Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
31.03.2020 11:26

Odporúčanie Štátneho pedagogického ústavu počas prerušeného vyučovania a užitočné linky

Štátny pedagogický ústav vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si aj zo strany pedagogických a odborných zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, vypracoval odporúčanie pre učiteľov, ako postupovať pri vyučovaní žiakov detí online. Odporúča postupovať podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a pri plnení výkonových a obsahových štandardov sa zamerať prioritne na základné učivo.

„Odporúčame klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň navrhujeme využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto špecifickej situácii prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale  ich môže presunúť do vyššieho ročníka. Postupuje tak v súlade s bodom 7 Rámcových učebných plánov pre základné školy, citujeme „škola môže ... rozdeliť hodinové dotácie a vzdelávacie štandardy na celý stupeň vzdelávania ...  za predpokladu, že zachová ich vnútornú logickú štruktúru a zásadu veku primeranosti". Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, si môžu ďalej zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch.

Súčasťou odporúčania sú aj linky na informácie, ktoré môžu učiteľom i rodičom uľahčiť vyučovanie detí v domácom prostredí.

Medzi námetmi pre učiteľov a rodičov sú okrem iného metodické materiály a podnety na Metodickom portáli ŠPÚ, odborné a vzdelávacie články v časopise Jazyk a literatúra, webináre v oblasti cudzích jazykov, zdroje a námety na vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným  intelektovým vzdelávaním, linky na užitočné informácie a ďalšie podnety z rôznych vzdelávacích oblastí.

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/odporucanie-statneho-pedagogickeho-ustavu-pocas-preruseneho-vyucovania-uzitocne-linky.html

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/poradensky-servis-odporucania-skoly.html

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/informacia-pristupe-k-metodickej-prirucke-ziakov-mentalnym-postihnutim.html


 

Súvisiace články

21.04.2020 12:40

MATLAB: Učiteľom zjednoduší prácu, študentom zlepší ich zručnosti

V čase koronavírusu zostali študenti odtrhnutí od klasického vyučovania. A tak práve toto obdobie môžu využiť efektívne pre seba. Ako? Vzdelávacie platformy sú plné kurzov, aplikácií a vzdelávacieho materiálu. Rovnako tak samot...
05.06.2017 07:49

Ako som sa dostal na výšku do Londýna

Ako každému stredoškolákovi,  aj mne sa natískala otázka, čo po maturite. Keďže som študoval na gymnáziu, vedel som, že musím ísť na vysokú školu, lebo potenciálnemu zamestnávateľovi by som asi ťažko vysvetľoval, prečo v kolónk...