Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
22.03.2018 10:56

Nadácia Pontis po druhý raz ocení projekty, ktoré pomáhajú zmene vzdelávania

Ktoré inovatívne prístupy postúpili do finále Ceny Generácia 3.0?

Nadácia Pontis na stránke Generacia30.sk zverejnila zoznam finalistov Ceny Generácia 3.0. Ocenenie spoločensky odmeňuje projekty, vďaka ktorým sa zmena vzdelávania už deje. Ale nielen to. Laureátom zároveň poskytuje ďalšiu finančnú a odbornú pomoc na vylepšenie svojho projektu a zmeranie jeho efektivity, aby sa neskôr mohol rozšíriť do čo najviac škôl. Cieľom projektu Generácia 3.0 je prinášať silné spojenia pre pozitívne zmeny vo vzdelávaní. Víťazov Ceny Generácia 3.0 spoznáme 3. mája 2018. 

Do druhého ročníka ocenenia prihlásilo spolu 68 projektov v rámci 5 kategórií. Najviac nominácií, celkovo 38, prišlo zo strany mimovládnych organizácií. Ďalej sa nominovalo 14 základných, 3 stredné a 10 vysokých škôl. V tomto roku sa o Cenu Generácia 3.0 uchádzali aj 3 štátne organizácie.

Cena sa bude udeľovať v 5 kategóriách:

  • Osobnosť pripravená na zmeny
  • Technologické a prírodovedné znalosti 
  • Kariérne a podnikateľské zručnosti
  • Sociálne a občianske kompetencie
  • Inovácie v systéme vzdelávania.

Najviac prihlášok prišlo do kategórie Inovácie v systéme vzdelávania (23), druhý najvyšší počet (15) sme zaznamenali v kategórii Sociálne a občianske kompetencie. Do kategórie Kariérne a podnikateľské zručnosti sa prihlásilo 14 projektov, do kategórie Technologické a prírodovedné znalosti 10 projektov a do kategórie Osobnosť pripravená na zmeny 7 projektov. 

Finalistov vyberali odborné komisie

Do užšieho výberu mohlo postúpiť maximálne 15 projektov. Finalistov vyberali nezávislé odborné komisie zložené z členov poradnej rady Generácie 3.0 a odborníkov na vzdelávanie a školstvo naprieč všetkými sektormi. Pre každú kategóriu zasadala samostatná komisia, počet členov sa pohyboval od 3 do 6.

„Odborníci pri výbere zohľadňovali napríklad to, do akej miery projekt vychádza z overených skúseností, či rieši dôležitý problém, či je finančne efektívny, ale napríklad aj, aké sú možnosti jeho šírenia alebo či je použiteľný u rôznych skupín žiakov a študentov," vysvetľuje Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0. Ako dodáva, hlavným zámerom projektu je rozšíriť do škôl overené a dokázateľne efektívne metódy výučby, ktoré sa už dnes realizujú. „Na Slovensku existuje mnoho iniciatív, ktoré prispievajú k zmene vzdelávania, avšak je potrebné sa spojiť, aby sa zmena skutočne udiala," dodáva. 

Každý z víťazov získa finančnú podporu vo výške 15 000 € a nefinančnú podporu v hodnote 20 000 €. S ocenením vstupujú do tzv. akcelerátora, v rámci ktorého im pro bono odborníci poskytnú pomoc s nastavovaním projektu a zmerajú jeho efektívnosť a dopad. Najlepšie riešenia ponúkne Nadácia Pontis Ministerstvu školstva, vedy a výskumu ako príklad dobrej praxe. 

V kategórii Osobnosť pripravená na zmeny sa komisia rozhodla posunúť 1 projekt, v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania až 5 projektov. V ostatných kategóriách sa nachádzajú vždy traja finalisti. 

Finalisti Ceny Generácia 3.0 za rok 2018

Kategória: Osobnosť pripravená na zmeny

Názov projektu: Reflexia slobody a zodpovednosti

Predkladateľ: Základná škola, Dubová, Bratislava

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov 1. až 9. ročníka z rôznych prostredí a v rôznych životných situáciách. Aktivity sú zasadené do celého kurikula základnej školy. Projekt zahŕňa napríklad artefiletiku, teda terapeutom vedený proces umeleckého rozvoja detí, ďalej tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia atď. Všetky tieto a ďalšie aktivity vedú k tomu, aby deti vnímali a hovorili o vlastných pocitoch, názoroch, potrebách, aby prijímali zodpovednosť za svoje výstupy. Aktivity tiež citeľne menia klímu jednotlivých tried, ako aj celej školy. Komisia ocenila, že projekt je akademicky podložený, odborne prepracovaný a že ide o komplexný prístup k zmene osobnosti tak žiaka, ako aj učiteľa.

