Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
29.11.2018 08:41

Seminár o moderných trendoch vo vyučovaní nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so združením Edukácia@Internet zrealizovali v ŠPÚ multiplikačný seminár pre učiteľov základných a stredných škôl, zameraný na zoznámenie sa s internetovou platformou pre nemecký jazyk www.deutsch.info. Platforma ponúka na výučbu moderné didaktické nástroje a súčasne aj praktické informácie o živote a práci v Nemecku a Rakúsku.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk podčiarkol potrebu vzdelávania žiakov v dvoch cudzích jazykoch. V tejto súvislosti pripomenul  iniciatívu rezortu školstva, ktorá vedie k zrovnoprávneniu postavenia cudzích jazykov vo vyučovacom procese.

 „Podpora  nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka a jazyka národnostnej menšiny na Slovensku  má opodstatnenie nielen vzhľadom na  historický kontext. Rastúci význam nemčiny v medzinárodnom meradle vyplýva aj z potenciálu atraktívnych pracovných trhov v Nemecku a v Rakúsku.  Nemčina je najpoužívanejším  jazykom v Európskej únii,  jazykové porozumenie  uľahčuje spoluprácu a  toleranciu. To je aj jeden z hlavných cieľov princípu viacjazyčnosti, ku ktorému smeruje  koncipovanie  jazykového vzdelávania u nás. Preto podporujeme inovačné vyučovacie prostriedky a metódy,  posilňujúce motiváciu, využívajúce prirodzenú zvedavosť, tvorivosť a hravosť žiakov", povedal Ľ. Hajduk. 

V rámci projektu podporeného cez Erazmus+  predstavil mnohojazyčný vzdelávací portál s 19 jazykovými mutáciami, so zameraním na nemecký jazyk, polyglot a organizátor medzinárodných lingvistických podujatí a jazykových festivalov Peter Baláž .

Portál je bezplatný, voľne dostupný pre všetkých motivovaných záujemcov. Aktuálne sa dopĺňa o slovenský preklad najčastejšie používaných formulárov potrebných na komunikáciu s úradmi v Nemecku a Rakúsku, ako aj o nové lekcie pripravujúce žiakov na maturitné skúšky.  

Online kurzy od referenčnej úrovne A1  po B2 a v nich  učebné texty v písomnej podobe na výučbu, samostatnú prácu i hodnotenie,  mediatéka v autentickom spisovnom jazyku,  gramatika, pracovné listy, inšpiratívne aktivity, doplňovačky, kartičky, plagáty - to všetko  môžu pedagógovia využívať priamo v triedach alebo na domácu prípravu v ľubovoľnom rozsahu.

Účastníci seminára si vyskúšali aj prototyp hracej podložky, ktorá  spestruje výučbu jazyka pohybom a hrou. Záujemcom bude k dispozícii na jar budúceho roka. Autori vzdelávacieho portálu pripomenuli aj bezplatné mobilné  aplikácie zamerané na  jazyky ANKI, DUOLINGO, 50LANGUAGES, MEMRISE. mobilom Efektívnejšie využitie mobilov podľa princípu „investícia do vzdelania= investícia do seba" je podnetnou inšpiráciou pre súčasnú mládež.

 V druhej časti seminára lektorka Beata Menzlová, výskumná a vývojová zamestnankyňa ŠPÚ predstavila doplnkové materiály pre vyučovanie nemeckého jazyka. Učitelia si vyskúšali počúvanie s porozumením,  prácu vo dvojiciach na  rôzne témy, ako aj inšpiratívnu aktivitu.

 

Zdroj: ŠPÚ

Súvisiace články

15.02.2018 14:54

Nové učebné materiály pre predmet technika v nižšom strednom vzdelávaní

Od 01.09.2015 nadobudol platnosť inovovaný štátny vzdelávací program (ŠVP) v primárnom a sekundárnom vzdelávaní v ZŠ. Vo vzdelávacej oblasti „Človek a svet práce“ naďalej absentujú nové učebnice pre predmet technika.
15.05.2018 13:19

Fenomény sveta - zážitkové vyučovanie

Prečo loď pláva a ponorka sa neutopí? Čo dokáže voda v krajine? Aký je život kvapky? Prečo voda v mori prúdi? Je voda životodarná tekutina? Je voda nekonečná? Je na Marse voda? Ako vzniká tsunami? Ako para pohla svetom? Ako si ...
19.02.2018 08:33

NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec

Deň 14. február bol v tomto roku charakterizovaný tromi výnimočnosťami. Tou prvou, už dlhšie roky sa tradujúcou bol sviatok Valentína, patriaci mladým ľuďom. Zároveň bol i prvým pôstnym dňom Popolcovou stredou, ktorý sa traduje...