Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: ucn
18.03.2019 12:18

TAJOMSTVO VYŠŠÍCH ZISKOV

v 13-dielnej knižnej edícii Herberta N. Cassona

Herbert Newton Casson, kanadský podnikateľ, spisovateľ a novinár, patril k zakladateľom moderného podnikania. Jeho podnikateľské skúsenosti, závery a postupy, ktoré odporúča, sú nadčasové a riadi sa nimi množstvo úspešných podnikateľov na celom svete. Je autorom 168 kníh o úspešnom podnikaní a obchodovaní.

Knihy Herberta N. Cassona vydávajú v mnohých krajinách a všade dosiahli všeobecné uznanie ako literatúra, ktorá učí podnikateľsky myslieť a zvyšovať zisk spôsobom, ktorý diktuje zdravý rozum.

V mnohých manažérskych školách sveta je dielo H. N. Cassona súčasťou učebných osnov a je pravidelne vydávané pre každú generáciu podnikateľov.

Naše vydavateľstvo pred časom vydalo 13-dielnu edíciu Herberta N. Cassona pod názvom „Tajomstvo vyšších ziskov".

Edícia:

 • neobsahuje zložité stratégie
 • neuplatňuje zavádzajúci technický žargón
 • obsahuje iba jasné, jednoduché, poctivé pravdy a rady
 • poskytuje kľúč na zvyšovanie čistých ziskov na báze triezvych úvah
 • opiera sa o osobné skúsenosti autora ako podnikateľa
 • je vhodná pre všetkých podnikateľov a ľudí ochotných podnikať

 

Názvy jednotlivých dielov:

 

 •  Ako začať a úspešne rozvíjať podnikanie
 • 12 tipov na financie
 • Predávaj úspešne
 • Ako získať a využiť peniaze
 • 6 zákonov podnikateľského úspechu
 • 14 spôsobov zvyšovania zisku
 • 12 tipov na manažment
 • Aranžovanie výkladov
 • Ako zvíťaziť v konkurencii
 • Osobnosť vedúceho
 • 12 najzávažnejších podnikateľských chýb
 • 20 rád z psychológie pre podnikateľov
 •  Ako získať päťnásobný goodwill
 • Tieto knihy nikto neprečíta bez toho, aby si opäť neopakoval: „To je predsa samozrejmosť! Prečo som na to neprišiel skôr?". Práve v tom spočíva silná stránka všetkých Cassonových kníh.

  Zameranie vašej podnikateľskej činnosti môže byť akékoľvek, učia vás ako zvyšovať čistý zisk spôsobom, ktorý vychádza zo zdravého rozumu.

  „Zakladatelia a budovatelia podnikov sú najužitočnejšími ľuďmi na svete. Vytvárajú a ochraňujú civilizácie. Pozdvihujú masy tak isto ako samých seba. Každý národ ich potrebuje mať čím viac. Sú jediní, ktorí „robia" peniaze. Všetci ostatní ich už iba spotrebovávajú. Ak sa týmto knihám podarí priviesť na štartovaciu čiaru niekoľkých z vás, potom úsilie nevyšlo nazmar.".

  Herbert N. Casson

  1. zväzok – Ako začať a úspešne rozvíjať podnikanie

  Veľa firiem vzniká, no len málo z nich prežije. Kde vziať peniaze na rozbeh podnikania? Ako založiť prosperujúci podnik? Táto kniha ponúka odpovede nielen na tieto podstatné otázky, ale poskytne čitateľovi všestranný pohľad na problematiku podnikania. Nájdete v nej desať spôsobov, ako získať kapitál a ako pristupovať k podniku, aby sa zaradil medzi tie úspešné, prosperujúce a perspektívne.

  2. zväzok – 12 tipov na financie

  Zo 100 ľudí, ktorí podnikajú, len štyria zbohatnú a udržia svoje peniaze. Väčšina z nich síce peniaze zarobí, no opätovne o ne príde. Podnikatelia väčšinou zarábajú peniaze do svojich 50 rokov, potom ich začínajú strácať. Prečo je to tak? Nie je to preto, že ak sa aj naučili umeniu podnikať, ktorého základom je zarábanie peňazí, nenaučili sa finančnému umeniu spočívajúcemu v schopnosti peniaze udržať?

