Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
25.10.2017 12:30

Čo všetko vieme povedať žiakom a rodičom o duálnom vzdelávaní?

O Duálnom vzdelávaní sa hovorí v rádiu, televízii, čítame o ňom v novinách. Keď sa nás niekto opýta, čo to duálne vzdelávanie je, bez váhania rýchlo odpovieme, „samozrejme, že viem“, veď je to prax u zamestnávateľa počas školy. Ak by však nasledovali ďalšie otázky, vedeli by sme našim žiakom a ich rodičom povedať viac? Záujem o stredné odborné vzdelávanie rastie, aj preto sme sa na duálne vzdelávanie, teda celý systém duálneho vzdelávania pýtali priamo Romana Conortu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Na začiatok predsa len klasická otázka. Čo je duálne vzdelávanie? Čo presne si môžeme predstaviť?

Systém duálneho vzdelávania  funguje v našich podmienkach tretí rok a predstavuje alternatívnu formu organizácie odborného vzdelávania a prípravy. Duálne vzdelávanie je na rozdiel od klasickej tzv. štátnej formy vzdelávania založené na partnerskom vzťahu škola – žiak – zamestnávateľ. Žiaci stredných odborných škôl sa pripravujú priamo na pracovisku praktického vyučovania u konkrétneho zamestnávateľa pod vedením inštruktorov. Medzi žiakom, teda jeho zákonným zástupcom a zamestnávateľom je podpísaná učebná zmluva a rovnako sú partnermi škola a zamestnávateľ. Škola pre daného zamestnávateľa zabezpečuje teoretickú prípravu žiakov. Škola a zamestnávateľ majú medzi sebou podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Rozdiel vo vyučovaní v systéme duálneho vzdelávania a v klasickom štátnom  systéme nie je asi len v zmluve. V čom je duálne vzdelávanie iné?  

Nie samozrejme nie je. V systéme duálneho vzdelávania je vyšší podiel vyučovacích hodín praktického vyučovania, a to v pomere 60% praktického vyučovania a 40% teoretického vyučovania pri učebných odboroch a 50 % na 50 % pri študijných odboroch. Celé praktické vyučovanie zabezpečuje zamestnávateľ, zodpovedá zaň a financuje ho z vlastných zdrojov. Odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňujú podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov. Žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania iba cez zamestnávateľa, u ktorého sa prihlási na základe jeho oznámenia o ponuke učebných miest pre duálne vzdelávanie. Zamestnávateľ si robí výber z prihlásených žiakov a vybraným žiakom vystaví potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, v ktorom je uvedená škola. Tá zabezpečí žiakovi teoretické vyučovanie. Žiak 9. ročníka si teda podáva prihlášku na strednú odbornú školu určenú zamestnávateľom.

Na rozdiel od klasickej formy stredného odborného vzdelávania, ktorá prispôsobuje obsah teoretického a praktického odborného vzdelávania svojmu personálnemu, priestorovému a materiálnemu zabezpečeniu. V rámcovom učebnom pláne sú k dispozícii disponibilné hodiny, ktoré sa v praxi častokrát nepoužijú na posilnenie praktického vyučovania alebo iba v obmedzenej miere. Škola zabezpečuje praktické vyučovanie v celom rozsahu vo svojich priestoroch alebo až v posledných ročníkoch u zamestnávateľov. Na praktické vyučovanie vyberie žiakovi zamestnávateľa škola. Žiak sa tak nedostane do praxe počas štúdia vôbec alebo až v poslednom ročníku. Pre nedostatok financií, s ktorým sa boria mnohé školy, často nevedia zabezpečiť výuku na najmodernejších technológiách podľa potrieb zamestnávateľov a trhu práce.

Znamená to, že na klasickej strednej odbornej škole je prax iná ako prax v duálnom vzdelávaní?

Veľmi zjednodušene, ale aj takto by sme to mohli povedať. V klasickom systéme žiaci chodia na prax k viacerým zamestnávateľom, ktorí si s ním zväčša nebudujú väzby. Po skončení školy sa žiak pravdepodobne u tohto zamestnávateľa nezamestná. V systéme duálneho vzdelávania si zamestnávateľ takto pripravuje vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú schopní bez nutnosti zaškoľovania či rekvalifikácie zapojiť sa po skončení školy do pracovného procesu. Už na praktickom vyučovaní sa stávajú súčasťou firmy, začleňujú sa do kolektívu, častokrát majú možnosť čerpať benefity zamestnancov.

Ktoré odbory je možné študovať v rámci systému duálneho vzdelávania?

Do systému duálneho vzdelávania sa zaraďujú odbory, o absolventov ktorých je na trhu práce záujem a ktoré sú do tohto systému vhodné. V tomto školskom roku žiaci študujú v 54 odboroch na 53 stredných odborných školách na celom Slovensku. Ide o odbory ako chemik operátor, výpravca, obchodný pracovník, biochemik – mliekarenskej výroby, poľnohospodár – mechanizácia, kuchár, stolár, murár, mechanik elektrotechnik, mechanik nastavovač, mechanik  mechatronik, obrábač kovov, hutník operátor, pekár, cukrár, autoopravár – karosár, autoopravár – lakovník, kaderník, mäsiar, obuvník, čalúnnik, farmár a mnohé iné.

Zamestnávateľ si prostredníctvom duálneho vzdelávania pripravuje zamestnancov. Čo poskytuje zamestnávateľ žiakom?

