Späť na zoznam
Z domova
Autor: ucn
10.05.2019 07:51

Medzinárodná konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Medzinárodná konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy, ktorej druhý ročník zorganizoval Štátny pedagogický ústav spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, mala cieľ podporiť vyučovanie druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín na Slovensku.

Viac ako 200 delegátom konferencie sa v prvý deň prihovorila ministerka školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová, ktorá oboznámila účastníkov konferencie so zmenami vo vyučovaní cudzích jazykov v základných školách. Od septembra budúceho školského roka si budú môcť školy vybrať, ktorý cudzí jazyk bude prvým cudzím jazykom na prvom stupni škôl s ohľadom na požiadavky rodičov a možnosti školy. Podporu tomuto modelu vyjadrili vo svojich príhovoroch všetci hostia konferencie - Marie Černíková z  Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky, veľvyslankyňa Írskej republiky na Slovensku Hildegard Ó Riain,  veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku Christophe Leonzi, charge d'affaires, a.s. Peter Primus z veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecka v SR, Mgr. Georg Kiltzer, charge d'affaires, a.s.  veľvyslanectva Rakúskej republiky v SR, a Inna Kuznetsová z Ruského vzdelávacieho a kultúrneho centra v Bratislave.

V prednáškovom bloku v prvý deň konferencie odznela plenárna prednáška Anny Butašovej zo Štátneho pedagogického ústavu o aktuálnom stave vyučovania cudzích jazykov v základných školách na Slovensku. Vychádzala pritom z výskumu, ktorý v roku 2018 realizoval Štátny pedagogický ústav na 409 základných školách a na ktorom sa zúčastnilo 917 učiteľov. Poukázala najmä na nedostatky, ktoré by sa mali v rámci pripravovaných kurikulárnych inovácií odstrániť.

S ďalšími prednáškami vystúpili renomovaní odborníci zo zahraničia. O radosti z učenia sa jazykov a o tom, ako sa cudzí jazyk stáva naším vlastným, bola prezentácia Sandry Niebuhr-Siebertovej z Vysokej školy Clary Hoffbauerovej z nemeckého mesta Postupim. Riaditeľka Národného inštitútu v Prahe Helena Plitzová hovorila o vyučovaní cudzích jazykov v českých základných školách, kde sú od roku 2015 povinné dva cudzie jazyky bez určenia poradia.

V prednáške Angličtina vs iné jazyky v EÚ: Recept na viacjazyčnosť v praxi?  István Ertl z Európskeho dvora auditorov v Luxemburgu poukázal na dôležitosť využívať rôzne svetové jazyky a Seán Ó Riain z Írskeho veľvyslanectva vo Viedni priblížil inovatívny prístup pre lepšie jazykové vzdelávanie.

Druhý deň konferencie dominovala tematika zo Slovenska. Inovatívne projekty so zameraním na rómsky jazyk na Slovensku predstavil Jozef Facuna z ŠPÚ. Beata Menzlová z ŠPÚ spolu so Silviou Pokrivčákovou z Trnavskej univerzity v Trnave a Evou Farkašovou z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave hovorili o výsledkoch a vyhodnotení experimentálneho overovania metódy CLIL v základných školách na Slovensku. Marion Grein z Univerzity Johannesa Gutenberga v Mainzi zo Spolkovej republiky Nemecko vystúpila s témou o prednostiach dvoj- a viacjazyčnosti a učení sa jazykov z neurodidaktickej perspektívy.

Popoludňajšie workshopy a sekcie mali bohaté zastúpenie výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ, ktorí prišli s rozmanitými témami a s nimi súvisiacimi výsledkami výskumov, hodnoteniami, analýzami a návrhmi, ako poznatky pretaviť do praxe.

Katarína Bockaničová ako autorka príspevku V zdelávacie štandardy z cudzích jazykov pre základné školy  sa zamerala na aktuálne informácie o vzdelávacích štandardoch z cudzích jazykov pre základné školy, ktoré sú súčasťou inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Anita Halászová a Andrea Dömenyová, v príspevku Vyučovanie slovenského jazyka zamerané na komunikáciu – cieľ národného projektu, hovorili o edukačnom procese vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Príspevok Anny Krnáčovej bol zameraný na interpretáciu štruktúry a obsahu vzdelávacích štandardov pre cudzie jazyky v stredných školách. Jeho cieľom je získať spätnú väzbu z praxe o spôsobe implementácie vzdelávacích štandardov do školských vzdelávacích programov.
Gyöngyi Ledneczká a Lívia Tímarová v príspevku Maďarský jazyk v školách s vyučovacím jazykom maďarským objasnili postavenie maďarského jazyka v školách s vyučovacím jazykom maďarským vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky.

V sekciách a workshopoch domácich aj zahraničných lektorov nechýbali príklady dobrej praxe z projektu Erasmus+, ako sa naučiť po nemecky hrou, ako prebrať od iných krajín príklady dobrej praxe alebo, ako sa učiť cudzie jazyky kreatívne. Nechýbala ani téma Dyslexia ako šanca pri naučení sa komunikovať po nemecky, návod na potláčanie a prevenciu pred šikanovaním na školách v Európe, a informácie o výučbe čínskeho jazyka v základných a stredných školách na Slovensku.

Partnerom medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy podujatiabola Európska komisia, Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave, Rakúsky inštitút, Francúzsky inštitút na Slovensku, Taliansky inštitút, Francúzska asociácia, Trnavská univerzita a Karpatsko – nemecký spolok na Slovensku.

Podujatie finančne podporilo Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave, Goetheho inštitút a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku.

Zdroj: minedu

Súvisiace články

09.11.2017 18:32

NR SR: Zimenová navrhuje zaviesť v školách pozíciu pomocných vychovávateľov

BRATISLAVA - Nezaradená poslankyňa Zuzana Zimenová navrhuje zaviesť v školách pracovnú pozíciu pomocného vychovávateľa. Podľa návrhu novely zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý pred...
31.08.2017 12:20

MŠVVaŠ: Vzdelávacie programy pre hendikepované deti začnú platiť podľa plánu

 Bratislava 31. augusta (TASR) – Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným postihnutím začnú platiť od 1. septembra tak, ako bolo pôvodne ohlásené. Oznámil to štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňák (Most-Híd). Re...
20.11.2018 17:07

Štúdia: Deviataci nezisťujú informácie od výchovných poradcov, ale z webov stredných škôl

Väčšina deviatakov ešte nie je úplne rozhodnutá, akým smerom sa vydá po ukončení základnej školy, avšak 84 % už začalo zisťovať konkrétne informácie o stredných školách. 54 % deviatakov najčastejšie vyhľadáva informácie na inte...