Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
20.05.2017 11:11

Machuľa nespokojnosti... Čo ak... niečo funguje?

Machuľa nespokojnosti... čo ak... niečo funguje? = nová rubrika, ktorej cieľom je obrátiť sa chrbtom k negativizmu. Machuľa predstavuje akúsi spleť všetkého, čo nefunguje a na čo sa ľudia vyhovárajú – systém, vláda, peniaze (pokojne doplňte). Má znázorňovať, že z toho klbka vieme vytiahnuť niečo, čo je tu pre ľudí, v snahe pomôcť im. 

Asi každý z nás má osobnú skúsenosť s tým, že niečo nefunguje. Systém, vedenie, zákony... Kto hľadá, ten vinníka vždy nájde. My sme hľadali tiež... ale opak: čo pre nás kto kedy spravil. A, vďakabohu, našli sme!

V predošlom programovom období, konkrétne v roku 2013, bol realizovaný národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, implementovaný ústredím PSVR v rámci operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia, vďaka ktorému sa na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny personálne i odborne posilnil výkon sociálnej práce s dieťaťom v jeho prirodzenom prostredí. Na všetky slovenské úrady  bolo prijatých dohromady 92 rodinných asistentov, ktorí doslova „asistovali rodine"pri jej každodenných činnostiach.

V súčasnom programovom období sa národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti pod operačným programom Ľudské zdroje rozšíril o ďalšie odborné tímy, zabezpečujúce prácu s rodinou v prirodzenom i náhradnom rodinnom prostredí. V oblasti výchovných opatrení našlo uplatnenie 158 novoprijatých zamestnancov, v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti bolo zamestnaných 92 nových pracovníkov.

Ako to súvisí so školou?

Škola ako taká je tvorená najrôznejšími sociálnymi väzbami, interakciami, pravidlami i všeobecnými či morálnymi zákonmi. Sama o sebe poskytuje mnohým študentom a pedagógom priestor na sebarealizáciu, či už v podobe konštruktívnej alebo deštruktívnej.

Jednoducho povedané, ak sa v živote jednotlivca niečo deje, s najväčšou pravdepodobnosťou sa to prejaví v škole.

V súčasnosti má škola k dispozícii viaceré riešenia problémového správania žiaka. Jednou z možností je spolupráca maloletého so školským psychológom. Problémom je, že nie každá škola disponuje takýmto odborníkom, a preto sa musí mnohokrát obracať na externú pomoc. Národný projekt poskytuje inovatívne riešenia, ktorých základným východiskom je integračný a individuálny prístup k jedincovi. Uvedené realizuje prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Kmeňový zamestnanec úradu (sociálny pracovník) je oprávnený vykonávať šetrenia v domácnosti maloletého za účelom posúdenia daného stavu a analýzy rodinného prostredia. Povedané metaforou: kmeňový zamestnanec je internistom rodiny a vyhodnocuje, akým spôsobom a v akých oblastiach môže rodine pomôcť. Ku konkrétnym riešeniam sa dostane prostredníctvom odborných tímov, ktoré majú vďaka národnému projektu pracovisko na úrade a sú pripravené poskytnúť rodine pomoc či podporu v zmysle svojho zamerania.

Príklady možných riešení problému: záškoláctvo

Maloletý Tomáš bol v škole pokojný, sústredený, s adekvátnym priemerom známok. Problémom boli jeho časté neskoré príchody, ktoré časom prerástli do vážneho záškoláctva.

Sociálny pracovník navštívil rodinu maloletého, kde realizoval šetrenie. Oboznámil sa s rodinnou anamnézou a zvážil, ktorý odborný tím je v tomto prípade indikovaný.

A)    Rodinný asistent

Sociálny pracovník zistil, že maloletý Tomáš má spoločnú izbu so svojimi štyrmi súrodencami. Matka detí nemá dostatok zručností, a tak v rodine vládne chaos. Tomáš si každé ráno hľadá svoje oblečenie spomedzi šatstva všetkých súrodencov, čo v konečnom dôsledku spôsobí, že zmešká autobus. Pretože sa to deje často, v škole ho karhajú, nevediac, že neskoré príchody nie sú úmyselné. Aby sa vyhol nepríjemným pripomienkam, postupom času Tomáš prestáva chodiť do školy úplne.

