Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Soňa Kaletová
08.11.2020 19:08

Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu

Personalizované vzdelávanie, aktívne učenie, informatické myslenie, digitálne kompetencie: ICDL, IT Fitness test, DigComp. To je len časť obsahu pripravovaného vzdelávania pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov škôl v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie.

Pri boji s COVID-19 zažil svet a aj Slovensko nevídané množstvo výziev pre systémy vzdelávania, ktoré viedli k náhlym a rozsiahlym zmenám s prechodom na režimy digitálneho online vzdelávania. Avšak väčšina pedagógov, žiakov a rodičov nebola dostatočne pripravená využívať online vzdelávanie, ani schopná zvládnuť jeho obmedzenia. To definitívne ukončilo diskusie o tom, či školy a ich učitelia majú byť digitálne gramotní a či majú využívať potenciál digitálnych technológií všade tam, kde je to v prospech celostného rozvoja žiaka. Pre zlepšenie uvedeného stavu odborný tím IT Akadémie vypracoval návrh Programu digitálnej transformácie vzdelávania a Akčného plánu na roky 2021-2024.

Pre všetky základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sa chcú posúvať smerom k digitálnej škole, ponúkame vzdelávací program pre riaditeľov a digitálnych koordinátorov (učitelia, ktorých postavenie vyplýva z pozície školského koordinátora pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT v zmysle § 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.).

Vzdelávací program v rozsahu 25 hodín (inovačné vzdelávanie) chceme realizovať od 16.11.2020 kombinovanou formou – prezenčne a dištančne. Rozsah prezenčného vzdelávania bude max. 2 x 6 hod., ak to opatrenia súvisiace s pandémiou umožnia, ak nie, tak aj prezenčná časť sa bude realizovať online. Prezenčnú časť chceme realizovať čo najbližšie k sídlam škôl. Pre riaditeľov odporúčame absolvovať vzdelávanie min. v rozsahu 12 hod. (body 1-3).

„Program digitálnej transformácie vzdelávania môže realizovať každá škola na Slovensku. Digitálna transformácia je proces, v ktorom si na škole vyhodnotíte svoj aktuálny stav a stanovíte cieľovú úroveň, k dosiahnutiu ktorej Vás usmerníme a pomôžeme": hovorí Dušan Šveda, koordinátor projektu.

Pozývame Vás do spolupráce a v procese digitálnej transformácie Vám ponúkame našu profesionálnu podporu. K tomu je potrebné vyplniť dotazník – dotazniky.itakademia.sk

Žiadne technológie nedokážu a nemôžu nahradiť ľudsky a odborne rozvinutého učiteľa. Musíme sa učiť využívať digitálne technológie ale všade tam, kde je to na prospech žiaka, nie ako technokratický cieľ, ale ako moderný humanizujúci nástroj, s ohľadom na trvalé i nové hodnoty a potreby ľudskej spoločnosti. Digitálna transformácia vzdelávania je prostriedok, nie cieľ.

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. realizuje CVTI SR v spolupráci
s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke itakademia.sk

Zdroj text: Eva Kalužáková

Zdroj foto: pexels.com

Súvisiace články

09.07.2019 15:08

Od 1. septembra dôjde k zmenám v kariérovom poradenstve v systéme regionálneho školstva

Systém kariérového poradenstva na základných a stredných školách sa od nového školského roka významne zmení. Novela školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2019 prináša viacero noviniek, ktoré majú priniesť vyššiu efektiv...
08.01.2020 13:38

Počítačové hry s vyšším poslaním? Okrem programovania dokážu naučiť aj zásady ochrany lesov či tímovej spolupráce

Čo je to umelá inteligencia a ako už dnes pomáha chrániť náš svet a životné prostredie? Špeciálne vytvorený Minecraft svet učí, ako pomocou umelej inteligencie zabrániť lesným požiarom, pričom vychádza z už funkčného projektu r...
26.04.2018 12:30

Globálne kompetencie, časť 4 - alternitíva pre iné predmety

Pokračovanie: Alternatíva pre predmety MAT, GEO, OBN, ETV