Kategória: Technologické a prírodovedné znalosti

Názov projektu: Univerzita BUCH

Predkladateľ: OZ Oxymoron

Foto: Facebook, Univerzita BUCH

Univerzita BUCH vznikla ako odpoveď na nezáujem až strach detí z prírodovedných predmetov. Ide o súbor aktivít a pokusov, ktoré stoja na prieniku vedy a umenia. Jeden ročník univerzity je rozdelený na zimný a letný semester. V každom semestri sa realizuje 5 stretnutí, ktoré spája jedna téma. Univerzitu BUCH navštevuje v priemere 15 študentov od 7 do 14 rokov. Aktivity sú vedené tak, aby zaujali deti bez rozdielu veku. Workshopy prebiehajú v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Komisia ocenila konkrétnosť a uchopiteľnosť projektu, ktorý zároveň inovatívne využíva nové sociálne médiá – Facebook či Instagram, ale aj napríklad videoblogy. 

Názov projektu: Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov

Predkladateľ: Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov je aktivita pre tímy stredoškolských študentov, ktorá vo všetkých smeroch simuluje reálnu vedeckú prácu. Študenti počas školského roka riešia zadané problémy – študujú literatúru, konzultujú s učiteľmi i vedcami, experimentujú a vyvíjajú teórie. Na konci sa zúčastňujú medzinárodnej súťaže. Výsledky prezentujú pred konkurenčnými tímami, ktoré ich oponujú a recenzujú. Výstupy hodnotí odborná porota, pričom majú študenti možnosť hneď na mieste o svojej práci a hodnotení diskutovať. Na predchádzanie nechuti voči exaktným vedám slúži Olympiáda mladých vedcov pre žiakov do 15 rokov, takisto s možnosťou medzinárodnej reprezentácie. Komisia ocenila, že projekt umožňuje hĺbkový rozvoj talentovaných a ambicióznych študentov. 

Názov projektu: Učíme s Hardvérom

Predkladateľ: SPy o. z. 

Projekt Učíme s hardvérom ponúka zaujímavé úlohy, ktoré deťom ozrejmia princípy ako fungujú každodenné technológie. Vďaka programovaniu hardvéru sami rozvíjajú svoje informatické zručnosti. Zároveň sa hardvérové projekty ľahko prepájajú aj s inými predmetmi, napríklad geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), fyzikou (elektronické súčiastky; meranie intenzity svetla), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie), biológiou (inteligentný skleník) a ďalšími. Projekt u žiakov podnecuje algoritmické a logické myslenie, ako aj tvorivosť a sebavzdelávanie. Komisia ocenila, že projekt sprístupňuje nový hardvér okruhu učiteľov, učiteliek či žiakov a prispieva k tomu, aby sa programovanie IT stalo dostupnejším aj pre dievčatá.

Kategória: Kariérne a podnikateľské zručnosti

Názov projektu: Escalator

Predkladateľ: Creative Industry Košice, n.o.

Foto: Facebook, Creative Industry Košice


 
Projekt Escalator je efektívny intenzívny program na vzdelávanie, budovanie kapacít a profesionalizáciu ľudí pôsobiacich v kreatívnom a kultúrnom sektore. Práve v tejto oblasti sa kladie dôraz najmä na rozvíjanie talentu a často chýba znalosť manažérskych postupov, strategického plánovania, práce s rozpočtom a pod. Každému z uchádzačov je v rámci projektu Escalator vypracovaný samostatný vzdelávací plán. Jadro programu spočíva v intenzívnom vzdelávacom týždni, ktorého sa zúčastnia vybraní uchádzači. Jeho pokračovaním sú individuálne tréningy a mentoring. 
Komisia pri projekte videla potenciál najmä vo vytvorení základu pre vzdelávanie tejto skupiny obyvateľstva.  

 
Názov projektu: JA Aplikovaná ekonómia

Predkladateľ: Junior Achievement Slovensko, n.o.

JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Vďaka nemu študenti stredných škôl získavajú praktické skúsenosti a súčasne rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Študenti si zakladajú skutočnú firmu (JA Firmu), simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Získavajú tak možnosť okamžite v praxi aplikovať teoretické vedomosti o fungovaní podnikateľského subjektu. Porota ocenila, že ide o už overený projekt, ktorý sa dá ľahko šíriť a je jednoducho využiteľný. 

Názov projektu: Rozbehni sa! Academy

Predkladateľ: Rozbehni sa!

