Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: UCN
20.11.2017 15:30

Učebnice budúcnosti (podľa štandardu Web 3.0)

Aký majú potenciál? Žijeme v dobe masívneho nástupu inteligentných informačných technológií. Naše mobily majú v sebe zabudovaných inteligentných asistentov (napr. Siri, Cortana), do praxe sa dostávajú autonómne humanoidné roboty, google vie predikovať aj naše priania, nastupuje éra Industry 4.0, žiaci využívajú smartfóny a mobilné aplikácie už na prvom stupni ZŠ a ... ...vyberte si učebnicu a otvorte ju na strane 37.

Učebnice máme aj 10 rokov staré, v  papierovej podobe (a aj tak vyše milióna chýbalo na začiatku školského roku) a ak ich máme v elektronickej podobe, tak buď ako skenované strany alebo pdf súbory.

Naši žiaci žijú v dvoch oddelených svetoch – vo svete internetových informácií, sociálnych sietí, inteligentných aplikácií a smartfónov a vo svete papierových učebníc, ktoré si dajú do tašky a nesú do školy (alebo aj nie). 

Sen o učebnici novej generácie

Predstavme si učebnicu, ktorá je

  • neustále dostupná každému cez ľubovoľný dostupný počítač, tablet a aj smartfón (nemusí sa kupovať  ani vrátiť na konci roka, je dostupná aj rodičom a súrodencom)
  • priebežne aktualizovaná (dôležité napr. vo výučbe informatiky)
  • má v sebe rýchle, sémantické vyhľadávanie a žiak nájde to, čo potrebuje na prvý pokus a do 3 sekúnd
  • prepojená s praxou, praktickými príkladmi, ukážkami a odkazmi
  • so zvýraznením „learnable" a „searchable" častí. Learnable (to, čo sa naučíme a zapamätáme si na celý život - napr. čo je byte, súbor, priečinok, formátovanie) a tzv. searchable (to, s čím sa oboznámime, vieme že to existuje a v prípade potreby si to nájdeme - napr. číslovanie strán v sekciách dokumentu, tvorba matematických vzorcov, druhy orchideí)
  • a mnoho iného

Tento sen podporuje aj stratégia Učiace sa Slovensko – pre regionálne školstvo:

 „Efektívne fungujúce regionálne školstvo poskytujúce kvalitnú výchovu a vzdelávanie, reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca a spoločnosti a osobitne na potreby hospodárskej praxe, dostupné pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúce deťom a žiakom radosť zo získavania vedomostí a ich osobného rastu, ako i základ zdravého životného štýlu ..."

Od sna k realite

Web 3.0 nám poskytuje nástroje, aby sme mohli takéto sny realizovať. Jedným z týchto nástrojov sú aj stromy vedomostí podľa štandardu W3C SKOS.  Stromy vedomostí aktívne využívajú aj najinovatívnejšie firmy sveta, ako sú SpaceX či Tesla Elona Muska.

Strom vedomostí sa líši od bežného spojitého textu učebnice tým, že informácie sú rozčlenené do relatívne samostatných blokov či tém, ktoré sú vhodne pomenované, samostatne využiteľné, hierarchicky usporiadané, s webovou adresou, na ktorú sa dá odkazovať.

Vďaka tomu je aj pri veľkom množstve faktov a rozsahu (napr. ako 300 stranová kniha) zachovaná prehľadnosť a ľahkosť prístupu. V strome vedomostí je implementované aj veľmi účinné vyhľadávanie a možnosť priameho internetového prístupu k jeho obsahu (aj cez smartfón).

Na základe hierarchického členenia je vytvárané ku každej vetve stromu tzv. sémantické okolie – blízke susedné, podriadené a nadriadené témy a súvisiace pojmy.

 

Príklady Web 3.0 učebníc a učebných pomôcok – všetko je voľne prístupné pre Vaše použitie

Ako sa vraví, je lepšie raz skúsiť ako desaťkrát čítať, preto sme pre vás pripravili ukážky učebníc a učebných pomôcok vo forme stromov vedomostí dostupné na nasledujúcich linkách.  Snažia sa priblížiť ideálu, ktorý sme v našej predstave uviedli.

