Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
29.11.2018 08:41

Seminár o moderných trendoch vo vyučovaní nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so združením Edukácia@Internet zrealizovali v ŠPÚ multiplikačný seminár pre učiteľov základných a stredných škôl, zameraný na zoznámenie sa s internetovou platformou pre nemecký jazyk www.deutsch.info. Platforma ponúka na výučbu moderné didaktické nástroje a súčasne aj praktické informácie o živote a práci v Nemecku a Rakúsku.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk podčiarkol potrebu vzdelávania žiakov v dvoch cudzích jazykoch. V tejto súvislosti pripomenul  iniciatívu rezortu školstva, ktorá vedie k zrovnoprávneniu postavenia cudzích jazykov vo vyučovacom procese.

 „Podpora  nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny na Slovensku  má opodstatnenie nielen vzhľadom na  historický kontext. Rastúci význam nemčiny v medzinárodnom meradle vyplýva aj z potenciálu atraktívnych pracovných trhov v Nemecku a v Rakúsku.  Nemčina je najpoužívanejším  jazykom v Európskej únii,  jazykové porozumenie  uľahčuje spoluprácu a  toleranciu. To je aj jeden z hlavných cieľov princípu viacjazyčnosti, ku ktorému smeruje  koncipovanie  jazykového vzdelávania u nás. Preto podporujeme inovačné vyučovacie prostriedky a metódy,  posilňujúce motiváciu, využívajúce prirodzenú zvedavosť, tvorivosť a hravosť žiakov", povedal Ľ. Hajduk. 

V rámci projektu podporeného cez Erazmus+  predstavil mnohojazyčný vzdelávací portál s 19 jazykovými mutáciami, so zameraním na nemecký jazyk, polyglot a organizátor medzinárodných lingvistických podujatí a jazykových festivalov Peter Baláž .

Portál je bezplatný, voľne dostupný pre všetkých motivovaných záujemcov. Aktuálne sa dopĺňa o slovenský preklad najčastejšie používaných formulárov potrebných na komunikáciu s úradmi v Nemecku a Rakúsku, ako aj o nové lekcie pripravujúce žiakov na maturitné skúšky.  

Online kurzy od referenčnej úrovne A1  po B2 a v nich  učebné texty v písomnej podobe na výučbu, samostatnú prácu i hodnotenie,  mediatéka v autentickom spisovnom jazyku,  gramatika, pracovné listy, inšpiratívne aktivity, doplňovačky, kartičky, plagáty - to všetko  môžu pedagógovia využívať priamo v triedach alebo na domácu prípravu v ľubovoľnom rozsahu.

Účastníci seminára si vyskúšali aj prototyp hracej podložky, ktorá  spestruje výučbu jazyka pohybom a hrou. Záujemcom bude k dispozícii na jar budúceho roka. Autori vzdelávacieho portálu pripomenuli aj bezplatné mobilné  aplikácie zamerané na  jazyky ANKI, DUOLINGO, 50LANGUAGES, MEMRISE. mobilom Efektívnejšie využitie mobilov podľa princípu „investícia do vzdelania= investícia do seba" je podnetnou inšpiráciou pre súčasnú mládež.

 V druhej časti seminára lektorka Beata Menzlová, výskumná a vývojová zamestnankyňa ŠPÚ predstavila doplnkové materiály pre vyučovanie nemeckého jazyka. Učitelia si vyskúšali počúvanie s porozumením,  prácu vo dvojiciach na  rôzne témy, ako aj inšpiratívnu aktivitu.

 

Zdroj: ŠPÚ

Súvisiace články

14.03.2018 09:11

MATURITA 2018

Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám.
07.10.2019 11:35

RE/ŠTART ENVIRÓZY

Slovenská agentúra životného prostredia pravidelne inovuje svoju ponuku v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Niekoľkým zmenami prešiel počas svojej existencie aj školský program vo formáte outdoorovej hry - Enviró...
30.04.2018 09:56

Inovatívne menšinové vzdelávanie testované v pilotnom projekte IKATIKA označili pedagógovia za prínosné

Otestovať inovatívne prístupy vo vzdelávaní najmenších detí príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku, ako aj detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pomocou moderných didaktických materiálov bolo cieľom pilotn...