Rozbehni sa! pripravuje mladých ľudí na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa naučiť, ako si ju vytvoria sami. Organizácia vytvorila rýchlokurz začiatkov podnikania Rozbehni sa! Academy. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie, záverečný test a certifikát o absolvovaní. Súčasťou projektu je aj sieť vyškolených ambasádorov na stredných školách, ktorí žiakom predstavia Rozbehni sa! Academy. Tým, ktorých príležitosť rozbehnúť vlastné podnikanie zaujme, odporučia možnosť registrovať sa do R! Academy online a prezrieť si zvyšné videá. Tí, ktorí chcú pokračovať aj ďalej, dostanú zdarma „rozbiehačský ťahák" a plný prístup do online kurzu. Porota ocenila ľahkú šíriteľnosť projektu, ako i dobré pokrytie v regiónoch.

Kategória:  Inovácie v systéme vzdelávania

Názov projektu: TALENTWAY.NET 

Predkladateľ: ABC – Academic Business Cluster

Projekt zavádza do vyučovania na stredných a vysokých školách didaktickú metódu problem-based learning. Vďaka nej mení teoretickú výučbu na praktické workshopy. Ide pritom o zmenu metodiky, nie obsahu. Pomocou tejto metódy pedagógovia upravujú vyučovanie tak, že hlavným vzdelávacím nástrojom je riešenie projektov s výzvami z praxe. Projekt do vzdelávania zároveň zapája partnerov z praxe a expertov na mentoring študentských tímov. Jeho súčasťou je aj internetová platforma www.talentway.net, ktorá slúži ako cloudová aplikácia na koordináciu vzdelávania medzi pedagógmi, študentmi a expertmi. Porota ocenila, že cieľom projektu je doviesť učiteľov ku spolupráci navzájom.

Názov projektu: Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludňajšie kluby

Predkladateľ: ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

ETP Slovensko organizuje Feuersteinove popoludňajšie kluby (FIE kluby) pre 6- až 12-ročné deti z vylúčených rómskych osád. Práve im často chýba predškolská príprava a v mnohých prípadoch nedosahujú potrebnú úroveň školskej spôsobilosti. FIE kluby  dokázateľne odstraňujú hendikepy detí. Kluby prebiehajú vždy od pondelka do štvrtka a trvajú 3 hodiny. Začínajú obedom pre žiakov, ktorí potom majú aktívny oddych. Ďalšiu hodinu sa venujú FIE – pracujú s pracovnými listami, rozprávajú sa, robia rôzne cvičenia a poslednú hodinu sa hrajú so stavebnicami, kreslia, alebo využívajú tablety na edukačné aktivity. Podľa odborníkov z komisie je pre budúcnosť Slovenska kľúčové zapojiť do spoločenského života aj sociálne znevýhodnené skupiny. Zároveň ocenili overenosť metódy už realizovaným porovnávacím výskumom. 

Názov projektu: IRPU - Individuálny rozvojový program učiteľa

Predkladateľ: LEAF

Podstatou projektu je odštartovať „reformu" vzdelávania priamo v triedach u motivovaných učiteľov, a to cez individuálne, na mieru šité pravidelné hospitácie a následné konzultácie s mentorom. Podporným mechanizmom je aj komunita „inak" zmýšľajúcich učiteľov z celého Slovenska. Dva až trikrát ročne sa stretnú a riešia spolu odborné témy, prípadne stretávajú vo virtuálnom svete a pomáhajú si a podporujú sa aspoň nadiaľku (online kruhy). Vybraným absolventom LEAF ponúka tiež možnosť rozvíjať si v online inkubátore základné mentoringové zručnosti, ktoré môžu využiť na podporu kolegov vo svojej škole. Komisia ocenila myšlienku prepájania učiteľov, čo vedie aj napríklad k tomu, aby sa zamýšľali nad vlastným vyučovaním, povzbudzovali a motivovali sa navzájom. 

Názov projektu: Lepšia geografia

Predkladateľ: Lepšia geografia, o.z.

Foto: Facebook, Lepšia geografia

Metodický portál Lepšia geografia vznikol najmä preto, aby tvoril a učiteľom poskytoval vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity, ktorými je možné premeniť klasickú školskú geografiu na predmet, ktorý rozvíja široké spektrum (nielen geografických) schopností. Okrem tvorby vzdelávacích metodík a materiálov sa projekt zameriava na postupnú zmenu vnímania geografického vzdelávania na Slovensku. Projekt je využiteľný nielen na základných školách či gymnáziách, ale aj na fakultách vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov geografie. Komisia ocenila najmä inovatívny prístup, ako aj to, že prispieva k zmene zmýšľania o geografii, ktorá má presah aj do ďalších predmetov.

