Späť na zoznam
Z domova
Autor: UCN
01.06.2017 08:30

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Peter Plavčan na výstave Gorazdovo výtvarné Námestovo v Národnom osvetovom centre

Celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu – Gorazdovo výtvarné Námestovo je jednou zo živých aktivít, prispievajúcich k napĺňaniu podstaty a posolstiev novodobej tradície na Slovensku – svätogorazdovskej. Hlavným predmetom svätogorazdovskej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej tradície je približovanie života, osobnosti a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho pedagóga, vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu a najmä myšlienkový presah odkazu jeho diela do našej národnej, kresťanskej a kultúrnej prítomnosti.

Foto: PaedDr. Miroslav Holečko

Národné osvetové centrum (NOC) realizuje odbornú starostlivosť o rozvoj predmetnej tradície s množstvom spoluorganizátorov na miestnej, okresnej, krajskej i celoštátnej úrovni desiatimi vedecko-aplikačnými, odborno-edukačnými a umelecko-náučnými podujatiami kresťansko-patriotickej proveniencie. Patria sem aj školy od základných, cez stredné až po vysoké, vrátane univerzít. Podujatia svätogorazdovskej tradície tvoria súčasť Svätogorazdovských dní na Slovensku (t. r. už dvadsiatych ôsmych) a druhej Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025, nad ktorými deviatykrát za sebou prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.                                                                                                                                              Žiakom, študentom, pedagógom je osobnosť a dielo Gorazda bližšie známa od konca minulého storočia. Vtedajšia ministerka školstva SR E. Slavkovská, na podnet Cyrilometodskej spoločnosti a Nadácie Gaudeamus suum cuique, rozhodla, že pedagogické dielo tohoto spoluzakladateľa (spolu s byzantskými intelektuálmi Konštantínom Filozofom (Cyrilom) a Metodom) slovenského školstva a vzdelanosti si zasluhuje náležité spoločenské uznanie aj zhodnotenie. V čase, keď samostatná Slovenská republika novo profilovala svoju školskú politiku založenú na pluralite výchovno-vzdelávacích koncepcií a ustanovizní, vychádzajúcich z najnovších poznatkov pedagogických a im príbuzných vedných disciplín, pristúpilo k morálnemu oceňovaniu v rezorte pomenovanom po tejto mimoriadnej osobnosti z úsvitu našich národných dejín. Minister školstva udeľuje od roku 1996žiakom a študentom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v medzinárodných vedomostných olympiádach, tiež umeleckých a športových disciplínach Pamätný list sv. Gorazda. Od roku 1997 Veľkú medailu sv. Gorazda a Malú medailu sv. Gorazdapedagógom, vedcom, duchovným, kultúrno-osvetovým a iným činovníkom za rozvoj slovenského školstva a vzdelanosti a ich popularizáciu v zahraničí.

Vráťme sa ale k uvedenej súťaži, k výstave a tiež k vzácnej návšteve na výstave.  V týchto dňoch sme v priestoroch Národného osvetového centra (Bratislava, Námestie SNP 12) vystavili výber artefaktov z dvoch ročníkov  súťaže Gorazdovho výtvarného Námestova – z XIX. ročníka uskutočneného v roku 2014 a z XXI. ročníka súťaže, ktorý bol organizovaný minulého roka. Práve táto výstava bola dôvodom i cieľom návštevy ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana 15. mája t.r. v Národnom osvetovom centre. Na pôde centra ministra školstva prijal jeho generálny riaditeľ Jaroslav Mendel. V neformálnom rozhovore sa minister a generálny riaditeľ informovali o aktuálnych otázkach v živote rezortu školstva a centra. Minister Plavčan v skratke priblížil ciele školskej reformy a ako bývalý člen Poradného zboru NOC pre národné a kresťanské tradície ocenil činnosť Národného osvetového centra, nielen v danej oblasti. Generálny riaditeľ informoval hosťa o širokospektrálnom odbornom pôsobení tejto vrcholnej ustanovizne v jednotlivých oblastiach národného kultúrneho dedičstva, jeho mapovaní, uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní, aj cez jeho digitalizáciu. Spomenul aj problematiku záujmového vzdelávania, tiež výskumu a štatistiky kultúry. Rozhovor vyústil do vzájomnej dohody na ďalšom stretnutí v prítomnosti odborníkov ministerstva a centra, s cieľom nájsť prieniky pre spoluprácu.

