Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.10.2017 19:35

INŠPIRATÍVNE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

Webová stránka školskej knižnice je ideálnym digitálnym a zároveň aj efektívnym marketingovým nástrojom na zverejňovanie základných informácií o jej zameraní, vnútorných právnych dokumentoch, informácií o škále poskytovaných knižnično-informačných služieb, informácií o podpore a rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. Pričom webová stránka je buď súčasťou webového sídla základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií, škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, alebo webového sídla obecných úradov základných škôl, ktoré nemajú právnu subjektivitu.

Digitálny obsah webových stránok školských knižníc môžeme rozdeliť do niekoľkých hlavných oblastí, a to:

  • oblasť základných informácií o činnosti a prevádzke školskej knižnice,
  • oblasť základných právnych dokumentov školskej knižnice,
  • oblasť informácií o knižnično-informačných službách školskej knižnice,
  • oblasť  informácií o podpore a rozvíjaní čitateľskej gramotnosti,
  • oblasť obrazového materiálu z interiéru školskej knižnice.

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ČINNOSTI A PREVÁDZKE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

V rámci tejto oblasti školské knižnice najčastejšie zverejňujú poslanie a úlohy školskej knižnice, výpožičné dni a rozpätie výpožičných hodín, prípadne rozvrh vyučovacích hodín v školskej knižnici, alebo výpožičných hodín pre verejnosť, poskytované základné a špeciálne služby. Niektoré školské knižnice zverejňujú aj svoj plán práce na príslušný školský rok.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

ZÁKLADNÉ PRÁVNE DOKUMENTY ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

Do tejto oblasti patrí najčastejšie zverejňovanie knižničného a výpožičného poriadku školskej knižnice, prostredníctvom ktorého si daná školská knižnica upravila spôsob, rozsah a úhradu za poskytovanie knižnično-informačných služieb svojim používateľom. Niektoré školské knižnice zverejňujú aj svoj štatút školskej knižnice, v ktorom majú upravené postavenie svojej školskej knižnice, vymedzené, komu poskytujú knižnično-informačné služby a stanovenú účinnosť štatútu a spôsob jeho zmeny.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

INFORMÁCIE O KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽBÁCH ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

Uvedená oblasť prináša podrobnejší prehľad o poskytovaní základných a špeciálnych služieb školskej knižnice, poprípade informuje aj o cenníku služieb a sankčných poplatkov. Niektoré školské knižnice uvádzajú aj informácie o absenčných a prezenčných výpožičkách knižničných dokumentov, o základných elektronických službách (napr. prístup k elektronickému katalógu knižnice alebo sprístupňovanie elektronickej zbierky knižničných dokumentov v školskej knižnici prostredníctvom elektronického programu aScAgenda), špeciálnych elektronických službách (napr. prístup k elektronickým katalógom mimo knižnice) a o organizovaní kultúrnych podujatí a výchovno-vzdelávacích podujatí. Je potrebné povedať, že niektoré iniciatívne školské knižnice sprístupňujú svoj knižničný fond prostredníctvom  vlastnoručne vypracovaných „pomocných" zoznamov kníh, ktoré vytvorili v exelovskom súbore alebo vo wordovskom súbore a názov knihy doplnili menom a priezviskom jej autora. Viaceré školské knižnice prinášajú informácie aj o zakúpených nových knižničných dokumentoch. K takzvaným knižným novinkám pripojili stručnú anotáciu a obálku knihy. Mnoho školských knižníc na svojej webovej stránke pravidelne sprístupňuje informácie o vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatiach, a to buď vo forme len stručného vymenovania akcií, alebo obsiahlejšieho popisu samotného podujatia a pripojenia bohatej fotografickej dokumentácie z jeho priebehu.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODPORE A ROZVÍJANÍ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

 

V rámci tejto oblasti školské knižnice zverejňujú na svojich webových stránkach zaujímavé a  užitočné informácie  alebo vlastné interné dokumenty o podpore a rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, prípadne národné a medzinárodné projekty na podporu čítania. Vzácne sú napríklad dokumenty, v ktorých majú podrobne rozpracovanú problematiku čitateľskej gramotnosti na danej škole, či priebežne zverejňované rôzne ankety pre žiakov – používateľov o čítaní.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

OBRAZOVÝ MATERIÁL Z INTERIÉRU ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

 

Do tejto oblasti patrí bohatá obrazová dokumentácia z interiéru školských knižníc. Jej cieľom je informovať potenciálnych používateľov, že ich čaká vkusné a estetické prostredie, v ktorom nájdu všetky knihy  po ruke a ktoré si môžu v pohodlí a priateľskej atmosfére pozrieť, prečítať alebo vypožičať.

 

Odporúčané webové stránky školských knižníc s informáciami z uvedenej oblasti:

 

 

VÝBER NAJINŠPIRATÍVNEJŠÍCH WEBOVÝCH STRÁNOK ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

 

Webové stránky školských knižníc základných škôl:

 

Webové stránky školských knižníc stredných škôl:

 

 

ZÁVER

 

Publikované informácie sú výsledkom zisťovania zverejnených webových stránok s označením „Knižnica" alebo „Školská knižnica" v rámci webových sídiel 1 536 škôl alebo webových sídiel obecných úradov, sprístupnenie online knižničného katalógu a organizovanie záujmových krúžkov zameraných na podporu čítania žiakov danej školy. Prieskum uskutočnilo metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice v rámci revízie platných údajov v Adresári školských knižníc v Slovenskej republike v období  od 14. júna do 4. júla 2017.

 

Mgr. Rozália Cenigová

Súvisiace články

24.12.2017 12:09

Výpravkyňa Lucia: Železnica patrí aj mladým ľuďom. Postupne začínajú objavovať svoje možnosti v dopravných odboroch.

Je mladá a krehká, ale keď vstúpite na železničný perón alebo riešite problém pri ceste vlakom, neprehliadnete ju napriek davu ľudí. Bez rovnošaty by ste ju v súkromí nespoznali; miluje ležérny outfit, hory, more a vyslovene re...
27.02.2018 17:45

V ZŠ sa problém s kapacitou stáva urgentným, hrozí dvojzmenná prevádzka

Žiakom ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave hrozí dvojzmenná prevádzka, taktiež i obmedzenie počtu stravníkov v školskej jedálni. "Dôvodom je nedostatok miesta pre stále narastajúci počet detí," ozrejmil primátor Stupavy Roman Maroš na...
18.10.2018 19:06

Objavte svoj talent: Jaroslav Baška vybraný za slovenského ambasádora Európskeho týždňa odborných zručností

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania vybrali na základe kritérií Európskej komisie na pozíciu národného ambasádora odborného vzdelávania a prípravy 2018 predsedu Trenčianskeho...