Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
16.01.2018 09:08

Niektoré problémy a podpora technického vzdelávania na základnej škole

Problematika technického vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách bola predmetom stretnutia účastníkov 33. ročníka medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“. 

Konferencia  sa uskutočnila v dňoch 9. – 10. októbra 2017 v horskom hoteli Šachtička v Banskej Bystrici pod záštitou doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD., dekanky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. 

Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedeckovýskumných,  výskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa didaktickými a odbornými otázkami výučby technických odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách i v rámci pregraduálnej prípravy učiteľov predmetu technika na učiteľských fakultách. 

Pozvanie prijali a na konferencii sa aktívne zúčastnili aj predstavitelia štátnej správy. Účastníkom konferencie  sa prihovorila Mgr. Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl MŠVVaŠ Slovenskej republiky. Súčasťou konferencie bolo i zasadnutie predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, na ktorej sa zúčastnil aj doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Vystúpenia obidvoch predstaviteľov štátnej správy významne prispeli k posilneniu technického vzdelávania na základných školách, pretože prezentovali názory na technické vzdelávanie za inštitúcie, ktoré zastupujú.

Aktuálne zaradenie nosných prednášok bolo zámerné, pretože na konferencii sa zúčastnili aj učitelia základných škôl, ktorí predmet technika v 5. – 9. ročníku ZŠ vyučujú. 

Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc, garant konferencie, v rámci úvodného  slova zdôraznil, že technické vzdelávanie na základnej škole prežíva svoju renesanciu, lebo od šk. roka 2017/2018 sa vyučuje predmet technika podľa inovovaného vzdelávacieho štandardu už v 5. – 7. ročníku s časovou dotáciou 1 hod./týždeň. V 8. – 9. ročníku sa vyučovanie predmetu technika realizuje podľa vzdelávacieho štandardu ŠVP z roku 2008 a podľa upravených rámcových učebných plánov.

Učitelia predmetu technika  sa v súčasnosti stretávajú aj s problémami. Jedným z nich je skutočnosť, že do vzdelávacieho štandardu predmetu technika bol do jeho finálnej podoby na pokyn ministerstva školstva na poslednú chvíľu zapracovaný aj obsah, ktorý  je vo vzdelávacom štandarde pod názvom ekonomika domácnosti. 

K zaradeniu ekonomiky domácnosti od 5. po 9. ročník ZŠ v predmete technika členovia predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce vyjadrili nesúhlasné stanovisko z niekoľkých dôvodov. 

________________________________________


Jedným z nich je aj skutočnosť, že učiteľ predmetu technika nemá odbornú kvalifikáciu a tým i kompetenciu jednotlivé témy vyučovať, učitelia s požadovaným vzdelaním pre dané témy na základnej škole viac ako 20 rokov absentujú a súčasné fakulty pre dané zameranie tém ani učiteľov nepripravujú.

________________________________________ 

Upresnil, že ekonomika domácnosti má heterogénny obsah a ak by sa mal odborne vyučovať, pre daný obsah je potrebné mať minimálne 6 špecialistov – odborníkov, čo na základnej škole nie je reálne.

Nič nemení na skutočnosti ani usmernenie v POP pre daný školský rok, že pokiaľ nebudú vytvorené podmienky na vyučovanie tematického okruhu ekonomika domácnosti, má sa vyučovať len tematický okruh technika.

Osobitným problémom, ktorý súvisí s novým obsahom v predmete technika, je vydanie a distribúcia učebnice pre jednotlivé ročníky zo strany ministerstva školstva. Učitelia začínajú vyučovať nový obsah učiva bez učebníc a základného materiálno-technického zabezpečenia v predmete technika už tretí rok. Je to pre nich z hľadiska plnenia stanovených cieľov v danom predmete hendikep, s ktorým sa vyrovnávajú rôznym spôsobom. Výsledkom je spravidla to, že učiteľ učí tak, ako v daných podmienkach dokáže, pričom často dochádza k obchádzaniu tém, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho štandardu predmetu technika, čím nedochádza k úplnému napĺňaniu stanovených cieľov v tomto predmete.

Nosnými prednáškami konferencie boli aj tieto témy:

Průmysl 4.0 – výzva pro změnu (nejen) technického vzdělávaní

doc. PhDr. Jiří Dostal, Ph.D., PF UP Olomouc

Autor vo svojom vystúpení konštatoval, že nastupuje Priemysel 4.0, kde počítače a automatizácia fungujú úplne odlišným spôsobom. Podstatnú úlohu v novej výrobe plnia roboty (kyber-fyzikálne systémy), vzdialene pripojené k počítačovému systému. 

