto skúsenosti rozhodli pokračovať v štúdiu alebo zamestnať sa v technických odboroch. Mnohým schopnosti, ktoré získali vďaka MyMachine, pomáhajú v ich súčasnom zamestnaní. Niektorí z účastníkov sa na základe skúsenosti z MyMachine, konkrétne možnosti prejsť celým procesom od počiatočného nápadu až po vytvorenie skutočného produktu, rozhodli založiť vlastný startup. 

Viac o MyMachine Slovakia nájdete na www.karpatskanadacia.sk 

Súvisiace články

11.10.2017 08:42

QUO VADIS, TURECKÉ ŠKOLSTVO? - O VÝZNAME VZDELANIA A O TOM, AKO MÔŽE BYŤ VZDELÁVACÍ SYSTÉM KĽÚČOM K MOCI V KRAJINE

Vzdelávací systém sa môže stať mocným prostriedkom kontroly nad obyvateľstvom, ale zároveň môže slúžiť ako nástroj, ktorý zvrhne starý poriadok a nahradí ho novým. Turecký príklad ukazuje, ako národ formuje školstvo, ale tiež a...
20.11.2017 12:37

Inovatívne materiály pre menšinové vzdelávanie v projekte IKATIKA majú pozitívny ohlas

Prvé skúsenosti pedagogických pracovníkov z pilotných materských a základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym s výučbou pomocou inovatívnych vzdelávacích materiálov prepojených na bilingválny digitálny ...
13.07.2017 12:14

Medzinárodný festival animovaných filmov stredných škôl – ANIMOFEST vznikol ako cena riaditeľky SSUŠ animovanej tvorb...

Festival bol založený zriaďovateľkou školy Mgr. Vierou Zavarčíkovou a venovaný stredoškolákom, z dôvodu konfrontácie študentov (maturantov) školy SSUŠ animovanej tvorby so študentmi ostatných stredných škôl na Slovensku a vo sv...