Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
28.10.2017 18:48

Nadácia Orange uzavrela 4. ročník programu e-Školy pre budúcnosť. Školám opäť prerozdelila 50 000 eur.

Bratislava 27. októbra 2017 – Vo štvrtom ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť Nadácia Orange opäť podporila užitočné nápady, ktoré vzišli z predložených projektov aktívnych pedagógov základných a stredných škôl i mimovládnych organizácií. Na podporu zodpovedného a bezpečného používania komunikačných technológií deťmi takto prerozdelila 50 000 eur.

Nadácia Orange grantovým programom e-Školy pre budúcnosť reaguje na aktuálne trendy v oblasti používania digitálnych médií, ktoré sú pre deti či mladých ľudí už prakticky bežnou súčasťou každodenného osobného aj študentského života. Tento vývoj prináša so sebou viac rizík, ale aj nových výziev ako tieto technológie používať čo najefektívnejšie. Cieľom tohto grantového programu je preto podpora projektov škôl a mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, ktoré vo vyučovacom procese podporia zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií, zamerajú sa na oblasť programovania či mediálnu výchovu. Rovnako má dlhodobú ambíciu naučiť deti a tínedžerov identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať.

Odborná hodnotiaca komisia v tomto ročníku posudzovala celkovo 105 prijatých projektov. Najaktívnejšími žiadateľmi sú už tradične – a tento ročník nebol výnimkou - základné školy, ktorých prihlásené projekty tvorili 59 % všetkých žiadostí. Hodnotiaca komisia nakoniec rozdelila medzi 47 najzaujímavejších projektov, ktoré spĺňali kritériá podpory, celkovú sumu 50 000 eur.

O podporu grantového programu e-Školy pre budúcnosť najväčší záujem prejavili žiadatelia zo Žilinského kraja, ktorí poslali do hodnotenia 21 projektov. Za nimi s najvyšším počtom prihlásených nápadov nasledovali Banskobystrický a Košický kraj, ktorí poslali zhodne po 17 projektov. Pozitívnou bilanciou v štatistikách tohto štvorročného programu je fakt, že takmer polovica subjektov, ktoré prihlasovali svoj projekt, sa do grantového programu e-Školy pre budúcnosť prihlásila aj v minulých ročníkoch. Z tohtoročných podporených projektov bolo 12 podporených aj v rámci minulého ročníka grantového programu. Organizácie teda majú snahu nadviazať na predošlé aktivity, prinášať do vzdelávacieho procesu ďalšie nové témy. To len potvrdzuje potenciál programu podporovať nápady, ktoré sú koncepčné a dokážu nadväzovať na aktuálne trendy a problematiku.

V súlade s počtom prihlásených projektov je aj počet podporených projektov. Najviac projektov komisia podporila v Banskobystrickom a Žilinskom kraji – zhodne po 12 projektov.  Najčastejšími témami projektov bolo zodpovedné a bezpečné používanie digitálnych technológií či projekty prepojené na mediálnu výchovu žiakov. Dôraz pri hodnotení predložených projektov kládli hodnotitelia predovšetkým na aktívne zapájanie sa žiakov do projektových aktivít a ich angažovanie sa v získavaní nových vedomostí a zručností. Taktiež posudzovali ich inovatívny prínos do vzdelávacieho procesu, ktorý prináša nové témy, prispieva k pozitívnej zmene vo vyučovaní a má potenciál byť opakovateľným a rozširovať sa tak nielen v rámci školy, ale môže byť dobrým príkladom aj pre ďalšie školy.

Ako jeden zo zaujímavých komisia označila projekt 1234 NIE JE BEZPEČNÉ HESLO, ktorý do programu prihlásilo Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti. Ten poukazuje na dôsledky, ktoré si neuvedomujeme, keď na sociálnu sieť denne pridávame súkromné fotografie. Žiaci si v rámci výstupov projektu budú pozerať vlastné fotografie, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach a ich šírenie už nie je v ich rukách. Oblečú si tričká, na ktorých budú ich vlastné statusy zo sociálnych sietí. Súčasťou projektu budú prednášky, výstavy, prezentácie a Prezentiáda - súťaž v prezentovaní s témou zameranou na bezpečné správanie sa na sociálnych sieťach.

Komisia vyzdvihla napríklad aj projekt prihlásený Špeciálnou základnou školou Odborárska 2 v Košiciach. Jej žiaci 8. a 9. ročníka budú mať v rámci projektu „Médiá majú slúžiť, nie ohrozovať" workshopy zamerané na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k médiám. Získané informácie spracujú formou peer programu a posunú ich mladším žiakom. Zapojení žiaci budú pracovať na dramatickom projekte, ktorým budú reagovať na negatívne stereotypy v médiách a formou predstavenia a videa sa budú snažiť prispieť k ich zmene.

Podrobné informácie o programe a podporené projekty nájdete na www.nadaciaorange.sk

 

Text a foto: Michala Pálková Prokešová

Súvisiace články

14.02.2019 08:00

Umenie telom

V edukácii detí v materských školách má výtvarná výchova nezastupiteľné miesto. Jednou zo základných podmienok pre realizáciu výtvarného procesu je začlenenie sa do kolektívu a vytvorenie bezpečného prostredia pre výtvarnú tvor...
10.09.2018 06:00

Novy projekt na medzipredmetovú výučbu

Nezisková organizácia EDULAB je v prostredí škôl etablovanou značkou, známou medzi učiteľmi a riaditeľmi škôl svojimi inovatívnymi projektami s vysokou kvalitou. Projekty ako Moja prvá škola, Misia Modrá planéta s Kozmixom, či...
04.05.2020 16:09

Učebnice s rozšírenou realitou?

Aké by to bolo vzrušujúce, keby média informovali, že od začiatku nového školského roka sa budú žiaci učiť pomocou učebníc hodných digitálneho veku. Zatiaľ však situácia nenaznačuje, že by sme sa mohli začať tešiť. Na slovensk...