Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
02.01.2020 11:36

Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie

Na doplnenie školských vzdelávacích programov a motiváciu pre žiakov

Na konci  kalendárneho roka  2019 získali učitelia základných a stredných škôl prístup k unikátnemu súboru vyučovacích hodín s názvom  Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie.  Štyridsať plánov vyučovacích hodín pre  učiteľov rôznych predmetov na základných a stredných školách je  dostupných  na webovom sídle www.spotrebitelinfo.sk.  

Obsahom vyučovacích hodín je reálny svet potrieb a želaní spotrebiteľov, ktorí žijú na čoraz komplikovanejšom trhu výrobkov a služieb a čelia mediálnym výzvam  na nekonečnú spotrebu.  Aktuálna spoločenská výzva  je zakomponovaná v súčasných cieľoch vzdelávania, aby sme žiakov viedli k poznávaniu, uvedomovaniu a formovaniu uvedomelého spotrebiteľského správania.     

Plány vyučovacích hodín sa orientované na  rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, najmä spoločenských a občianskych  kompetencií, ku ktorým sú priradené indikátory ich rozvoja. V cieľoch vyučovacích hodín je  rozvoj  finančnej a mediálnej gramotnosti, aplikácia  práv a povinností spotrebiteľa,  poznávanie dopadov osobnej  spotreby na zdravie a kvalitu života a udržateľnosť spotreby v limitoch našej Zeme.  

Vyučovacie hodiny sú aplikovateľné vo viacerých  vyučovacích predmetoch a sú zoradené do šiestich tematických oblastí : Osobné financie, Práva a povinnosti spotrebiteľa, Reklama a presviedčanie, Strava a výživa, Spotreba a ochrana životného prostredia a Bezpečnosť výrobkov a služieb. 

Plány vyučovacích hodín obsahujú  úlohy  na rozvoj   kritického  myslenia žiakov a aktivizáciu postojov s ohľadom na ekonomické, občianske a spoločenské  súvislosti, všímajú si ako bol produkt vyrobený, aký zanechal vplyv na životné prostredie, či produkt bol pravdivo označený a propagácia neobsahovala  nepravdivé údajov, atď.

Súbor vyučovacích hodín je inovatívny v tom, že  obsahuje úlohy z reálneho sveta žiakov, v ktorom  žijú práve teraz a nadobudli už  vlastné  skúsenosti.  Vyučovacie hodiny sú  obohatené o prípadové štúdie  z reálneho sveta žiakov a  môžu byť motivujúcim činiteľom pre zvýšenie ich  záujmu  o učenie. Plány vyučovacích hodín ponúkajú učiteľom využívať  kooperatívne formy vyučovania a interaktívne metódy, ktoré  učitelia rôznych predmetoch môžu využiť rôznym spôsobom.

Čas na prípravu  vyučovacej hodiny, prípadne alternatívne využitie témy ušetria učiteľovi  užitočné  internetové  odkazy.   
Projekt vznikol z iniciatívy Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska a s finančnou podporou Ministerstva hospodárstva SR. Tvorcami vyučovacích hodín sú učitelia na základných a stredných školách a učitelia  kontinuálneho vzdelávania z Metodicko-pedagogického centra, RP  v Prešove. Veríme, že súbor  vyučovacích hodín prinesie učiteľom užitočné doplnenie  školských vzdelávacích programov a žiakom motivujúci obsah vzdelávania,  ktorý  zatraktívni učenie.   

Autori  privítajú spätnú väzbu od učiteľov, prípadne doplnia zbierku o tvorivé návrhy  učiteľov z praxe.  

Za trinástich autorov  zbierky  želá tvorcom Učiteľských novín  v Novom roku 2020  šťastie, zdravie a  spokojnú prácu. 
 

Mgr. Božena Stašenková, PhD.
Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

Súvisiace články

26.06.2017 08:55

V septembri 2017 môže do systému duálneho vzdelávania v odbore obchodný pracovník nastúpiť ďalších 61 žiakov

Neustále rozširovanie predajnej siete členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (ďalej len SAMO) a prirodzená fluktuácia pracovníkov v obchode. To sú hlavné dôvody, prečo členovia SAMO dlhodobo pociťujú na Slovensku nedostat...
07.10.2019 11:35

RE/ŠTART ENVIRÓZY

Slovenská agentúra životného prostredia pravidelne inovuje svoju ponuku v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Niekoľkým zmenami prešiel počas svojej existencie aj školský program vo formáte outdoorovej hry - Enviró...
29.11.2018 08:41

Seminár o moderných trendoch vo vyučovaní nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so združením Edukácia@Internet zrealizovali v ŠPÚ multiplikačný seminár pre učiteľov základných a stredných škôl, zameraný na zoznámenie sa s internetovou platformou pre nemecký jazyk www....