Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
29.09.2017 12:01

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym, maďarským a rómskym.

„Našou ambíciou v tomto pilotnom projekte je otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pomocou moderných metodických materiálov pre pedagógov, do ktorých sú zakomponované inovatívne učebné metódy a postupy,  s využitím bilingválneho digitálneho edukačného obsahu chceme spestriť výučbu a urobiť ju pre deti viac atraktívnou," povedal Peter Krajňák, štátny tajomník MŠVVaŠ SR. 

Metodické materiály pre pedagógov obsahujú jedenásť tém prepojených na digitálny edukačný obsah umiestnený na stránke http://planetavedomosti.iedu.sk/.

Digitálne učivo v projekte IKATIKA je spracované v slovenskom aj v materinskom jazyku rusínskej, maďarskej a rómskej národnostnej menšiny. Zároveň je interaktívne, aby výučba prebiehala zážitkovou formou. Skúsenosti totiž ukazujú, že takto osvojené vedomosti, na rozdiel od informácií získaných memorovaním, si deti pamätajú lepšie, čo je cieľom každého vzdelávania. 

Výučba pomocou digitálneho edukačného obsahu nemá ambíciu nahrádzať tradičnú výučbu, je iba jej doplnkom. Je preukázané, že čím viac rôznorodých metód aplikuje učiteľ vo výučbe, zvlášť ak sú spracované v materinskom jazyku detí, tým kvalitnejšie a trvalejšie sú znalosti detí a žiakov.

Realizácia pilotného projektu IKATIKA je naplánovaná na obdobie október až december 2017. Projekt je komplexný, jeho súčasťou nie je iba používanie samotných vzdelávacích materiálov a digitálneho obsahu, ale aj odborné školenia pre pedagogických zamestnancov z pilotných materských a základných škôl. Ich cieľom je oboznámiť zúčastnených učiteľov s možnosťami využitia nových metodík a digitálneho vzdelávacieho obsahu ešte predtým, než ich začnú využívať v praxi.
Viac informácií o projekte je dostupných na stránke www.ikatika.sk
     


V rámci pilotného projektu IKATIKA je pedagogickým zamestnancom zapojených škôl sprístupnené komplexné riešenie, v podobe digitálneho edukačného obsahu, metodickej príručky a odborného školenia na ich uplatnenie v praxi.
Na portáli http://planetavedomosti.iedu.sk/ je pre projekt vytvorená vlastná záložka IKATIKA. V nej sú materiáli zoradené podľa cieľového jazyka – Rómsky jazyk, Rusínsky jazyk a Maďarský jazyk. Každý jazyk obsahuje interaktívne cvičenia a úlohy, a tiež doplnkové pracovné listy na vytlačenie, ktoré prislúchajú ku konkrétnej kapitole z metodickej príručky IKATIKA – Metodické námety a odporúčania na výchovno-vzdelávaciu činnosť s možnosťou využitia bilingválneho digitálneho obsahu v materských školách a nultom ročníku základných škôl. 

Metodická príručka je zostavená tak, aby ju mohli učitelia použiť pri každodennej príprave na výchovno-vzdelávaciu činnosť a pri práci s deťmi. Obsahuje netradičné námety s využitím bilingválneho digitálneho obsahu, v kombinácii s bežne dostupnými učebnými pomôckami a najnovšími digitálnymi technológiami. Pre uľahčenie práce s bilingválnym digitálnym obsahom obsahuje každá kapitola priame prepojenie na príslušné interaktívne cvičenia prostredníctvom kódového systému. 

Okrem metodickej príručky je pedagogickým zamestnancom zo škôl zapojených do pilotného projektu poskytnutá podpora vo forme odborného školenia. V rámci školenia sú učitelia preškolení na prácu s digitálnym edukačným obsahom a metodickou príručkou s dôrazom na využiteľnosť v praxi. 
  

Zdroj: Minedu

Súvisiace články

18.03.2020 10:12

Indícia spolupracuje s RTVS na novej relácii Školský klub

RTVS reaguje na vzniknutú situáciu a operatívne do svojho vysielania zaraďuje reláciu s názvom Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.
20.05.2019 09:27

Politická náuka do škôl patrí, nie však politika

„Propagáciu politickej strany či hnutia je na školách neprípustná, no politická náuka, prostredníctvom ktorej si žiaci formujú kritické myslenie a učia sa participovať na verejnom živote, by mala byť súčasťou výchovno-vzdelávac...
14.05.2018 14:52

Duálne vzdelávanie si vyžaduje zmeny, zhodla sa opozícia s koalíciou

Duálne vzdelávanie na Slovensku si vyžaduje zmeny. V diskusnej relácii televízie TA3 sa na tom zhodli predstavitelia vládnych aj opozičných strán a členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Podľa nich...