Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
11.05.2020 08:37

Teraz je to najvhodnejšie obdobie na to, ako si vyšperkovať životopis

Dnes sme takmer všetci pripútaní k obrazovkám – k počítačom a tabletom. Študenti zostali odtrhnutí od klasického vyučovania. Toto obdobie však môže každý využiť naplno. Budúci absolventi majú práve teraz dostatok času na to, aby ho využili pre seba a hlavne efektívne.

A prečo sa oplatí investícia do vzdelávania? Jednoduchá odpoveď - pri hľadaní si práce pomôže každá získaná zručnosť navyše. Nájsť si po škole prácu môže byť pre mnohých stresujúcou záležitosťou. Dnešní zamestnávatelia bežne vyžadujú ovládanie rôznych softvérových nástrojov. Vysokoškoláci, stredoškoláci a vlastne všetci tí, ktorí teraz končia svoje štúdium, sa budú musieť o svoje vysnívané miesto „pobiť" v tvrdej konkurencii. Taká je realita.

Čo sa týka konkurencie, tak rovnako na tom sú aj univerzity – tie potrebujú pracovať s kvalitnými softvérmi a inžinierskymi nástrojmi. Prečo? Tak môžu ponúknuť študentom možnosti na profesionálny rast a zároveň aj získať praktické skúsenosti už počas štúdia. To bude pre nich znamenať veľkú výhodu pred ostatnými absolventmi. 

Licenciu MATLAB, o ktorej ste už mohli počuť aj u nás na Slovensku, bežne využívajú svetové univerzity, dokonca je ich viac ako 5 000 po celom svete. K nim sa pridali aj tie naše, konkrétne Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO), Univerzita J. Selyeho, Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA).

„Pri výskume a aj pri výučbe často riešime problematiku, ktorá si vyžaduje implementáciu náročných numerických procedúr. Je to problematika riešenia otázok v oblasti nelineárnych rovníc., riešenia sústav rovníc, riešenia diferenciálnych a integrálnych rovníc a podobne. Využívanie tohto systému považujeme za nástroj pre skvalitnenie vedy a zároveň pre prípravu našich absolventov na aktuálne potreby praxe, ktoré vyžadujú poznatky s využitím takéhoto nástroja pri vývoji rôznych riešení vyplývajúcich z požiadaviek praxe," hovorí o MATLAB-e prorektor pre informačné systémy zo Žilinskej univerzity v Žiline Karol Matiaško. Oceňuje tak prínos inžinierskych nástrojov k procesu samotnej výučby, ale tiež i k vedecko-výskumnej činnosti.

„Pri riešení problémov postupujeme typicky aplikáciou nasledovných krokov: definovanie fyzikálneho modelu, prehľad možných postupov riešenia uvedeného problému vrátane možností aplikácie numerických metód, realizácia numerického riešenia na počítači a nakoniec spracovanie a interpretácia výsledkov," vysvetľuje ďalej Matiaško.

Pomôže vysokému školstvu

Na otázku, čo môže priniesť MATLAB slovenskému vysokému školstvu, odpovedá Karol Matiaško takto: „MATLAB je systém, ktorý je ľahko naučiteľný a zároveň je dostatočne robustný na to, aby sa v ňom dali vykonávať aj zložité technické výpočty a simulácie. Pretože poskytuje predprogramované šablóny a vzory, umožňuje pedagógom, vedcom a študentom pochopiť podstatu riešeného problému bez nutnosti zdĺhavého ladenia parametrov ovplyvňujúcich kvalitu a dĺžku trvania technických výpočtov. Zároveň však umožňuje vykonávať parametrizáciu hodnôt, čo vytvára priestor pre bádanie a objavovanie nových znalostí pri riešení bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, resp. pri riešení rôznych vedeckých problémov."

Spätná väzba je však dôležitá. Aké sú teda reakcie študentov na MATLAB? Máte spätnú väzbu aj od nich? „Reakcie študentov, ale aj pracovníkov univerzity sú pozitívne. Študenti sú schopní veľmi rýchlo sa adaptovať na používanie tohto systému a aktívne ho využívajú pri riešení semestrálnych prác v rámci rôznych predmetov, ale aj pri riešení záverečných prác. Navyše väčšina študentov vníma možnosť používať MATLAB ako benefit, ktorý im zvyšuje možnosti získania znalostí využiteľných v budúcej kariére," hodnotí pridanú hodnotu licencie MATLAB prorektor Matiaško.

Technická univerzita vo Zvolene tiež využíva licenciu MATLAB. Ako vnímajú tento krok tam a čo ich k tomu viedlo? „Vnímam ho ako krok dopredu, pre našu  školu, učiteľov, ale hlavne študentov. Mňa osobne k tomu viedlo využitie MATLAB-u ako nástroja na chemicko-inžinierske výpočty, ktoré vyučujem a ktoré potrebujú zvládnuť hlavne študenti, ktorí s matematikou, čím ďalej tým viac, nie sú kamaráti," odpovedá vysokoškolská pedagogička Anna Ďuricová, ktorá pôsobí na spomínanej univerzite. „Študenti majú prístup po vstupe na mathwork stránku ku všetkým možnostiam, inštalácii hlavných programov, všetkých toolboxov a hlavne ku kurzom, v ktorých dostanú prvý dotyk s prácou v MATLAB-e a možnostiam, ktoré poskytuje," pokračuje Ďuricová z TUZVO.

