Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
09.07.2019 15:08

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka významne zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prináša viacero noviniek, ktoré majú priniesť vyššiu efektivitu poradenstva a pomôcť učiteľom, ktorí majú túto oblasť v rámci škôl a školských zariadení na starosti.

Podľa novelizovaného zákona je cieľom kariérového poradenstva najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

Po novom sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci psychologického a výchovného poradenstva. Výkon jednotlivých činností sa inštitucionálne prerozdeľuje medzi školy a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva. Týmto krokom sa sleduje zabezpečenie čo najkomplexnejších a najefektívnejších služieb.

V rámci škôl a školských zariadení sa činnosť kariérového poradenstva bude zameriavať na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti. Ťažisko výkonu diagnostickej, ako aj koordinačnej činnosti bude v rámci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Tieto centrá budú taktiež metodicky usmerňovať výkon kariérového poradenstvo v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.

Súčasťou kariérového poradenstva v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja je aj koncepčné, metodické a koordinačné usmerňovanie kariérového poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v jeho územnej pôsobnosti.

Na vyššie uvedené inštitucionálne rozdelenie kompetencií výkonu kariérového poradenstva nadväzuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý určuje jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zodpovedných za jeho výkon.

V školách a školských zariadeniach sa budú na realizácii kariérového poradenstva podieľať v rozsahu danom príslušnými štátnymi vzdelávacími programami jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (najmä učiteľ podľa § 20 ods. 1 a vychovávateľ podľa § 20 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Kariérový poradca na škole nesie hlavnú zodpovednosť za výkon kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach. V prípade, že v škole táto pozícia nie je, zodpovednosť preberá výchovný poradca.

Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu.

Nové úpravy prinášajú zvýšenie objemu práce pre kariérových poradcov, školských poradcov a výchovných poradcov venujúcich sa aj kariérovému poradenstvu. V tejto súvislosti u nich preto dôjde k zníženiu priamej vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

Na 79 existujúcich CPPPaP vznikne 79 pracovných miest odborných zamestnancov – kariérových poradcov, ktorí budú zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy v školách a v školských zariadeniach menej efektívny.

Ťažisko ich práce bude spočívať najmä vo výkone činností kariérového poradenstva, realizácia ktorých by bola v prostredí školy alebo školského zariadenia menej efektívna (diagnostika, informácie o trhu práce – komunikácia so zamestnávateľmi...).

V tejto súvislosti sa predpokladá aktívna podporná činnosť a vysoká miera koordinácie vo vzťahu ku kariérovým poradcom, školským poradcom a výchovným poradcom, ktorí budú vykonávať činnosti tohto druhu poradenstva v školách alebo školských zariadeniach v územnej pôsobnosti príslušného CPPPaP.

V rámci ôsmich CPPPaP v sídle kraja budú kariéroví poradcovia navyše zabezpečovať koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérneho poradenstva v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja, dohliadať na úroveň jednotlivých odborných činností kariérového poradenstva v školách, školských zariadeniach a poradenských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti a podieľať sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva. Z uvedených dôvodov sa počíta s pridaním štvrtinového úväzku pre kariérneho poradcu v 8 CPPPaP v sídle kraja.

Doteraz vytvorené metodické postupy v kariérovom poradenstve budú postupne inovované a štandardizované prostredníctvom VÚDPaP a ŠIOV. Informatívny materiál o zmenách v kariérovom poradenstve je zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR .

Zdroj: minedu

Ilustračné foto: TASR

Súvisiace články

13.12.2019 12:34

Inkluzívne školy zdieľajú skúsenosti s kolegami aj študentmi pedagogiky

Už druhý rok sa slovenské školy môžu zapojiť do grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Úspešný pilotný projekt na dvadsiatich slovenských školách doplnil v tomto školskom roku rovnaký počet nových škôl. Nevyhnutn...
20.02.2018 11:07

Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie...
07.03.2018 12:07

Máte obavy z diskusie so žiakmi?

Poďte na bezplatné školenia a naučíme vás to!