Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
31.03.2020 11:26

Odporúčanie Štátneho pedagogického ústavu počas prerušeného vyučovania a užitočné linky

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si aj zo strany pedagogických a odborných zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, vypracoval odporúčanie pre učiteľov, ako postupovať pri vyučovaní žiakov detí online. Odporúča postupovať podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a pri plnení výkonových a obsahových štandardov sa zamerať prioritne na základné učivo.

„Odporúčame klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň navrhujeme využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto špecifickej situácii prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale  ich môže presunúť do vyššieho ročníka. Postupuje tak v súlade s bodom 7 Rámcových učebných plánov pre základné školy, citujeme „škola môže ... rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania ...  za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti". Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, si môžu ďalej zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch.

Súčasťou odporúčania sú aj linky na informácie, ktoré môžu učiteľom i rodičom uľahčiť vyučovanie detí v domácom prostredí.

Medzi námetmi pre učiteľov a rodičov sú okrem iného metodické materiály a podnety na Metodickom portáli ŠPÚ, odborné a vzdelávacie články v časopise Jazyk a literatúra, webináre v oblasti cudzích jazykov, zdroje a námety na vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným  intelektovým vzdelávaním, linky na užitočné informácie a ďalšie podnety z rôznych vzdelávacích oblastí.

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/poradensky-servis-odporucania-skoly.html

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/informacia-pristupe-k-metodickej-prirucke-ziakov-mentalnym-postihnutim.html


 

Súvisiace články

14.04.2020 07:53

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v súčasnej mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov.
26.06.2018 18:06

Inovatívne projekty EDULAB-u...

...využili v tomto školskom roku stovky škôl. Zaujali nielen žiakov, ale pozitívne ich hodnotili aj ich učitelia