Zdôraznil, že v kontexte Českej a Slovenskej republiky nie je základnou otázkou, či sa Priemysel 4.0 blíži a dotkne našich krajín, ale ako rýchlo. 

Je preto nevyhnutné začať inovačné aktivity spojené s prichádzajúcou priemyselnou revolúciou 4.0, aby sme mohli pripraviť mladú generáciu nielen na nové požiadavky trhu práce, ale i na dnes ešte nie celkom obvyklé možnosti bežného života. 

Je zrejmé, že vzdelávanie musí na očakávané zmeny reagovať a v kontexte nových požiadaviek je žiaduce, aby bolo vhodne transformované.

Vplyv priestorovej predstavivosti na rozvoj technického myslenia žiakov na ZŠ

doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.

Vo vystúpení autorka zdôraznila, že v ostatných rokoch je v Slovenskej republike kladený dôraz na posilnenie technického vzdelávania na základných školách. Cieľom tohto vzdelávania je predovšetkým rozvoj kľúčových kompetencií žiakov majúcich vzťah k rozvoju technického myslenia. 

Ďalej zdôraznila napĺňanie požiadavky smerujúcej k rozvoju priestorovej predstavivosti žiakov základných škôl ako jednej zo základných zložiek osobnosti žiaka, ovplyvňujúcej jeho technické myslenie. 

Ukážkami z pedagogického výskumu preukázala potrebu jednoduchej diagnostiky žiakov zameranej na zistenie nadobudnutej úrovne predstavivosti žiakov. 

Poukázala na priaznivý vplyv zavádzania aktivizujúcich prvkov vo vyučovaní predmetu technika vo forme pracovných listov s cieľom rozvíjať priestorovú predstavivosť a tvorivé myslenie žiakov ZŠ.

Workshopy

Súčasťou programu konferencie bolo aj organizovanie workshopov pre učiteľov základných škôl, ktorý predmet technika vyučujú v 5. – 9. roč. základnej školy. Jednotlivé workshopy mali nasledujúcu obsahovú náplň:

Workshop č. 1 – bol zameraný na rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov podporený metakognitívnou stratégiou. 

Výstupom workshopu bol vlastný návrh pracovného listu účastníkmi, ktorý  môžu následne tvorivo uplatniť v tematickom celku Grafická komunikácia v technike v zmysle nového obsahu vzdelávacieho štandardu predmetu technika, a tak rozvíjať kľúčové zručnosti žiakov.  
Lektor: doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.

Workshop č. 2 – bol zameraný na tvorivé využívanie a prácu s tradičnými materiálmi (drôt, plasty) v predmete technika.

Cieľom workshopu bolo zdôraznenie vlastností kovových a nekovových materiálov, ich tvorivé využitie vo výučbe so žiakmi prostredníctvom vhodne navrhnutých pracovných námetov a následnej tvorby navrhnutých výrobkov.
Lektor: Mgr. Ján Širka, PhD.

Pretože sa potvrdilo správne smerovanie so zaradením workshopov do programu konferencie, aj v roku 2018  (8. – 9. 10. 2018, hotel Šachtička) budú organizované workshopy so zaujímavým programom pre učiteľov vyučujúcich predmet technika v nižšom strednom vzdelávaní. 

_______________________________


Pozvánka pre učiteľov bude zaslaná na adresy základných škôl v prvej polovici roka 2018, resp. prostredníctvom emailovej adresy aj samotným učiteľom. Informácie budú zverejnené aj v periodiku Učiteľské noviny.

_______________________________


prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
 

Súvisiace články

13.03.2018 11:35

Vedomostné ostrovy majú za sebou prvý mesiac na školách, žiaci využívajú aj virtuálneho kariérneho poradcu

Počas februára prebiehali vo vybraných krajoch školenia učiteľov k používaniu Vedomostných ostrovov. Virtuálne kariérne poradenstvo a test „Vieš, čím chceš byť?“ si vo februári vyskúšalo už viac ako 1600 žiakov.
04.04.2018 14:53

Skoncujme s podpriemernou čitateľskou gramotnosťou detí na Slovensku!

Čitateľská gramotnosť štvrtákov sa zlepšuje, stále je však pod priemerom OECD. Taký bol záver ostatného medzinárodného testovania PIRLS. Alebo: Slovenskí 15-roční žiaci zaostávajú v čitateľskej gramotnosti. Taký bol zase výsled...
21.06.2019 09:14

NÚCEM a študenti zo združenia Maturity pre maturantov si sadli za spoločný stôl

Na pozvanie riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej sa ešte 2. mája 2019 stretli študenti zo združenia Maturity pre maturantov so zamestnancami NÚCEM, ktorí sú zodpovední za maturitnú skúšku. Študentov zastupovala 4-členná delegácia ...