Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.10.2017 19:35

INŠPIRATÍVNE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Webová stránka školskej knižnice je ideálnym digitálnym a zároveň aj efektívnym marketingovým nástrojom na zverejňovanie základných informácií o jej zameraní, vnútorných právnych dokumentoch, informácií o škále poskytovaných knižnično-informačných služieb, informácií o podpore a rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. Pričom webová stránka je buď súčasťou webového sídla základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo webového sídla obecných úradov základných škôl, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

Digitálny obsah webových stránok školských knižníc môžeme rozdeliť do niekoľkých hlavných oblastí, a to:

  • oblasť základných informácií o činnosti a prevádzke školskej knižnice,
  • oblasť základných právnych dokumentov školskej knižnice,
  • oblasť informácií o knižnično-informačných službách školskej knižnice,
  • oblasť  informácií o podpore a rozvíjaní čitateľskej gramotnosti,
  • oblasť obrazového materiálu z interiéru školskej knižnice.

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ČINNOSTI A PREVÁDZKE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

V rámci tejto oblasti školské knižnice najčastejšie zverejňujú poslanie a úlohy školskej knižnice, výpožičné dni a rozpätie výpožičných hodín, prípadne rozvrh vyučovacích hodín v školskej knižnici, alebo výpožičných hodín pre verejnosť, poskytované základné a špeciálne služby. Niektoré školské knižnice zverejňujú aj svoj plán práce na príslušný školský rok.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

ZÁKLADNÉ PRÁVNE DOKUMENTY ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

Do tejto oblasti patrí najčastejšie zverejňovanie knižničného a výpožičného poriadku školskej knižnice, prostredníctvom ktorého si daná školská knižnica upravila spôsob, rozsah a úhradu za poskytovanie knižnično-informačných služieb svojim používateľom. Niektoré školské knižnice zverejňujú aj svoj štatút školskej knižnice, v ktorom majú upravené postavenie svojej školskej knižnice, vymedzené, komu poskytujú knižnično-informačné služby a stanovenú účinnosť štatútu a spôsob jeho zmeny.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

INFORMÁCIE O KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽBÁCH ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

Uvedená oblasť prináša podrobnejší prehľad o poskytovaní základných a špeciálnych služieb školskej knižnice, poprípade informuje aj o cenníku služieb a sankčných poplatkov. Niektoré školské knižnice uvádzajú aj informácie o absenčných a prezenčných výpožičkách knižničných dokumentov, o základných elektronických službách (napr. prístup k elektronickému katalógu knižnice alebo sprístupňovanie elektronickej zbierky knižničných dokumentov v školskej knižnici prostredníctvom elektronického programu aScAgenda), špeciálnych elektronických službách (napr. prístup k elektronickým katalógom mimo knižnice) a o organizovaní kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích podujatí. Je potrebné povedať, že niektoré iniciatívne školské knižnice sprístupňujú svoj knižničný fond prostredníctvom  vlastnoručne vypracovaných „pomocných" zoznamov kníh, ktoré vytvorili v exelovskom súbore alebo vo wordovskom súbore a názov knihy doplnili menom a priezviskom jej autora. Viaceré školské knižnice prinášajú informácie aj o zakúpených nových knižničných dokumentoch. K takzvaným knižným novinkám pripojili stručnú anotáciu a obálku knihy. Mnoho školských knižníc na svojej webovej stránke pravidelne sprístupňuje informácie o vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach, a to buď vo forme len stručného vymenovania akcií, alebo obsiahlejšieho popisu samotného podujatia a pripojenia bohatej fotografickej dokumentácie z jeho priebehu.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODPORE A ROZVÍJANÍ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

 

V rámci tejto oblasti školské knižnice zverejňujú na svojich webových stránkach zaujímavé a  užitočné informácie  alebo vlastné interné dokumenty o podpore a rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, prípadne národné a medzinárodné projekty na podporu čítania. Vzácne sú napríklad dokumenty, v ktorých majú podrobne rozpracovanú problematiku čitateľskej gramotnosti na danej škole, či priebežne zverejňované rôzne ankety pre žiakov – používateľov o čítaní.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

OBRAZOVÝ MATERIÁL Z INTERIÉRU ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

Do tejto oblasti patrí bohatá obrazová dokumentácia z interiéru školských knižníc. Jej cieľom je informovať potenciálnych používateľov, že ich čaká vkusné a estetické prostredie, v ktorom nájdu všetky knihy  po ruke a ktoré si môžu v pohodlí a priateľskej atmosfére pozrieť, prečítať alebo vypožičať.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

VÝBER NAJINŠPIRATÍVNEJŠÍCH WEBOVÝCH STRÁNOK ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

 

Webové stránky školských knižníc základných škôl:

 

Webové stránky školských knižníc stredných škôl:

 

 

ZÁVER

 

Publikované informácie sú výsledkom zisťovania zverejnených webových stránok s označením „Knižnica" alebo „Školská knižnica" v rámci webových sídiel 1 536 škôl alebo webových sídiel obecných úradov, sprístupnenie online knižničného katalógu a organizovanie záujmových krúžkov zameraných na podporu čítania žiakov danej školy. Prieskum uskutočnilo metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice v rámci revízie platných údajov v Adresári školských knižníc v Slovenskej republike v období  od 14. júna do 4. júla 2017.

 

Mgr. Rozália Cenigová

Súvisiace články

03.10.2017 10:46

ŠPÚ podporuje výučbu druhého cudzieho jazyka

Štátny pedagogický ústav realizuje aktivity , ktoré sú zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka na Slovensku.
02.11.2017 16:00

Horiacou sviečkou v okne si veriaci pripomenú nenarodené deti

Bratislava – Spomienka na nenarodené deti, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate, je cieľom projektu Sviečka za nenarodené deti. Organizuje ju občianske združenie Fórum života, ktoré si už 15. rok na tieto deti spo...
20.12.2017 08:30

ŽIJEM VEDU NAŽIVO

Chceli by sme vás informovať o predvianočnom stretnutí slovenských vedcov – tých, ktorí sú doma, ale aj tých, ktorí robia vedu v zahraničí. Organizátorom je Slovenská akadémia vied v spolupráci s platformou zijemvedu.sk. Na str...