Názov projektu: Učme sa učiť efektívne a s rešpektom

Predkladateľ: Základná škola Júliusa Juraja Thurzu

Od apríla 2013 je v škole realizovaný projekt Riadenej zmeny v spolupráci s Asociáciou Susan Kovalikovej (ASK) a Školy 21. V rámci neho vyplynula v škole potreba rozvíjať pedagógov v
metodike rozvoja životných zručností, rešpektujúcej komunikácie, a iné. Škola preto aplikovala vzdelávacie programy Vysoko efektívne učenie, čo je inovačný edukačný program, prinášajúci komplexnú premenu školy a Rešpektovať a byť rešpektovaný, ktorý rozvíja rešpektujúcu komunikáciu v školách a vytvára pevné základy pre podporujúce prostredie. Komisia projekt označila za ukážku komplexnej starostlivosti o kvalitu vlastnej činnosti.

Kategória: Sociálne a občianske kompetencie

Názov projektu: Kozmo a jeho dobrodružstvá 

Predkladateľ: Centrum Slniečko, n.o.

Preventívny program „Kozmo a jeho dobrodružstvá" sa snaží už u čo najmenších detí rozvíjať schopnosť rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje. Pozostáva z 8 modulov a je podporený paletou pomôcok, ktoré sú obsiahnuté v tzv. „Kozmoboxe". Každý modul sa venuje inej téme, ako napr. vyčleňovanie z kolektívu, posmievanie sa, fyzické ubližovanie a pod. Programom deti sprevádza kozmonaut Kozmo, ktorý lieta vesmírom a spoznáva mimozemšťanov. Na to, aby mohol Kozmo cestovať po vesmíre potrebuje pre svoj KOZMOplán pozitívnu slniečkovskú energiu, ktorú mu zbierajú deti do tzv. KOZMOpumpy medzi jednotlivými stretnutiami za dobré skutky. Zážitky z lietania vesmírom sú zaznamenané do krátkych spotov www.kozmovedobrodruzstva.sk a tiež do príbehov  vo forme detskej knihy, doplnenej o „Príručku pre dospelákov". Komisia ocenila konkrétne nástroje, ktoré môžu používať učitelia, a zároveň zameranie na prevenciu proti násiliu už v ranom veku. 

Názov projektu: Vzdelávanie zážitkom (zážitkové workshopy Post bellum)

Predkladateľ: Post Bellum SK

Cieľom projektu je, aby deti a mladí ľudia lepšie spoznali históriu Slovenska a chápali ju v širších súvislostiach. Podstatou sú vzdelávacie mimoškolské zážitkové workshopy postavené na životných príbehoch ľudí – svedkov kľúčových udalostí 20. storočia. Post Bellum realizuje 2 typy zážitkových vzdelávacích workshopov, ktoré sa odlišujú dĺžkou aj témami:
1) Príbehy našich susedov – workshopy určené žiakom/čkám základných škôl, trvajú 4 mesiace. Na polroka sa z nich stanú investigatívni novinári/ky, historici/čky a dokumentaristi/ky pracujúci v teréne. Výstupom ich práce sú spracované skutočné príbehy žijúcich pamätníkov/čiek. 
2) Jednodenné vzdelávacie zážitkové workshopy – sú založené na skutočných príbehov a rozprávania pamätníkov/čiek z nášho online archívu Pamäť národa www.memoryofnations.eu. Komisia ocenila najmä zážitkový rozmer vzdelávania a efektívne rozšírenie štandardnej výuky dejepisu.

Názov projektu: Rozšírenie stredoškolského debatného programu

Predkladateľ: Slovenská debatná asociácia 

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Napĺňa ho cez debatné aktivity – organizovanú výmenu názorov, v ktorej rozhoduje kvalita argumentov. Najstaršou a najviac prepracovanou činnosťou organizácie je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelných stretnutí debatných klubov, metodickej podpory, a debatných turnajov. Program podporuje aktívne zapojenie mladých ľudí – očakáva sa od nich, že postupne na seba preberú zodpovednosť, naučia sa rozhodovať debaty a budú sa starať o svoje kluby. Týmto sa odlišuje od väčšiny debatných programov v zahraničí. Komisia ocenila, že ide o osvedčený dlhoročný program, ktorý ma potenciál pre ďalší rozvoj a šírenie do nových regiónov. 

________
O Nadácii Pontis
Silné spojenia pre pozitívne zmeny
Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. 

Súvisiace články

21.01.2018 10:27

Inklúzia ako filozofia, ktorá ovplyvňuje každé dieťa

Na Slovensku dlhodobo pretrvávajú zásadné nedostatky vo vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia neraz hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu. Inklúzia by mohla situáciu vyrie...
09.04.2018 10:47

Žiakov s vyučovacím jazykom maďarským čaká generálka nových testov

Súčasťou nového typu testov je samostatná oblasť počúvanie s porozumením
09.07.2019 15:08

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka významne zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prináša viacero noviniek, ktoré majú priniesť vyššiu efektiv...