Späť na zoznam
Vzdelávanie
Autor: Veronika Trojáková
18.11.2019 12:46

V stredu bude prebiehať na základných školách Testovanie 5 2019

V stredu 20. novembra 2019 sa na základných školách uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry. Do testovania sa tento rok zapojí celkovo 1 489 základných škôl s počtom takmer 52 800 žiakov.

Z celkového počtu  prihlásených je vyše 3 250 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 15 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Žiaci so zdravotným znevýhodnením predstavujú vyše 7,6 % z celkového počtu prihlásených piatakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je takmer 4,8 %.

Cieľom Testovania 5 je pravidelne monitorovať úroveň poznatkov žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ, taktiež poskytovať základným školám spätnú väzbu a komplexnú správu o stave vedomostí a zručností, ktorá by mohla napomôcť pri skvalitňovaní vyučovania.

Testové úlohy sú aj tento rok zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overenie rozsahu vedomostí a schopností aplikovať teoretické poznatky v praxi. Test z matematiky obsahuje úlohy, v ktorých je potrebné najskôr porozumieť zadaniu a následne aplikovať vedomosti a zručnosti. Úlohy s matematickým aj reálnym kontextom sú rozvrstvené od veľmi jednoduchých až po logicky náročnejšie, kde sa od žiakov vyžaduje analýza alebo hodnotenie. V testoch z vyučovacích jazykov (slovenský, resp. maďarský) sa nachádzajú úlohy zamerané na čítanie s porozumením, vyvodzovanie súvislostí na základe určitých znalostí a uplatnenie teoretických poznatkov v praktických úlohách. Každý z testov má 30 úloh a na vypracovanie majú žiaci stanovený čas 60 minút.

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorých percentuálny podiel každým rokom rastie, budú mať z dôvodu ich zníženého a čiastočne až úplne obmedzeného zmyslového vnímania upravené podmienky testovania aj modifikované testy. Tieto úpravy vždy úzko súvisia s druhom ich zdravotného znevýhodnenia – vzťahujú sa napr. na predĺženie časového limitu pri riešení úloh, modifikáciu testov po formálnej a obsahovej stránke, úpravy hodnotenia, možnosť používania kompenzačných pomôcok, ktoré používajú bežne na vyučovaní pri písaní písomných prác, možnosť využiť služby asistenta, tlmočníka do posunkovej reči alebo zdravotníckeho personálu. Žiaci s poruchou aktivity a pozornosti môžu využiť predĺžený čas na relaxáciu. Žiaci s vývinovými poruchami učenia majú napr. zvýraznené kľúčové slová v teste, žiaci so sluchovým alebo zrakovým postihnutím majú zjednodušené zadania úloh, resp. úlohy sú nahradené alternatívnymi tak, aby ich cieľ i obsah zostali zachované a zároveň boli rešpektované špeciálne vzdelávacie potreby žiakov.

Celoslovenskému testovaniu predchádzala príprava na Testovanie 5 v podobe elektronického testovania, do ktorého sa mohli zapojiť žiaci 5. ročníkov zo škôl s požadovaným počítačovým vybavením a internetovým pripojením. Elektronický test bol sprístupnený v dňoch 5. – 7. novembra 2019 a zapojilo sa doň takmer 8 000 piatakov z 313 základných škôl. Pre školy, ktoré nemali vytvorené vhodné podmienky pre tento typ testovania, bol tento elektronický test sprístupnený vo formáte PDF na webovom sídle NÚCEM. Žiaci tak mohli prípravný test riešiť v papierovej podobe.

Výsledky žiakov z Testovania 5 2019 sa dozvedia školy 20. decembra 2019. Počnúc týmto školským rokom budú z dôvodu znižovania environmentálnej záťaže všetky výsledky školám zasielané už len elektronicky. Školy budú mať možnosť sprístupniť ich svojim žiakom a ich zákonným zástupcom ekologickejšou formou – prostredníctvom internetových žiackych knižiek. Kompletné výsledkové listiny škôl a jednotlivých žiakov budú odoslané školám elektronicky v druhej polovici januára 2020.

Testovanie 5 2019 organizačne zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Na realizácii spolupracuje s odborníkmi zo škôl, Štátnej školskej inšpekcie a Centra vedecko-technických informácií SR – školských výpočtových stredísk.

Viac informácií o T5 2019 nájdete tu: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

Súvisiace články

22.10.2019 10:49

Začal sa Týždeň celoživotného učenia

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová dnes po druhýkrát odovzdala cenu za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je ocenením práce osobností alebo inštitúcií v tejto oblasti.
21.06.2019 09:14

NÚCEM a študenti zo združenia Maturity pre maturantov si sadli za spoločný stôl

Na pozvanie riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej sa ešte 2. mája 2019 stretli študenti zo združenia Maturity pre maturantov so zamestnancami NÚCEM, ktorí sú zodpovední za maturitnú skúšku. Študentov zastupovala 4-členná delegácia ...
07.08.2017 09:22

Slovensko je na špičke v kyberbezpečnosti – získalo striebro

Máme dobré obranné štíty v cyber priestore, o čom svedčí i druhé miesto na medzinárodnom kybernetickom cvičení CyberEx 2017, ktorého sa zúčastnilo 65 zoskupení z celého sveta. Našu krajinu reprezentoval päťčlenný tím zložený zo...