Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
08.01.2020 13:15

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil záštitu nad medzinárodnou konferenciou k 300.výročiu narodenia Maximiliána Hella

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil záštitu nad tohtoročnou medzinárodnou konferenciou k 300. výročiu narodenia Maximiliána Hella, ktorú organizuje Základná škola s Materskou školou v Štiavnických Baniach.

ZŠ s MŠ, ktorá nesie meno Maximiliána Hella, rodáka zo Štiavnických  Baní, je prvou školou na svete, kde sa vyučuje ako povinný predmet Sokoliarstvo. Škola i škôlka sa zameriava aj na vzdelávanie žiakov v témach klimatických zmien a reálneho vnímania prírodného prostredia. Okrem základného vzdelania poskytuje žiakom aj prvý ozajstný styk so samotnou prírodou, pretože vyučovanie je vo veľkej miere situované priamo v lesnom prostredí.

Vzdelávanie žiakov sa orientuje primárne na lesnícke vzdelanie, ktoré je úzko prepojené s ochranou prírody. Pre deti z  materskej školy a žiakov zo základnej školy sa preto navštevovanie školy prázdninami nekončí. Deti predprimárneho vzdelávania majú možnosť pozorovať výcvik dravcov, starať sa o ne i o koníky, ktoré škola vlastní. Starší žiaci sa už môžu zapojiť aj do samotného výcviku dravcov. Škola ich vlastní spolu šesťdesiat (napríklad aj Orliaka bielohlavého na fotografii z rokovania s riaditeľom ŠPÚ – viď fotografiu).

Škola v rámci viacerých projektov dlhodobo realizuje napríklad programy na záchranu kriticky ohrozeného dravca Sokola rároha, Orliaka bielohlavého a bielokrídleho, realizuje odchov Orla stepného, Výra skalného a ďalších dravcov.

„Táto škola je skutočne jedinečná svojím zameraním, ktoré deti nielen výrazne motivuje, ale zároveň ich učí, aké je dôležité vážiť si prírodu, ako pomôcť predchádzať negatívnym klimatickým zmenám. Zážitkovým spôsobom takto vedie deti k zodpovednosti, vzájomnému rešpektu, pokore, tolerancii a trpezlivosti. Považujem za svoju povinnosť takýto typ školy podporiť aj osobne, v zastúpení takej vzdelávacej inštitúcie, ako je Štátny pedagogický ústav," uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na pracovnom rokovaní s riaditeľom ZŠ s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach Pavlom Michalom.


Pri základnej škole je zriadený krúžok mladých sokoliarov, ktorý svoju činnosť prezentuje na celoslovenských a zahraničných súťažiach. Riaditeľ ŠPÚ prisľúbil záštitu aj nad medzinárodnou sokoliarskou súťažou, ktorej vyhodnotenie sa uskutoční koncom januára tohto roka. 

ŠPÚ taktiež zverejní na svojom webovom portáli osnovy voliteľného predmetu Sokoliarstvo.

Voliteľný predmet Sokoliarstvo budú môcť predstaviť zástupcovia ZŠ s MŠ Maximiliána Hella ako príklad dobrej praxe aj na seminári s enviro tematikou, ktorý ŠPÚ zorganizuje v tomto kalendárnom roku.   

Súvisiace články

13.05.2017 07:52

Horúca správa o úspechu slovenských študentov v USA

Adrián Páleš, Filip Tomáška a Peter Škripko.Len sedemnásť až dvadsaťroční stredoškoláci a už majú za sebou svetový úspech. Ich um predčil mnohých rovesníkov a slovenská vlajka viala na počesť dvoch bronzových umiestnení na pres...
29.09.2017 12:01

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných matersk...
14.02.2019 08:00

Umenie telom

V edukácii detí v materských školách má výtvarná výchova nezastupiteľné miesto. Jednou zo základných podmienok pre realizáciu výtvarného procesu je začlenenie sa do kolektívu a vytvorenie bezpečného prostredia pre výtvarnú tvor...