  Kniha ponúka dvanásť spôsobov, ktorými sa riadia úspešní investori a ktoré vám pomôžu predísť stratám pri investovaní peňazí. Ukáže vám, ako donútiť vaše peniaze k tomu, aby pracovali a zarobili viac.

  3. zväzok – Predávaj úspešne

  Táto kniha nie je písaná pre teoretikov. Je určená výrobcom, obchodným riaditeľom, veľkoobchodníkom, maloobchodníkom, asistentom predaja, obchodným zástupcom, predavačom a predavačkám všetkých typov. Poučí vás, ako úspešne predávať, ako si udržať zákazníkov a získavať nových, ako držať ceny a dosiahnuť rýchlejší obrat tovaru, ako vychovávať, školiť
  a motivovať všetkých v reťazci predaja a zvyšovať vlastnú výkonnosť. V dvadsiatichpiatich praktických radách sa dozviete odpoveď na otázku, v čom je tajomstvo úspechu obchodu.

  4. zväzok – Ako získať a využiť peniaze

  Získaj všetky peniaze, ktoré môžeš získať.
  Využi všetky peniaze, ktoré môžeš využiť.
  Ušetri všetky peniaze, ktoré môžeš ušetriť.
  Daruj všetky peniaze, ktoré môžeš darovať.

  Prvý problém, s ktorým sa stretne každý budovateľ podniku a každý ctižiadostivý jedinec, je získať peniaze a správne ich využiť. Nájdu sa ľudia, ktorí síce dokážu peniaze získať, ale nikdy sa nenaučia s nimi rozumne zaobchádzať. Iní zasa vedia, ako peniaze použiť, no nedokážu sa k nim dostať. Celý život zbierajú v peňažnom svete odrobinky. Schopnosť zarábať vyžaduje tvrdé a sústavné úsilie. Vyžaduje ctižiadostivosť, sebadisciplínu, inteligenciu a vytrvalosť. Prosperita a šťastie nespočívajú len v peniazoch. Peniaze nie sú ich základom tak, ako tehly nie sú základom domova. Hlavným zmyslom peňazí je dosiahnuť prosperitu a šťastie.

  5. zväzok – 6 zákonov podnikateľského úspechu

  Sú dva spôsoby učenia sa – od víťazov a od porazených. Víťazi nás učia, čo robiť a porazení, čomu sa vyhýbať. Múdry človek vidí jasne minulosť i súčasnosť. Nepodlieha čaru ani sebaklamu. Jeho skúsenosť ho zahanbuje i učí. Schopný podnikateľ vynaloží všetky sily na to, aby riadil seba i svoj podnik podľa faktov, nie podľa mienky, ružových okuliarov a ilúzií.
  Keď sa jedného bohatého muža opýtali na tajomstvo jeho úspechu, odpovedal, že nikdy nepodľahol ilúziám.

  Kniha uvádza posolstvo šiestich Darwinových zákonov a prekladá ich do jazyka podnikania, obchodu a priemyslu. V nich je predstavený základný predpoklad pre úspešné podnikanie.

  6. zväzok – 14 spôsobov zvyšovania zisku

  Zisk predstavuje zaslúženú odmenu za efektívnu a tvrdú prácu. Zisk možno dosiahnuť len úsilím, znalosťami, schopnosťami, energiou a vytrvalosťou. Nie je nikdy prirodzeným výsledkom podnikania ako takého. Ľudia, ktorých odmenou je zisk, berú na seba riziká, ktoré by ľudia pracujúci za mzdu neboli ochotní znášať. Môže sa stať, že budú celý rok tvrdo pracovať a nezískajú žiadnu odmenu.

  Kniha poskytuje štrnásť odporúčaní, ako môže podnikateľ zvýšiť svoj čistý zisk. Každé z nich preverila prax a prispelo k efektívnosti podnikov a dosiahnutiu vyšších ziskov. Týchto štrnásť odporúčaní tvoria postupy, ktoré uplatňujú úspešní podnikatelia na celom svete.