Zamestnávateľ v prvom rade zodpovedá za praktickú výučbu, žiakovi vypláca podnikové štipendium ako aj odmenu za produktívnu prácu, poskytuje stravovanie počas praktického vyučovania, pracovné, ochranné pomôcky, často aj ďalšie benefity ako vzdelávacie kurzy, stáže, podporu pri ubytovaní, cestovaní a ďalšie.  

Toto asi nie sú jediné výhody. Aké výhody žiakovi prinesie duálne vzdelávanie? Prečo by sa mal zapojiť?

Do systému duálneho vzdelávania sa zaraďujú odbory, o ktoré je na trhu práce záujem. I keď je rozhodnutie o strednej škole a následnom budúcom smerovaní vo veku 14 – 15 rokov náročné, žiaka ovplyvní. V súčasnosti zamestnávatelia hľadajú zamestnancov so špecifickými znalosťami a tento trend bude mať rastúcu tendenciu.  Súvisí najmä s globalizáciou, prepojením biznisu a moderných technológií, s potrebou zamestnávateľa pružne reagovať na meniaci sa trh.

Žiaci, ktorí sa rozhodnú študovať „duálne" majú možnosť študovať v perspektívnom odbore s pomocou najnovších technológií v reálnych podmienkach zamestnávateľa. Už počas školy sa stávajú členmi pracovných tímov a získavajú potrebné prepojenie s firemnou kultúrou zamestnávateľa. Po skončení školy tým najlepším zamestnávatelia ponúknu pracovné miesto. Finančné ohodnotenie kvalifikovaného zamestnanca je spravidla vyššie na rozdiel od absolventa klasickej školy, ktorý sa u zamestnávateľa najskôr musí zaučiť na technológie, s ktorými v škole nemal možnosť pracovať. Dôležité je povedať, že štúdium v systéme duálneho vzdelávania neobmedzuje žiakov následne nastúpiť na vysokú školu. V prípade, že je žiak šikovný môže si aj za podpory zamestnávateľa zvyšovať kvalifikáciu na vysokej škole, či využiť možností stáži.

O chvíľku tu budeme mať čas prihlášok. Ako by mal žiak postupovať pri podávaní prihlášky?

Ako som spomínal vyššie, žiak vstupuje do systému duálneho vzdelávania prostredníctvom zamestnávateľa. Vyberie si povolanie, ktoré by chcel vykonávať a zamestnávateľa, u ktorého chce po ukončení štúdia pracovať na základe ponuky učebných miest. Následne kontaktuje zamestnávateľa, s ktorým si dohodne podmienky a prijatie do systému duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ vystaví žiakovi potvrdenie pre účely prijímacieho konania na strednej škole, s ktorou má podpísanú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Žiak spolu s prihláškou na danú strednú odbornú školu pošle aj potvrdenie od zamestnávateľa a absolvuje prijímacie konanie. Po prijatí na školu, žiak podpíše so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a to do 31.8. Od 1.9. žiak nastúpi na strednú odbornú školu a k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie.

Ako si nájdem zamestnávateľa? Na čom sa ho mám pýtať?

Informáciu o tom, že je zamestnávateľ zapojený v systéme duálneho vzdelávania má uverejnenú na svoje webovej stránke. Rovnako tak je informácia uverejnená na webovej stránke jeho partnerskej školy. Ďalšou možnosťou je získať informácie od kariérneho poradcu priamo na základnej škole. 

Žiak by sa mal informovať na odbor vzdelávania, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie. Mal by sa informovať na školu, ktorá mu podľa rozhodnutia zamestnávateľa bude poskytovať teoretické vzdelávanie. Pýtať by sa mal či mu zamestnávateľ v celom rozsahu zabezpečí praktické  vyučovanie na svojich pracoviskách alebo či mu zabezpečí praktické vyučovanie aj v spolupráci so zmluvnou školou alebo s iným zamestnávateľom v „duáli". Mal by sa informovať na rozsah finančného a hmotného zabezpečenia, a najmä na pravidlá poskytovania tohto zabezpečenia, na podporu ubytovania, ak sa škola  nachádza ďaleko od bydliska žiaka, na stravovanie, na kurzy a ostatné benefity.

Kde sa môžu učitelia, riaditelia, rodičia či žiaci obrátiť, ak majú otázky?

Veľa informácií sa nachádza na našej stránke www.dualnysystem.sk, pravidelne informujeme aj na našom FB profile @dualnevzdelavanie. Budeme radi, ak sa nás obrátite aj cez email info@dualnysystem.sk.

 

 

Súvisiace články

06.02.2018 14:14

V Prešove pripravujú vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pripravuje 7. marca vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017. Už tradične budú ocenené kategórie najúspešnejší športovec PSK, najúspešnejší športovci PSK bez určenia poradia, najúspešne...
17.10.2017 18:30

Školy s dobrovoľníkmi z ekologickej súťaže Tatranskí rytieri zrealizovali 3 víťazné projekty

V rámci celoslovenského, environmentálneho projektu Tatranskí rytieri sa na prvých troch víťazných miestach, v kategórii realizovateľný projekt, umiestnili školy ZŠ Rejdová, ŠZŠ Dobšiná a ZŠ Rakovec nad Ondavou. Víťazné školy s...
10.11.2017 15:30

KARATE: Bratislava dejiskom majstrovstiev sveta 2019

BRATISLAVA - Bratislava bude v roku 2019 dejiskom majstrovstiev sveta v karate pod hlavičkou organizácií United World Karate (UWK), World Union of Karate-DO Federations (WUKF) a Slovenskej federácie karate a bojových umení (SF...