ü  Rodinný asistent začal pravidelne navštevovať rodinu za účelom presného definovania oblastí, v ktorých potrebuje matka pomôcť. V tomto prípade ju naučil adekvátne triediť a skladovať oblečenie detí, čím eliminoval príčiny neskorých príchodov maloletého do školy.

 

B)    Odborný tím pre výchovné opatrenia

 Sociálny pracovník zistil, že záškoláctvo maloletého je komplexný jav, spôsobený viacerými, prevažne rodinnými faktormi. Rodine sa udelilo jedno zo štyroch výchovných opatrení, na základe ktorých s ňou začal pracovať odborný tím pre výchovné opatrenia – psychológ a sociálny pracovník. Následne sa odhalilo, že záškoláctvo je spôsobené nevhodným prístupom rodičov k maloletému, v dôsledku čoho mal neadekvátne znížené sebavedomie.

ü  Odborný tím pre výchovné opatrenia upozornil rodičov na nevhodné interakcie s maloletým. Prostredníctvom psychosociálnych techník posilňujú väzby v rodine a učia vzájomnému rešpektu.

 

C)    Odborný tím pre náhradnú rodinnú starostlivosť

Sociálny pracovník zistil, že maloleté dieťa je v náhradnej osobnej starostlivosti, čiže Tomáš je osvojený starou matkou, pričom biologickí rodičia neprejavujú o chlapca záujem. Nevhodné poznámky spolužiakov či naopak prílišná snaha pedagógov o začlenenie maloletého do procesu vzdelávania ho stresujú a traumatizujú. Výsledkom sa stáva snaha o útek z prostredia, ktoré mu neustále pripomína ťažké životné začiatky a zradu najbližších.

ü  Odborný tím pre náhradnú rodinnú starostlivosť (psychológ a sociálny pracovník) začal s maloletým pracovať na spracovaní traumy a používaní adekvátnych obranných mechanizmov. Upozornil školu na problematiku sekundárnej traumatizácie.

Výsledok národného projektu:

►    približne 300 novovytvorených pracovných miest pre absolventov humanitných smerov po celom Slovensku;

►    odbremenenie kmeňových zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj psychológov, referátov poradensko-psychologických služieb;

►    podpora prirodzených aj náhradných rodín za účelom lepšieho zvládania rodičovských zručností a následná deinštitucionalizácia systému (zabránenie vyňatia dieťaťa z prirodzeného prostredia a jeho umiestnenie do štátnych inštitúcií);

►    niekto sa stará...

V prípade záujmu navštívte www.upsvar.sk → Európsky sociálny fond → národné projekty v programovom období 2014 – 2020 alebo kontaktujte váš úrad práce.

 

Podstatný rámček

Ako sa hovorí, všetci sme len kvapky v mori. Systém, v tomto prípade národný projekt, je definovaný ľuďmi, ktorí ho vytvorili, ľuďmi, ktorí ho implementovali, a nakoniec ľuďmi, ktorí ho vykonávajú. Ak je niekto z nich hlupák, projekt nebude fungovať. Nie je to však systém, ktorý zlyháva. Je to človek...

Súvisiace články

19.10.2017 17:34

Veľtrh cvičných firiem preverí firmy založené žiakmi stredných škôl

Košice – 18. októbra 2017 - Výroba a predaj krojov, prútených výrobkov, čokolády, letecká preprava, pivné kúpele, truhlárstvo a podlahárstvo je len malý záber firiem, ktoré budú prezentovať žiaci stredných škôl zo Slovenska, Či...
22.11.2017 14:00

Bratislava: Nová škôlka v Petržalke pre 150 detí je pred kolaudáciou

Bratislava – Otvorenie novej materskej školy (MŠ) na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke od budúceho školského roka je opäť o čosi reálnejšie. Nová sedemtriedna škôlka pre zhruba 150 detí, ktorá vznikla rekonštrukciou...
25.04.2018 13:47

Dôležité je naštartovať komunikáciu medzi vedcami, politikmi a študentmi

Zmeny vo vysokom školstve musia prvotne presvedčiť mladých, že Slovensko je pripravené vytvoriť kvalitné a perspektívne prostredie pre výchovu a vzdelanie. Preto je dôležité, aby sa naštartovala aktívna komunikácia medzi zástup...