  7. zväzok – 12 tipov na manažment

  Svet potrebuje schopných ľudí. Schopní ľudia s vodcovskými vlohami, vlastnosťami a predpokladmi nepochádzajú z ľudí typu „za a proti", akých bežne produkujú univerzity. Nezvyknú hovoriť „možno", „azda", „hádam by som mohol", či iné alibistické frázy. Podnikateľvodca nesie ťarchu rozhodovania a zodpovednosti za celú firmu tak ako kapitán svojimi rozhodnutiami zodpovedá za loď i posádku. Každá firma potrebuje kapitána, nie komisiu. Videli ste už loď, ktorej nevelí kapitán, ale komisia? Či lietadlo, ktoré pilotuje výbor a nie kapitán? Vodcovia sú jedni z najcennejších ľudí každého národa. Kniha rozoberá vlastnosti, metódy a postupy, ktorými sa vyznačuje väčšina veľkých vodcov. Pre vodcovstvo je potrebné viac ako zdatnosť. Vyžaduje nadanie, vytrvalosť, cieľavedomosť, inteligenciu, statočnosť a charakter.

  8. zväzok – Aranžovanie výkladov

  Najefektívnejší spôsob zvyšovania čistého zisku z predaja akéhokoľvek druhu tovaru je úprava výkladných skríň. Výkladná skriňa je dobrá vtedy, keď dokáže upútať čo najviac okoloidúcich a zapôsobí na nich tak, že si tovar všimnú a dospejú k názoru, že stojí za tú cenu. Vyvoláva uznanie vystaveného tovaru a želanie aspoň niektorý z nich vlastniť. V tom spočíva existenčná skúška výkladu, pretože jeho hlavným poslaním je predaj. Nezabudnime i na ďalšiu funkciu výkladných
  skríň. Pôsobia výchovne, rozširujú nám obzor a obohacujú náš život. Všetko nové a odlišné upútava sústredenú pozornosť človeka. Okrídlené heslo novinárov je, že podstatou správ je neobvyklosť. Ak kocúr chytí myš, nie je to žiadna správa, no ak myš chytí kocúra, je to správa. Toto úslovie sa hodí rovnako na výkladné skrine. Každý aranžér výkladov by sa mal z času na čas zamyslieť nad otázkou: „Ako by som vytvoril taký odlišný a prekvapujúci výklad, aby zostal v pamäti ľudí?".

  9. zväzok – Ako zvíťaziť v konkurencii

  Konkurencia je fenomén rozšírený v celej prírode. Nie je škodlivá, ako si myslia slabosi. Predstavuje jednu z najúčinnejších motivácií pre myslenie a aktivitu. Chráni pred apatiou a stagnáciou. Konkurencia odmeňuje schopných, podporuje ambície, pôsobí priaznivo, nie deštruktívne. Cieľom knihy je ukázať, ako môže firma zvíťaziť v konkurencii uplatnením lepších
  metód podnikania. Najlepším odporúčaním pre obchodníka je, ak ho považujú za spoľahlivého, aj keď má vyššie ceny.
  Dobrá povesť privedie nielen viac zákazníkov, ale aj zákazníkov vyššej kategórie. A to je určite výhodnejšie, ako keď sa o obchodníkovi hovorí, že síce má nižšie ceny, ale na jeho tovar sa nedá spoľahnúť. Toto malé slovko „ale" vyjadruje obrovský rozdiel.

  10. zväzok – Osobnosť vedúceho

  Kniha sa zaoberá výkonnosťou podniku z pohľadu podnikového vedúceho. Vymedzuje vlastnosti a schopnosti, ktoré musí mať podnikový vedúci, pretože bezprostredne podmieňujú úspech a zachovanie životaschopnosti podniku. Pre zodpovedných vedúcich pracovníkov sú charakteristické a rozhodujúce tieto vlastnosti: znalosti, rozhodnosť, úsudok (o ľuďoch, tovare i metódach) a sila. Keď sa spoja dohromady, je vedúci dokonale pripravený na plnenie svojich povinností.

  Cieľom každého inteligentného podnikateľa a podnikového riaditeľa by malo byť nielen osvojiť si bežné znalosti, ale aj znalosti aktuálne, poznať rovnako dobre minulosť i súčasnosť a byť do určitej miery schopný predvídať aj budúcnosť.

  11. zväzok – 12 najzávažnejších podnikateľských chýb

  V podnikaní sú často kameňom úrazu tradičné, všeobecne známe úslovia považované za perly múdrosti. „Staré metódy sú najlepšie", „Dobrý tovar sa predáva sám", „Nemôžem si dovoliť platiť vysoké mzdy", „Nech si počká na svoje peniaze" – to sú štyri z dvanástich najzávažnejších podnikateľských chýb. Väčšina z nich má podobu výhovorky, ktorú používajú ľudia na svoju obhajobu, keď sa im nedarí. Pravou príčinou je lenivosť, nevedomosť či nepoučiteľnosť. Úspech sa získava útokom, nie čakaním až zaútočia druhí. Víťazstvo vyžaduje chuť, nadšenie a cieľavedomosť. Ak nepociťujeme radosť zo života, meníme sa na múmie. Človek znechutený životom je nemohúci. V každom z nás musí blčať plameň. Úspech nenavštevuje vyhasnuté ohnisko.

