Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
22.06.2017 07:54

Spojité písané písmo alebo Comenia script?

V priebehu minulého mesiaca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) zverejnilo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý okrem iných vecí kladie tiež dôraz na písanie spojitým písaným písmom. Od nového školského roka tak musia všetky školy na Slovensku učiť svojich žiakov písať práve týmto písmom a to bez ohľadu na to, či doteraz preferovali iné typy, ako napr. Comenia Script. Práve zástancovia tohto typu písma patria medzi najväčších odporcov nariadenia z dielne ministerstva.

Ilustračná foto - zdroj: Internet

Čo je Comenia script?

Comenia script je názov alternatívneho typu nespojitého písma, ktoré bolo vyvinuté v roku 2009 v Českej republike v rámci projektu Comenia-České školní písmo. Od roku 2010 bolo dva roky testovanéMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MSMT ČR), ktoré ho následne odporučilo ako plnohodnotnú alternatívu ku klasickému spojitému písmu. Vychádza z rôznych variant v praxi používaných typov písma, vizuálne pripomína tlačené písmo, pričom jeho autorka, Alena Lencová sa pri jeho tvorbe inšpirovala napríklad renesančnou italikou.

 

Argumenty ministerstva

MŠVVaŠ SR v prvom rade deklaruje, že primárnym cieľom dodatku je definovať len minimálny štandard a nie vytvárať prekážky pre využívanie iných typov písma. V praxi to teda znamená, že žiaci prvého stupňa základných škôl by mali ovládať spojité písané písmo (prispôsobené sú na neho všetky šlabikáre distribuované do škôl ministerstvom) avšak nič nebráni jednotlivým školám vyučovať aj iný typ písma, ako je napr. Comenia Script.                                                               Vzhľadom na fakt, že doteraz chýbal akýkoľvek predpis upravujúci výučbu písma na základných školách, môže byť spomenutý dodatok tiež spôsobom, ako predísť situácii, keď by si škola zvolila k výučbe typ písma, ktorý neprešiel dostatočným testovaním či certifikáciou.                                Konkrétne v neprospech Comenia Script hovoria tiež vyjadrenia niektorých odborníkov. Na stránkach Učiteľských novín vyjadrila svoje obavy už v roku 2015 PhDr.Dagmar Zlatošová, PhD., ktorá sa v praxi stretla so situáciou, keď žiaci 3. ročníka, zvyknutí na Comenia script, neboli schopní prečítať text napísaný klasickým spojitým písaným písmom. Z toho následne správne vyvodila problémy, ktoré používanie Comenia script prináša, najmä ak nie je zavedené plošne. Negatívne sa o Comenia script vyjadril aj predseda Českej grafologickej komory Jan Jeřábek, ktorý si myslí, že nespojité písmo má negatívne dopady na psychiku dieťaťa a môže viesť až k zániku gramotnosti. Nespojité písmo tiež podľa niektorých názorov nemusí dostatočne rozvíjať psychiku a jemnú motoriku dieťaťa.

 

Argumenty obhajcov Comenia scriptu

Naopak odporcovia nariadenia argumentujú predovšetkým možnosťou voľby, keď ako škola, tak rodičia majú mať možnosť vybrať či sa žiaci budú učiť písať tradičným spôsobom, alebo novším typom písma. Nariadenie ministerstva je problematické najmä pre takmer stovku škôl, ktoré, v niektorých prípadoch, používajú Comenia script už šiestym rokom, pričom ich žiaci tak nemajú skúsenosti so spojitým písaným písmom. Nehovoriac o tom, že ako spomenuté školy, tak žiaci a ich rodičia si nový typ písma pochvaľujú. V prospech nového typu má hovoriť predovšetkým jeho jednoduchosť v porovnaní s tradičným písaným písmom. Namiesto štyroch foriem majú písmená v rámci Comenia script len dve, malú a veľkú, pričom znamienka sa na rozdiel od spojitého písma píšu hneď.  Žiaci teda majú možnosť sústrediť sa viac na porozumenie samotného textu, pričom nestrácajú čas často komplikovaným učením písania a dodržiavania tvarov písmen. Comenia script sa podľa MSMT ČR tiež  javí ako vhodnejší typ písma pre ľavákov, dysgrafikov či bilinguálnych žiakov.

Chýbajúca diskusia a výskum

Napriek dvojročnému testovaniu na 33 českých školách a praktickej výučbe Comenia script v praxi už niekoľko rokov je pravdou, že doteraz neprebehol žiaden seriózny vedecký výskum zaoberajúci sa možnými dopadmi používania nespojitého písma na detskú psychiku. Otázne ostáva, či je to v kontexte sporného dodatku skôr argument pre pozastavenie jeho platnosti, alebo naopak pre jeho skoré uvedenie do praxe. Problematický sa javí fakt, že v tomto ohľade na Slovensku neprebehla ani akákoľvek reálna odborná diskusia berúca do úvahy jednak doterajšie praktické skúsenosti s používaním alternatívnej formy písaného písma ale najmä názory škôl, rodičov, a žiakov.                     V tomto ohľade by Redakciu UCN preto zaujímali názory čitateľov, ako z radov odbornej, tak laickej verejnosti. Považujete nariadenie ministerstva za prospešný alebo skôr kontraproduktívny krok?

 

Súvisiace články

31.08.2018 09:15

"The Real Deal" konferencia angličtinárov

Pozývame všetky učiteľky a učiteľov angličtiny na 4. konferenciu Slovenskej komory angličtinárov/iek(SKA/SCET) v dňoch 28. - 29. septembra 2018 do Košíc. Tentokrát nás bude hostiť Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šaf...
02.02.2018 13:32

Rozvíjanie záujmovej orientácie žiakov vďaka národnému projektu

Národný projekt „Škola otvorená všetkým“ už od februára minulého roka motivuje žiakov nielen zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) k zmysluplnému tráveniu voľného času. Hlavným nástrojom sú aktivizujúce pedagogické metódy...
15.07.2018 17:56

MŠVVaŠ: Skvalitňujeme vybavenie základných škôl a zvyšujeme gramotnosť detí

Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na zlepšenie vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Oznámili to na spoločnej ...