Práca s textom a dokumentami v prostredí MS Word (celoživotná učebnica):

https://www.lewik.org/dataset/23/

Práca s prezentáciami v prostredí MS PowerPoint

https://www.lewik.org/dataset/26/

Ukážka potenciálu Web 3.0 učebníc pre výučbu biológie, fyziky, chémie, dejepisu, geografie, hudobnej či výtvarnej výchovy:

https://www.lewik.org/dataset/33/

Karel Čapek, R.U.R. (vo forme inovatívnej učebnej pomôcky)

https://www.lewik.org/dataset/100/

 

 

Príklady využitia stromu vedomostí učiteľom

Uvádzame niekoľko príkladov využitia stromov vedomostí, tak ako boli realizované v reálnej pedagogickej praxi.

Príprava učebného plánu

Učiteľ sa inšpiruje štruktúrou stromu vedomostí pri príprave učebného plánu. Pozerá si, ktoré bloky by boli vhodné pre výučbu a v akom rozsahu (podľa hodinovej dotácie a úrovne žiakov či študentov).

 

Nové možnosti organizácie priebehu hodiny

Strom vedomostí uľahčuje zadanie samostatnej práce počas skúšania, keď žiaci zvyčajne majú snahu odbiehať na sociálne siete. Strom vedomostí eliminuje nutnosť žiakov písať si poznámky o základnej látke (napr. ak chýba učebnica). Namiesto písania klasických poznámok žiaci si môžu písať poznámky o problémoch, ktoré mali počas výučby, námety na využitie danej činnosti, ako by danú činnosť učili iných a pod.

 

Príprava hodiny

Učiteľ si vyberá a kopíruje zo stromu podľa potreby bloky do prípravy na hodinu a následne si ich upravuje.

 

Podklad pre žiaka, ktorý chýbal

Ak žiak chýbal, učiteľ nemá dostatok času individuálne vysvetľovať prebranú látku. Odkáže žiaka na príslušnú tému v strome vedomostí, alebo mu skopíruje potrebné časti zo stromu vedomostí.

 

Práca s integrovanými žiakmi

Ak má učiteľ v triede integrovaných žiakov, tí si vyžadujú osobitný prístup. Strom vedomostí umožňuje ľahko zadať ostatným žiakom samostatnú prácu v čase, keď sa venuje integrovaným žiakom.  Pre úspech integrovaného žiaka je dôležitá podpora zo strany rodičov. Rodičia majú v strome vedomostí vhodný podklad, ktorý môžu využívať pri doučovaní žiaka v domácom prostredí.

 

Nová forma samostatnej práce (písomky)

Učiteľ rozdá žiakom zadanie pre samostatnú prácu s tým, že majú právo využívať strom vedomostí. Tým simuluje reálnu prax, kde zamestnanec dostane úlohu a je na ňom, či pri jej plnení využíva nejaký zdroj vedomostí, alebo nie. Keďže žiaci majú k dispozícii strom vedomostí, zadanie môže byť náročnejšie.

 

O autoroch

Mgr. Mária Daniláková, učiteľka informatiky na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave v Bratislave (SOŠMIŠ), spolutvorca a tester Web 3.0 stromov vedomostí v praktickej výučbe

RNDr. Michal Danilák, bývalý učiteľ informatiky na LF UPJŠ, tvorca prostredia Lewik pre Web 3.0 stromy vedomostí

Súvisiace články

07.02.2019 08:16

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach otvorí brány svojho areálu pre záujemcov o štúdium

Tradičný DOD sa uskutoční pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie
04.02.2018 19:24

Bilingválny digitálny edukačný obsah OBSTÁL v teste u pedagógov aj žiakov

Od septembra do decembra 2017 realizovalo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) pilotný projekt IKATIKA. Bol zameraný na deti a žiakov z vybraných materských škôl a nultých ročníkov základných škôl s vyuč...
29.09.2017 12:01

Pilotný projekt IKATIKA otestuje výučbu s digitálnym obsahom v jazyku menšín

Overiť v praxi možnosti uplatnenia inovatívnych foriem menšinového vzdelávania detí je cieľom pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom IKATIKA. Je určený deťom a žiakom z 30 vybraných matersk...