Vyhlasovateľmi jednotlivých ročníkov Gorazdovho výtvarného Námestova sú Mesto Námestovo,Dom kultúry v Námestove, Národné osvetové centrumaSpoločnosť svätého Gorazda, usporiadateľmi, okrem vyhlasovateľov súťaže, boli celonárodné inštitúcieMatica slovenská, Spolok svätého Vojtecha, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Cyrilometodská spoločnosť a námestovské subjekty Rímskokatolícky farský úrad,Cirkevná základná škola sv. Gorazda.                                                                    Akty slávnostného vyhlásenia výsledkov XIX. i  XXI. GVN sa uskutočnili spolu s vernisážami výstav ocenených prác v Galérii Domu kultúry v Námestove. Zúčastnili sa ich, okrem zástupcov organizátorov, aj úspešní tvorcovia výtvarných artefaktov spolu so svojimi pedagógmi, umeleckými či inými osobnostiami, ktoré ich viedli pri tvorbe výtvarných artefaktov zaslaných do súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov jednotlivých ročníkov GVN má pomerne ustálenú dramaturgiu. Jeho súčasťou sú príhovory predstaviteľov ústredných garantov súťaže i výstavy, umelecké programy žiakov námestovských a iných škôl okresu, tvorivé dielne, kreslenie detí na Hviezdoslavovom námestí (zúčastňuje sa okolo 500 žiakov), sv. omša v  Kostole sv. Šimona a Júdu a sprievod účastníkov podujatia a obyvateľov Námestova ku Kaplnke sv. Gorazda. Vzdelávaciu časť GVN tvoria semináre s praktickými ukážkami pre učiteľov výtvarnej výchovy a prednášky pre študentov a pedagógov Gymnázia Antona Bernoláka.

Odborná porota, ktorá dlhodobo pracuje pod vedením významného slovenského grafika, maliara, knižného ilustrátora a pedagóga Miroslava Knapa, posúdila z devätnásteho GVN 514 a z dvadsiateho prvého ročníka GVN 339 do súťaže zaslaných výtvarných prác a odporučila organizátorom udelenie ocenení. Autori výtvarných prác XIX. GVN získali 32 a autori XXI. GVN 31 cien, diplomov a čestných uznaní. V prvom z uvádzaných ročníkov bolo 248 a v druhom 256 výtvarných prác vystavených v Galérii Domu kultúry v Námestove, čo sa organizátormi súťaže, ale aj tvorcami artefaktov a ich pedagógmi považuje za uznanie umeleckej hodnoty i posolstiev vystavených prác. Dokazujú to aj vyvesenia uvedených diel na webových portáloch inštitúcii, kde sú žiakmi, študentmi, resp. členmi centier voľného či iných subjektov zameraných na výtvarnú tvorbu.

                                                  Hlavné ceny (viď prílohy)

Na návrh poroty udelil primátor mesta Námestovo Ján Kadera                                                        v XIX. ročníku GVN Eve Serdelovej (12 rokov) zo ZŠ s MŠ Novoť za artefakt Svätopluk I., v XXI. ročníku súťaže tiež dvanásťročnému žiakovi Štefanovi Sunegovi z Cirkevnej ZŠ                   sv. apoštola Pavla v Sihelnom za artefakt (drevorezba) s názvom Sedempočetníci.

Tvorcovia prác vystavených v Národnom osvetovom centre sa inšpirovali širokým spektrom tém. Dominovali medzi nimi vyobrazenia sv. Cyrila a Metoda – tiež ich žiakov, sv. Gorazda, sv. Sedempočetníkov i ďalší svätcov, biblické postavy, najmä madona aj v ikonickom „napísaní", Ježiš Kristus, biblické príbehy, ale aj napr. ekumenický sprievod a pod. Samozrejme nechýbali ani svetské témy týkajúce sa panovníkov, ale aj našich prvotných štátnych útvarov – Svätopluk, Rastislav, Samova ríša. Z „mladšieho" obdobia významné osobnosti našich dejín – Juraj Thurzo, M. R. Štefánik... Vystavené sú aj artefakty bez názvu, či „modernejšie" výtvarné vyjadrenia, napr. s názvom Nové možnosti, Umenie gotiky, Stopy minulosti a pod. Propozície GVN dávajú tvorcom výtvarných artefaktov voľnosť vo voľbe výtvarného prejavu. Ten je ľubovoľný, predstavuje širokú paletu – od kresby, cez grafiku, maľbu až po plastiku a kombinované techniky.