Photo by J. Kelly Brito on Unsplash

V čom vidí pedagogička Ďuricová prínos pre univerzitu? „Naša univerzita je technická univerzita, to znamená, že výučba i výskum sa deje v technickom prostredí. Máme Technickú fakultu, Drevársku fakultu, ktoré fičia a majú fyzikálny základ v matematike i kreslení, na Fakulte ekológie a environmentalistiky je odbor Environmentálne inžinierstvo, ktoré takisto pracuje s mnohými výpočtami a vyhodnoteniami v odborných predmetoch. Lesnícka fakulta má už tiež svoje skúsenosti s využívaním „matlabských" možností. Samotný výskum vždy siaha po grafickom a štatistickom vyhodnotení, ktoré sú na dosah v programovom prostredí MATLAB," hovorí Ďuricová.

Rovnako sme sa pýtali aj na reakcie študentov TUZVO. Aké sú ich reakcie a či je záujem zo strany študentov? „Zatiaľ je ťažké vyhodnotiť tento záujem, pracovali sme v škole krátko po zavedení celouniverzitnej licencie, kým nás nezasiahla izolácia zo školy a špecifická výučba online. Z mojej skúsenosti však môžem povedať, že som implementovala kurzy na samoštúdium poskytnuté v MATLAB-e miesto chemicko-inžinierskych laboratórnych cvičení, ktoré sa nedali v tomto čase vykonávať. Reakcie týchto mojich študentov sú nad očakávanie, kurzy zvládajú, dokonca niektorí sa potešili, že sa takto môžu rozvíjať ďalej. Samozrejme, našli sa odporcovia, vyhlasujúc, že matematiku nemajú radi, a že je to príliš informatické a programovateľné," zhodnotila svoje skúsenosti Anna Ďuricová z TUZVO.

Digitálne zručnosti sú žiaduce

Potvrdzuje sa, že MATLAB pomáha študentom aj tým, že budú uplatniteľnejší na trhu práce po skončení štúdia. „MATLAB v prvom rade pomôže študentom  zlepšovať si svoje digitálne zručnosti, ktoré sú dnes nevyhnutné nielen vo vzdelávaní, ale aj priamo v praxi. Môžu si overovať svoje nápady a zároveň si ich uplatniť v reálnom čase. Zlepšujú si svoju kreativitu, rozširujú obzory a vytvárajú svoje konkrétne algoritmy na uľahčenie práce, výpočtov a nastavených problémov. Určite si zvyšujú hodnotu svojho vzdelania a budú sa môcť prezentovať získanými bonusmi pri hľadaní si práce," zhrnula na záver výhody tohto nástroja vysokoškolská pedagogička.

Digitálne zručnosti sú dnes nevyhnutnou výbavou každého absolventa univerzity – o tom niet pochýb. Čo môžu dnešní absolventi ponúknuť potenciálnemu zamestnávateľovi? 

„Znalosť práce s podobnými systémami ponúka predovšetkým obrovskú flexibilitu pri zvykaní si na nové softvérové nástroje, predovšetkým na aplikačnej úrovni. Študenti sa počas svojho vzdelávania stretnú s viacerými softvérovými nástrojmi, vrátane tých profesionálne používaných v jednotlivých oblastiach priemyslu. Vďaka tomu si vytvárajú určitú pružnosť a univerzálnosť pri používaní rôznych softvérových nástrojov. Túto schopnosť môžu následne veľmi dobre použiť pri adaptácii na špecializované softvérové nástroje používané budúcimi zamestnávateľmi. Po absolvovaní predmetov, v ktorých aktívne využívajú MATLAB na riešenie problémov a spracovanie výsledných dát (grafika, aproximácie, fitovanie a podobne) sú študenti schopní profesionálne a efektívne v primeranej dobe riešiť celý rad problémov, ktoré prináša reálna prax. Sú schopní definovať problém, vyriešiť ho, interpretovať a prezentovať svoje výsledky. Absolvent, ktorý ponúka takéto digitálne zručnosti je prínosom pre každého zamestnávateľa," odpovedá na záver Karol Matiaško z UNIZA.

Všetko o licencii MATLAB pre celú univerzitu nájdete TU.

Martina Baumann


 

Súvisiace články

29.09.2017 12:01

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných matersk...
02.07.2019 08:57

Ministerstvo školstva ukončilo pôsobenie Národného ústavu celoživotného vzdelávania

K 30. júnu 2019 rezort školstva definitívne zrušil priamo riadenú príspevkovú organizáciu Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV). Jej kompetencie sa po dôkladnej príprave presúvajú na Štátny inštitút odborného vzdeláva...
08.03.2018 11:15

Pivovar Šariš začne vychovávať vlastných pivovarníkov duálnym systémom

Pivovar Šariš vo Veľkom Šariši si začne vychovávať vlastné kádre. Pivovarnícky závod, ktorý má na východe Slovenska vyše 50-ročnú tradíciu, sa zapojí do systému duálneho vzdelávania. Od septembra chcú získať žiakov do jednej tr...