Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
22.10.2019 10:27

Konferencia učiteľov stredných škôl zapojených do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ priniesla zaujímavé podnety pre orientáciu mladých ľudí na štúdium infomatiky a IKT.

V dňoch 17. - 19. októbra 2019 sa v Tatranských Matliaroch uskutočnila konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 198 účastníkov - učiteľov informatiky, matematiky, fyziky, biológie, chémie, geografie a predmetov zameraných na IKT, expertov z CVTI SR a partnerských vysokých škôl (UPJŠ, TUKE, ŽU, UKF a UMB), zástupcov IT Asociáce Slovenska, klastra Košice IT Valley a IT firiem.

„Ná konferencii sme sa zamerali nielen na inováciu výučby existujúcich predmetov v rámci Štátneho vzdelávacieho programu prostredníctvom 898 inovatívnych metodík, ale aj na desať nových predmetov, ktoré boli vytvorené pre triedy so zameraním na informatiku a motiváciu žiakov študovať na vysokých školách informatiku a IKT," hovorí Dušan Šveda z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, gestor IT Akadémie.

Rokovanie konferencie sa nieslo v duchu fascinujme naše deti objavovaním.

„Bádateľský prístup k vyučovaniu je predpokladom pre rozvoj vedeckej gramotnosti, informatického a tvorivého myselnia," zdôraznil Jozef Sekerák, jeden z odborných garantov aktivít projektu. V panelovej diskusii prezentovali zástupcovia IT sektora požiadavky na IT zručnosti absolventov škôl. „Ak vzdelávací systém nebude pružne reagovať na digitálnu transformáciu a potreby IT sektora, Slovensku hrozí výrazné zaostávanie za členskými krajinami EÚ. Výstupy z projektu IT Akadémia idú správnym smerom, potrebné je zamerať sa na ich udržateľnosť," uviedol Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ Košice IT Valley,

Program konferencie bol bohatý. Učitelia mali možnosť v predmetových skupinách podeliť sa so skúsenostiami pri využívaní inovatívných metodík, diskutovať s tvorcami predmetov Internet vecí, Infomatika v prírodných vedách a matematike a ďalších inormatických predmetov. Mnohé inovatívne prvky a nástroje, zamerané napríklad na kybernetickú bezpečnosť, virtuálnu realitu, si mohli priamo vyskúšať.

„Veľmi sa mi páčilo, že nám informácie neboli len prezentované, ale sme si mnoho metodík mohli aj vyskúšať a niektoré sme aj držali v rukách - v podobe pracovného listu a aspoň niektoré zaujímavé úlohy sme realizovali ako žiaci. Vcelku hodnotím všetko pozitívne a idem postupne získané informácie, inšpirácie a novinky zapracovať do môjho vyučovania," zhodnotila Mária Vavrová, zo Spojenej školy sv. košických mučeníkov v Košiciach. „Na tých častiach čo som sa zúčastnil, z tých ľudí sršalo nadšenie. Bolo by potrebné, aby takíto motivátori odprezentovali svoje skúsenosti na každej škole a všetkým učiteľom,"ocenil pracovnú atmosféru konferencie Martin Gabauer, zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. A ako dodala Andrea Zemanová z Gymnázia Jána Chalupku v Brezne: „Konferencie v podobnom duchu by sa mali pre učiteľov konať pravidelne."

Závery odkazy z konferencie sú uvedené na web stránke www.itakademia.sk.

V rámci národného projektu sú plánované ešte dve takéto konferencie – v apríli 2020 pre učiteľov ZŠ a v septembri 2021 znovu pre učiteľov SŠ.

Súvisiace články

22.12.2018 19:05

Odmeny učiteľom nikto nezrušil

Ministerstvo školstva upozorňuje na zavádzajúce informácie v médiách o tom, že rezort zrušil odmeny učiteľom.
15.11.2017 17:07

V ŠPÚ sa konal workshop Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov

Štátny pedagogický ústav zorganizoval v Bratislave dvojdňový workshop pre učiteľov, v rámci programu Erasmus+, medzinárodný projekt Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí ("Erasmus+ Teacher's training to the inclusion of the chil...