Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
09.12.2017 12:40

Konferencia o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským s aktívnou účasťou ŠPÚ

Výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a prezentácia Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským boli témami odbornej konferencie v priestoroch CVTI v Bratislave Konferencia sa konala v rámci realizácie projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Realizácia projektu na zvyšovanie kvality štátneho jazyka u detí v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa začala v roku 2016.

Do konca decembra 2020 by projekt, na ktorom sa významne podieľa Štátny pedagogický ústav, mal priniesť viacero výstupov vyplývajúcich z úloh projektu. Jedným z nich je Návrh koncepcie vyučovania  slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, ktorý vychádza z didaktiky vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúr a z požiadavky pedagogickej praxe.

„Slovenský jazyk ako štátny jazyk je základnou podmienkou pre zvyšovanie úrovne vzdelávania a kvality poznania žiakov a nevyhnutnosťou pre ich ďalší rast a uplatnenie sa na trhu práce, preto k tomuto projektu pristupujeme s plnou vážnosťou. Treba si však zároveň uvedomiť, že zvyšovanie kvality slovenského jazyka u detí s materinským jazykom iným ako slovenčina, je dlhodobejší proces ako štvorročné obdobie trvania projektu, ktorý je momentálne v štádiu overovania v troch základných školách na Slovensku," uviedol v príhovore riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Medzi hlavné ciele projektu patrí zvyšovanie efektivity vyučovacieho procesu aplikovaním komunikačno-zážitkového vyučovania a uplatnením činnostne zameraného prístupu, zvyšovanie profesijných kompetencií učiteľov, vytvorenie a pestovanie pozitívneho vzťahu žiakov k štátnemu jazyku, slovenskému národu a jeho kultúre ako aj sledovanie efektívnosti implementácie inovovaného ŠVP vrátane vzdelávacích štandardov zo slovenského jazyka a literatúry.

„ŠPÚ v rámci projektu zodpovedá za analýzu vyučovania, za prieskum na zistenie súčasného stavu implementácie, za vypracovanie koncepcie vyučovania a tvorbu metodických podporných materiálov k vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa tvoria priebežne počas trvania projektu pre všetky ročníky v troch vybraných základných školách s vyučovacím jazykom maďarským – v základnej škole Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi, základnej škole Mateja Korvína v Šamoríne a základnej škole Józsefa Kovátsa v Bátorových Kosihách," ozrejmil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

 

D.Vanečková

Súvisiace články

26.07.2018 19:56

Krajský súd rozhodol v prípade nového poskytovateľa internetu v školách

Krajský súd v Bratislave rozhodoval o poskytovateľovi internetu v školách v prípade projektov Infovek 2 a Edunet_SK. Zamietol žalobu od Slovak Telekomu a za pravdu dal Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). TASR to potvrdil hovo...
07.02.2018 10:51

Úspešné slovenské študentské filmy putujú do regiónov

Putovná prehliadka Ozveny Áčka 2017 prinesie do šiestich krajských miest blok krátkych filmov, ktoré reprezentujú aktuálnu študentskú tvorbu na Slovensku. V priebehu najbližších troch mesiacov budú mať diváci možnosť pozrieť si...
24.09.2017 10:24

Motivovať študentov k líderstvu bolo cieľom konferencie JA Mladý líder 2017

Inšpirovať a motivovať stredoškolákov, aby sa raz stali lídrami a profesionálmi vo svojej budúcej práci, bolo cieľom celoslovenskej konferencie JA Mladý líder 2017.