Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
09.07.2019 15:08

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka významne zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prináša viacero noviniek, ktoré majú priniesť vyššiu efektivitu poradenstva a pomôcť učiteľom, ktorí majú túto oblasť v rámci škôl a školských zariadení na starosti.

Podľa novelizovaného zákona je cieľom kariérového poradenstva najmä zosúlaďovanie kariérového vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

Po novom sa vymedzujú činnosti kariérového poradenstva ako samostatné činnosti v rámci psychologického a výchovného poradenstva. Výkon jednotlivých činností sa inštitucionálne prerozdeľuje medzi školy a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva. Týmto krokom sa sleduje zabezpečenie čo najkomplexnejších a najefektívnejších služieb.

V rámci škôl a školských zariadení sa činnosť kariérového poradenstva bude zameriavať na výkon výchovnej, poradenskej a informačnej činnosti. Ťažisko výkonu diagnostickej, ako aj koordinačnej činnosti bude v rámci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). Tieto centrá budú taktiež metodicky usmerňovať výkon kariérového poradenstvo v školách a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.

Súčasťou kariérového poradenstva v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja je aj koncepčné, metodické a koordinačné usmerňovanie kariérového poradenstva v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v jeho územnej pôsobnosti.

Na vyššie uvedené inštitucionálne rozdelenie kompetencií výkonu kariérového poradenstva nadväzuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý určuje jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zodpovedných za jeho výkon.

V školách a školských zariadeniach sa budú na realizácii kariérového poradenstva podieľať v rozsahu danom príslušnými štátnymi vzdelávacími programami jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov (najmä učiteľ podľa § 20 ods. 1 a vychovávateľ podľa § 20 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.).

Kariérový poradca na škole nesie hlavnú zodpovednosť za výkon kariérového poradenstva v školách a školských zariadeniach. V prípade, že v škole táto pozícia nie je, zodpovednosť preberá výchovný poradca.

Riaditeľ môže vo vnútornom predpise určiť kariérovú pozíciu školský poradca, ktorý vykonáva špecializované činnosti kariérového poradcu, výchovného poradcu a školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní. Ak v škole alebo v školskom zariadení vykonáva pracovnú činnosť školský psychológ, môže vykonávať aj činnosti výchovného poradcu a kariérového poradcu.

Nové úpravy prinášajú zvýšenie objemu práce pre kariérových poradcov, školských poradcov a výchovných poradcov venujúcich sa aj kariérovému poradenstvu. V tejto súvislosti u nich preto dôjde k zníženiu priamej vyučovacej a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

Na 79 existujúcich CPPPaP vznikne 79 pracovných miest odborných zamestnancov – kariérových poradcov, ktorí budú zabezpečovať činnosti, výkon ktorých by bol z hľadiska ich odbornej povahy v školách a v školských zariadeniach menej efektívny.

Ťažisko ich práce bude spočívať najmä vo výkone činností kariérového poradenstva, realizácia ktorých by bola v prostredí školy alebo školského zariadenia menej efektívna (diagnostika, informácie o trhu práce – komunikácia so zamestnávateľmi...).

V tejto súvislosti sa predpokladá aktívna podporná činnosť a vysoká miera koordinácie vo vzťahu ku kariérovým poradcom, školským poradcom a výchovným poradcom, ktorí budú vykonávať činnosti tohto druhu poradenstva v školách alebo školských zariadeniach v územnej pôsobnosti príslušného CPPPaP.

V rámci ôsmich CPPPaP v sídle kraja budú kariéroví poradcovia navyše zabezpečovať koncepčné, metodické a supervízne činnosti vo vzťahu k výkonu kariérneho poradenstva v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie na území príslušného kraja, dohliadať na úroveň jednotlivých odborných činností kariérového poradenstva v školách, školských zariadeniach a poradenských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti a podieľať sa na vzdelávaní v oblasti kariérového poradenstva. Z uvedených dôvodov sa počíta s pridaním štvrtinového úväzku pre kariérneho poradcu v 8 CPPPaP v sídle kraja.

Doteraz vytvorené metodické postupy v kariérovom poradenstve budú postupne inovované a štandardizované prostredníctvom VÚDPaP a ŠIOV. Informatívny materiál o zmenách v kariérovom poradenstve je zverejnený na stránke MŠVVaŠ SR .

Zdroj: minedu

Ilustračné foto: TASR

Súvisiace články

02.05.2018 11:26

Vysoké Tatry/Tatranská Lomnica: Stredoškoláci budú dokazovať vedomosti v BOZP

Stredoškoláci z celého Slovenska sa stretnú v Tatranskej Lomnici, aby si zmerali sily v oblasti bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP). Už 44. ročník podujatia tak preverí vedomosti študentov zo 17 stredných škôl z celého Slove...
13.12.2019 12:34

Inkluzívne školy zdieľajú skúsenosti s kolegami aj študentmi pedagogiky

Už druhý rok sa slovenské školy môžu zapojiť do grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov. Úspešný pilotný projekt na dvadsiatich slovenských školách doplnil v tomto školskom roku rovnaký počet nových škôl. Nevyhnutn...
20.09.2017 10:53

EDULAB spúšťa projekt Misia modrá planéta. Záujem škôl je enormný

Nezisková organizácia EDULAB pripravila pre žiakov základných škôl inovatívny projekt environmentálnej výchovy s názvom Misia modrá planéta s Kozmixom. Registrácia škôl do projektu ukázala, že záujem škôl o inovatívne vzdelávan...