  12. zväzok – 20 rád z psychológie pre podnikateľov

  Podnikateľská sféra pochopila nesmierny význam vedného odboru psychológia pri rozvíjaní osobnosti i podniku. Predaj tovarov a služieb je psychologický problém. Je záležitosťou znalostí psychológie, ako donútiť ľudí, aby nás zobrali na vedomie a získali o nás dobrú mienku. Každá myšlienka či metóda, ktorú uplatňujeme, musí prejsť skúškou na otázku: „Aký bude jej psychologický dopad?". Poznatky z psychológie napomáhajú znižovať náklady, zvyšovať predaj či konkurencieschopnosť podniku. Zámerom knihy je vysvetliť základy modernej psychológie. Život je príliš vážna vec na to, aby sme ho brali veľmi vážne. Život je treba brať podľa možnosti čo najmenej tragicky. Žiť ho s humorom, vložiť doň trochu vtipu a priateľskosti a dodať si tak trochu krásy a radosti. Tešme sa zo života, aj keď pracujeme, rozmýšľame, hráme sa, smejeme sa a milujeme. Každý kto to robí, prežije svoj život užitočne.

  13. zväzok – Ako získať päťnásobný goodwill

  Podnikatelia sú často presvedčení, že vedia, v čom spočíva goodwill, ale len málo z nich o ňom uvažuje ako o prostriedku zvyšujúcom zisk. Ambiciózni podnikatelia by sa mali usilovať o goodwill zamestnancov, bankárov, investorov a verejnosti a výrobcovia aj o goodwill obchodníkov. Podnik ako celok treba vedieť „predať" ľuďom, ktorí kupujú jeho produkty, i tým,
  ktorí doňho investujú. Kniha prináša praktické rady, ako to docieliť. Popisuje, ako môže firma získať dobré meno, ktoré je nevyhnutnosťou pri budovaní prosperujúceho podniku. Žiadna spoločnosť nevyžije len z prestíže riaditeľov ovešaných titulmi a z rutiny, bez výkonných manažérov. Prežiť dokáže len vďaka výkonnosti a efektívnosti. Záverečná bilancia je jej konečným
  vysvedčením. Ak vykazuje rastúci zisk, je isté, že spoločnosť pracuje efektívne.

  Cena za 1 kus – 4,95 eur, k cene účtujeme balné a poštovné.
  Knihy posielame na dobierku.
  Objednávky prijímame poštou, telefonicky alebo mailom.
  Poštová adresa: AJFA+AVIS s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina
  Telefón: 041/5643039
  Mail: vydavatelstvo@ajfaavis.sk
  www.ajfaavis.sk

   

  Chceli by ste knižku? Neváhajte a zapojte sa do súťaže!!! 

   

   

  Súvisiace články

  31.08.2018 09:15

  "The Real Deal" konferencia angličtinárov

  Pozývame všetky učiteľky a učiteľov angličtiny na 4. konferenciu Slovenskej komory angličtinárov/iek(SKA/SCET) v dňoch 28. - 29. septembra 2018 do Košíc. Tentokrát nás bude hostiť Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šaf...
  20.02.2018 11:07

  Manažérske zručnosti pomáhajú pri hľadaní zamestnania. Ako ich u žiakov počas vyučovania rozvíjať?

  Keď sa povie „manažér“, mnohí si predstavia iba to, že takýto človek riadi ľudí. Ale za pojmom sa skrýva celá plejáda zručností. Ak ich mladí ľudia ovládajú, môžu im priniesť hneď niekoľko benefitov a uľahčiť napríklad hľadanie...
  01.10.2018 06:52

  Elektrofyzika ožíva vo virtuálnom laboratóriu

  Do jedného z najmodernejších školských laboratórií na výučbu elektrofyziky na Slovensku študenta privezie virtuálny výťah. Pri veľkom montážnom stole si žiak zvolí fyzikálnu schému a zrazu sa pred ním objavia všetky potrebné sú...