Trvalým cieľom Gorazdovho umeleckého Námestova je prehlbovať záujem čo najväčšieho počtu detí a mládeže o slovenské národné, kresťanské a kultúrne dejiny, o históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami a udalosťami. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a ich výtvarným stvárnením, čo vedie k hlbšiemu zvnútorneniu a trvalejšiemu osvojeniu získaných vedomostí profilovať ich historické vedomie ako základu obsažnej národnej hrdosti, zdravého patriotizmu i lokálpatriotizmu. Uvedené platí aj o recipientoch, prevažne rovesníkoch tvorcov, ale aj o záujemcov iných vekových kategórií, ktorí tieto výtvarné opusy majú možnosť vzhliadnuť nielen v Námestove, ale každý rok aj na opakovanej vernisáži ocenených a vystavených prác v rámci ďalšej svätogorazdovskej aktivity – Gorazdovho umeleckého Vrbového Ide o celoslovenskýfestival kresťanského umenia, vzdelávania a výchovy, ktorý je akousi žatvou toho, čo sa najlepšie urodí na žírnych lánoch ďalších deviatich podujatiach svätogorazdovskej tradície na Slovensku v danom roku. Samozrejme, že práce zaslané do tejto súťaže bývajú vystavené aj vo výstavných priestoroch škôl a iných inštitúcii, kde vznikli.

 

Výstava je ako inšpiračný zdroj vhodná predovšetkým pre žiakov a študentov základných a stredných škôl nielen bratislavských, ale z celého Slovenka, ktorí v rámci koncoročných školských výletov navštívia naše hlavné mesto.

Vstup na výstavu v Národnom osvetovom centre – ktorá potrvá minimálne do konca júna – je zdarma. Navštíviť ju možno denne od 9.00 do 17.00 h. Po 17.00 h a cez víkend treba návštevu nahlásiť vopred manažérovi kultúry NOC pre národné a kresťanské Miroslavovi Holečkovi (kontakt: e-mail: miroslav.holecko@nocka.sk; tel.: 02 204 71 226).

Atmosféru vyvrcholenia XXI. ročníka Gorazdovho výtvarného Námestova 2016 je možné pozrieť na videofilme s názvom Gorazd v Námestove  – link – https://www.youtube.com/watch?v=kzbNjONcwKk

Výstavu diel ocenených na dvoch ročníkoch celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže Gorazdovo výtvarné Námestovo v NOC si minister školstva Peter Plavčan (uprostred) pozrel v sprievode generálneho riaditeľa NOC Jaroslava Mendela (vľavo) a manažéra kultúry pre národné a kresťanské tradície Miroslava Holečka (vpravo).  Minister školstva – ctiteľ a znalec umenia, zvlášť výtvarného, skonštatoval nielen vysokú výtvarnú úroveň, ale aj bohatú rozmanitosť posolstiev zhliadnutých artefaktov.

Foto Peter Zakuťanský, odborný pracovník NOC 

 

PaedDr. Miroslav Holečko, spoluautor projektu Gorazdovo výtvarné Námestovo, garant výstavy GVN v NOC

Súvisiace články

15.10.2017 11:15

NRSR: Ministerstvo školstva nateraz neplánuje zriadiť školského ombudsmana

Bratislava - Ministerstvo školstva v najbližšom čase neplánuje opätovne zriadiť pozíciu školského ombudsmana, ktorú v minulosti zrušili. Povedala to počas štvrtkovej (12. 10.) parlamentnej Hodiny otázok ministerka školstva Mar...
02.08.2018 23:04

Starostlivosť o zvieratá počas horúčav v bratislavskej ZOO

Počas horúcich letných dní, ktoré zažíva Bratislava, trpia horúčavami ako ľudia, tak aj zvieratá. ZOO Bratislava prijala viacero opatrení, ktorými sa snaží zmierniť vplyv horúčav na ich zdravie. Zabezpečuje pre nich chládok v j...
12.10.2017 15:00

Na vzdelávanie pôjde 3,5 miliardy eur, financie treba hľadať i v iných rezortoch

Bratislava – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR bude mať v roku 2018 k dispozícii 1,36 miliardy eur. Zo štátneho rozpočtu pôjde o prostriedky vo výške 1,29 miliardy eur, zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufin...