Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
13.05.2020 10:16

ŠPÚ v spolupráci s odborníkmi vypracoval pracovný zošit pre žiakov prvého stupňa základných škôl z vylúčených rómskych lokalít

V snahe čo najviac pomôcť učiteľom, školám, ale aj rodičom pri zabezpečovaní vzdelávania žiakov z vylúčených rómskych lokalít v období prerušenia vyučovania v školách z dôvodu pandémie COVID 19, Štátny pedagogický ústav, v spolupráci s viacerými odborníkmi, vypracoval Pracovný zošit pre žiakov 1. stupňa základných škôl.

„Našou snahou je zabezpečiť prístup všetkých žiakov a žiačok ku vzdelávaniu aj za týchto sťažených podmienok. Osobitnú pozornosť si vyžadujú žiaci a žiačky, ktorí vyrastajú vo vylúčených rómskych lokalitách. Je časté, že tieto deti nemajú prístup k internetovému pripojeniu a technologickému vybaveniu, ktoré je potrebné na zapojenie sa do dištančného vzdelávania. Zároveň, podmienky ich domáceho prostredia môžu predstavovať významnú prekážku pri ich napredovaní vo vzdelávaní počas prerušenia prezenčnej výučby v školách," zdôraznila riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.

Pracovný zošit,  ktorý má charakter Zápisníka na každý deň, je vhodný pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. 

Výber úloh v pracovných zošitoch sa riadi Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 28. 4. 2020. Nachádzajú sa v ňom obsahovo integrované témy z nasledujúcich vzdelávacích oblastí z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie: Jazyk a komunikácia, Matematika, Človek a príroda a Človek a spoločnosť. Ďalšie vzdelávacie oblasti predstavujú integrálnu súčasť zadaní z hlavných vzdelávacích oblastí. „V pracovných listoch sú tiež odkazy na rozvíjanie finančnej alebo informačnej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, ochrany životného prostredia a podobne," objasnila Miroslava Langerová, jedna z autoriek pracovného zošita.

Každý pracovný zošit je určený na 10 pracovných dní, pričom nadväzuje na vysielanie televíznej relácie Tumenca khere – S vami doma. „Deti by mali počas televízneho vysielania sledovať, počúvať, čítať a následne vypracovať jednotlivé úlohy v pracovnom zošite. Prostredníctvom sledovania relácie a vypracovania úloh v pracovnom zošite rozvíjajú aj počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie, logické myslenie – analyzovanie informácií a správne využitie informácií, tvorivé a kritické myslenie," doplnila Zuzana Réveszová, ďalšia zo spoluautoriek pracovného zošita.

Učitelia a učiteľky si môžu pracovný zošit stiahnuť a vytlačiť v potrebnom počte kusov, pričom náklady na jeho tlač a distribúciu, ako aj na zabezpečenie písacích potrieb a ďalších pomôcok pre žiakov budú školám hradené na základe žiadostí zriaďovateľov, predložených v rámci dohodovacieho konania na odbory školstva Okresných úradov najneskôr do 25. 05. 2020.

Pracovný zošit ako aj metodické informácie k nemu nájdete na stránke statpedu.sk.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

04.04.2018 10:57

Absolvent odboru obchodný pracovník je pripravený pre akékoľvek odvetvie obchodu

Profesionálny obchodný pracovník je prínosom ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zákazníkov. Teoretické vzdelávanie v tomto odbore je za roky jeho existencie už prepracované do detailov. Duálne vzdelávanie zase umožňuje žiakovi...
11.06.2019 16:22

Zapojte do výuky program na písanie všetkými desiatimi

To najlepšie, čo môžete svojich žiakov v škole naučiť, je ponúknuť im niečo, čo využijú aj v bežnom živote. Jednou z týchto zručností je písanie všetkými desiatimi prstami, ktoré sa im využijú takpovediac kedykoľvek. Zapojte sa...
08.01.2020 13:15

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prisľúbil záštitu nad medzinárodnou konferenciou k 300.výročiu narodenia Maximiliána Hella

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prisľúbil záštitu nad tohtoročnou medzinárodnou konferenciou k 300. výročiu narodenia Maximiliána Hella, ktorú organizuje Základná škola s Materskou školou v Štiavnických B...