Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
21.08.2018 21:41

Rozumieme nadaným odštartuje ďalší ročník aktivít pre nadané deti

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným ohlásila projekty, ktoré sú v novom školskom roku (2018/2019) určené nadaným žiakom základných a stredných škôl. Zaujímavý projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove si obľúbili žiaci, učitelia, rodičia žiakov, či študenti vysokých škôl.

Štvrtý ročník organizácie množstva projektov a aktivít pre nadané deti celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným zaujme už na začiatku školského roka. Štrnásť projektov pre nadaných žiakov a desiatky aktivít sa uskutočnia v priebehu školského roka, víkendov a prázdninových dní.

Klub nadaných detí otvára svoje brány po šiestykrát. Cieľom činnosti je podchytiť skupinu nadaných detí už v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Členovia klubu sa stretávajú raz do týždňa. Záujem o „klubové" členstvo je obrovský, preto odporúčame rodičom žiakov zaregistrovať žiakov čo najskôr u vedúcich klubu. Klub je určený pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi.

Logické úlohy, hlavolamy, spoločenské hry, programovanie robotických hračiek, riešenie matematických a čitateľských úloh čakajú na účastníkov logického sústredenia IQÁČIK, ktoré je určené žiakom 1. a 2. stupňa základných škôl. Už tradične nebudú chýbať športové aktivity, rôzne workshopy, či hry zamerané na rozvoj osobitosti každého žiaka. 3-dňové logické sústredenie je každoročne obľúbené medzi účastníkmi.

Mladým fotografom je určená celoslovenská internetová súťaž Fotografia očami detí. Súťaž sa uskutoční už trinásty krát a kladie dôraz na školské a mimoškolské záujmy žiakov základných škôl. Nový ročník fotografickej súťaže prinesie množstvo noviniek, ktoré nadšenci fotografie privítajú. Začíname už v novembri – mesiaci fotografie. Súčasťou projektu je internetová stránka Mladý fotograf, ktorá prináša informácie o exkurziách, workshopoch, rôznych sprievodných súťažiach, či poznávacích projektoch.

Spoznávanie dejín vynálezcov prostredníctvom série animovaných filmov a množstva aktivít čaká na žiakov základných škôl v projekte Velikáni dejín. Náučné príbehy prenesú žiakov do obdobia života osobnosti dejín. Interaktívne spoznávanie osobností svetových dejín je plné životných osudov a významných udalostí i vynálezov. 

„Lov na talenty" odštartuje súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Stovky žiakov 2. st. základných škôl si bude môcť preveriť logické myslenie, najprv v školských kolách, neskôr vo finálovom kole na mestskom úrade v Prešove.
Ročníkové práce sú súčasťou každého školského roka intelektovo nadaných žiakov. Špecifický záujem o vybranú problematiku žiaci spracujú do práce, ktorá je jedinečným vyjadrením každého z nich. To ako pracovať s informáciami, tipy na kreativitu a originalitu, spracovanie samotnej témy, schopnosť argumentovať, vyjadrovať sa spisovne, prezentovať a obhajovať je obsahom série žiackych seminárov Ročníkové práce. Sú určené pre žiakov za účasti odborníkov na danú oblasť.

Množstvo aktivít a cvičení zameraných na pravidlá slušného správania realizujeme stretnutiami s nadanými deťmi. Zaujímavý projekt Etiketa na úrovni nadväzuje na rovnomerný seriál odborníka na komunikáciu, protokol & etiketu Mareka Trubača.

Zdravý životný štýl si na „mušku" zoberú dva projekty určené mladším žiakom základných škôl (Do školy bez desiaty a Žime zdravo). Žiaci sa oboznámia s potrebou zdravého stravovania, športu, a absolvujú stretnutie s odborníkmi na zdravú výživu.
Cestovanie, spoznávanie života na dedine, chov domácich zvierat, dejiny a súčasnosť môžu záujemci spoznávať prostredníctvom projektu ŠARIŠ TOUR. Jednodňové cestovateľské potulky Šarišom dovolia nahliadnuť na krásu prírody a životy ľudí v tomto regióne. 

Centrom nadaných detí z celého Slovenska sa každoročne stane mesto Prešov. Sviatkom nadaných žiakov je celoslovenská Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, ktorej finálové kolo sa uskutoční opäť na východe. Súťaž zameraná na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie každoročne zaujme tisícky žiakov. Tí najlepší sa stretnú vo finále.

Deti z materských škôl sa zapájajú do Malej Logickej Olympiády. Tvorivé úlohy obohacujú predškolákov, ktorí súťažia samostatne pri riešení neľahkých úloh. Možnosť zapojiť sa do súťaže trvá počas celého roka, už čoskoro odštartujeme nový ročník logickej súťaže pre deti.

Literárne diela  svetového spisovateľa môžu nadaní žiaci spoznávať celoročne prostredníctvom čítania, cudzojazyčného textu, stretnutiami zameranými na rozvoj čitateľských schopností a porozumenia textu. Knižné diela spisovateľa anglickej literatúry, s ktorými koordinátori oboznamujú mladých čitateľov, sú darom slovenských veľvyslancov v zahraničí.

Odborný seminár Rozumieme nadaným je venovaný zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Odborníkov na tému Nadaný žiak stretnete na jedinečnom seminári, ktorý sa každoročne uskutočňuje spoločne s Logickou olympiádou v Prešove. Seminár s obľubou navštevujú učitelia, rodičia žiakov, odborní zamestnanci centier, či študenti vysokých škôl. Novinkou tohto školského roka je ďalší pripravovaný odborný seminár s prívlastkom „učiteľský", v ktorom sa záujemcovia majú možnosť zoznámiť s učením nadaných žiakov na školách z celého Slovenska. 

Netradičné vyučovanie, rôzne projekty, rozvoj čitateľských zručností, matematického a logického myslenia, finančnej gramotnosti, rozvoj slovnej zásoby, talentu a rôznych druhov inteligencie sú súčasťou ďalších nemenej zaujímavých akcií: Komunikácia a reč, Filmový dokument, Fort IQ Deň, Čítanie povestí a putovanie dejinami, Mať čisté ruky nie je veda, Maľované dejiny osídľovania, Naše krásne Vysoké Tatry, Týždeň mozgu, Šľahačková princezná a ďalšie.

Úspešnosť celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným odštartovala začiatkom školského roka 2015/2016 za podpory ministra školstva SR Juraja Draxlera. Odvtedy sa do projektov nadaných žiakov zapojili tisíce žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Jednotlivé projekty ocenili učitelia, rodičia nadaných detí i odborní zamestnanci centier.

text: Mgr. Ľuboš Lukáč 

foto:rozumiemenadanym.sk

Súvisiace články

01.04.2019 07:44

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu o výučbe rómskeho jazyka

ŠPÚ v spolupráci s ďalšími subjektami pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Inovácia –– Rómsky jazyk –– Inklúzia, ktorá je zameraná na výučbu rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzích jazykov predovšetkým pre učiteľov...
04.09.2018 18:17

Stredoškoláci začnú školu neskôr, skúšajú si štúdium na univerzite

Päťdesiatka stredoškolákov zo 140 škôl z celého Slovenska začne tento školský rok neskôr. Rozhodli sa totiž vyskúšať, čo ich čaká, keď budú študovať na univerzite.
22.06.2017 07:54

Spojité písané písmo alebo Comenia script?

V priebehu minulého mesiaca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý okrem iných vecí kladie tiež dôraz na písanie spojitým písan...